Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Структурни звена
?????? „???????? ?? ????????: ?????, ??????????? ? ????????”

??????-??????????????? ?????????

Самото название на секцията отразява нейната стратегия и съвременни изследователски приоритети, които произтичат от настъпилите през последните десетилетия промени в цялостния научен и обществено-исторически контекст на човешкото познание. Централна ключова дума за тяхното разбиране е „общество на знанието”, един относително нов изследователски конструкт, който сигнализира за сериозна промяна в обществените реалности, като едновременно уточнява посоката на бъдещото им развитие. Основният си смисъл той дължи на ширещото се в глобалния свят усещане за едно всеобхватно „втечняване”, за небивала несигурност в структурите на човешкия живот в съвременните късномодерни общества, както и за това, че адекватната адаптивна реакция е радикалното повишаване на компетентността ни в отношенията с драматично усложнената жизнена среда. Особено стимулираща роля в това отношение изиграва безпрецедентната демократизация на информираността, на знанието и креативността, директно свързани с революцията в средствата за масова информация, в сферите на компютърната техника и Интернет. На нея най-вече дължат своето развитие радикалните промени в ролята, в самата “социална позиционираност” на науката, образованието и технологиите в изграждащия се глобален свят на знанието. Стъпвайки на тази основа, стратегията на секцията се концентрира върху система от изследователски приоритети, включваща промените в:

 • смисъла и статуса в ценностната система на обществото на научно-технологичната дейност и знанието, на учения и на творческия продукт в сферата на науката, образованието и технологиите;
 • съотношението между власт, истина, красота, етика и ефективност в научнотворческия процес, както и производните от него проблеми за "двете култури", за "властта и науката", за "отговорността на учените", особено що се отнася до авангардните "биотехнологии" и по-широко проблеми на биоетиката;
 • значението и обхвата на иновациите в обществото на знанието и свързаните с него отношения между науката, технологиите и икономиката;
 • взаимовръзките между различните отрасли на науката, между принадлежащите към тях дисциплини, включително и системата на дисциплинарната специализация;
 • състоянието на образованието и взаимовръзките между различните негови подсистеми в хоризонтален и вертикален план; постигането на съпоставимост на българското образование с това в европейските страни;
 • представите за научната обективност и съотношението между универсалното и частното в научноизследователския процес въобще (и в частност в социалните науки);
 • отношенията между ефективността и характера на труда в областта на науката, образованието и технологиите, от една страна, и специфичната за обществото на знанието (структурно обусловена) безпрецедентна честота на промените в съответните професионални кариери, от друга;
 • свързаната с предходното потребност от учене през целия живот, обхващащо практически целия индивидуален жизнен цикъл;
 • образователните неравенства и постигането на равенство на образователните възможности за различните социални и малцинствени групи и през отделните стадии на индивидуалния жизнен път;
 • "публичното разбиране на науката и технологиите"; разработването на все по-точни инструменти за измерване чувствителността на обществото спрямо постиженията и потребностите на научното и технологичното развитие; разбирането за личността на учения и социалната представа за него;
 • търсенето на максимално точен и прозрачен общ език между учените, от една страна, и журналистите, осветяващи научната дейност, от друга, така че последните да се превърнат в ефективен посредник между науката и широките обществени кръгове.

 

Научно-изследователската стратегия е приета на заседание на секцията, проведно на 21 октомври 2008 г.

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology