Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Структурни звена
?????? „???????? ?? ????????: ?????, ??????????? ? ????????”

?????????? ?? ????????? ?? ????????

На тази страница:

 

Списък с публикации на членове на секцията 

 

Бояджиева, П., Петкова, К., Бояджиев, Ц. Социалната представа за учения. София, Наука и изкуство, 1987, 180 c.

Бояджиева, П. Раждането на университета. София, Критика и хуманизъм, 1992, 148 с.

Бояджиева, П., Чалъков, И., Петкова, К. Науката - живот извън лабораторията. София, Издателство на БАН, 1994, 135 с.

Бояджиева, П., Петкова, К. и др. Образованието извън училищните стени. София, Гал-Ико, 1994, 138 с.

Бояджиева, П. (съставителство и уводна студия) Измерения на университетската идея. София, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 1995, c. 444

Бояджиева, П. Легитимиращата сила на аргумента “Така е в чужбина” в историята на Софийския университет. В: Сборник с материали от Петата международна кръгла маса “Предци и предтечи – митове и утопии на Балканите” (Банско, април 1996 г.), издание на Международния университетски семинар за балканистични проучвания и специализации, 1997, с. 281-290.

Бояджиева, П. Непрекъснатото образование – пропаганден лозунг или необходимост. В: Сборник с материали от семинар с международно участие “Неправителствените организации и качеството на човешките ресурси”, сп. Факт, кн. 1: 39-46, 1997.

Бояджиева, П. Университетска автономия и обществена модернизация или общественият смисъл на борбата на Софийския университет за автономия. В: Социологически проблеми, 1997, 3, с. 57-71.

Бояджиева, П. Университет и общество: два социологически случая. София: ЛИК, 1998, 478 c.

Бояджиева, П. Легитимиращата сила на чуждото име “университет”. В: Аудиториум, кн. 2: 15-19, 1998.

Бояджиева, П. Университет или университети. В: Бояджиева, П. (отг.ред.) Университетска автономия и академична отговорност. София: ЛИК, 1999, с. 121-128.

Boyadjieva, P. University Autonomy and Social Change: The Bulgarian Lesson. In: Ch.Giordano, D.Kostova, E.Lohmann-Minka (Eds.) Bulgaria Social and Cultural Landscapes. Fribourg: University Press, 2000, рр. 93-105.

Boucher, Jacques L., Guéorgui Fotev et Svetla Koleva. 2001. Mutations de société et quête de sens. Une rencontre entre des sociologues bulgares et québécois, Sofia, Les Éditions LIK, 288 p.

Boyadjieva, P. The Social Legitimization of an “Untimely” Institution: The Case of the First Bulgarian University. In: History of Universities, Vol. 16 (N 1), 2001, рр. 179-196.

Бояджиева, П. Социология на неуспеха. В: Социологически проблеми, кн. 3-4, 2001, с. 154-171.

Boyadjieva, P. The Social Attitudes of the Bulgarians towards Continuing Education on the Eve of the 21st Century. In: Adult Education and Development, Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association, 56: 187-207, 2001 (in collaboration).

Бояджиева, П. Към една възможна социология на името. Именуване и социална идентичност. В: Социологически проблеми, бр. 3-4: 80-98, 2002.

Бояджиева, П. Съвременните университети – между автономията, отчетността и отговорността. В: Стратегии на образователната политика, бр. 2, 2002, с. 42-63.

Boyadjieva, P. Contemporary Universities – Between Autonomy, Accountability and Responsibility. Sociological Problems, Special Issue, dedicated to the XV Congress of ISA, 2002, pp. 212-223. (виж също www.see-educoop.net)

Бояджиева, П. Свободният университет или цената на правото да бъдеш различен. В: Разум, бр. 3, 2003, с. 108-128.

Бояджиева, П. Може ли да има “умствен пролетариат” в една общество на знанието? Масово висше образование и качество на обучението. В: Общество на знанието и образование за всички (сборник от Юбилейна сесия: 21-22 февруари 2003 г.). София: НИО, 2003, с. 26-40.

Бояджиева, П. Стратегическо и иновативно мислене във висшето образование. В: Миленкова, В. (ред.) Образование и социална промяна. София, Унипрес, 2004, с. 43-53.

Бояджиева, П. Местата на университета: Случаят Верчели. В: Разум и възвишеност. София, Ателие Аб, 2004, с. 7-31 (в съавторство).

Бояджиева, П. Социална ангажираност и академични ценности в социологията: преоткриването на социологията в общество на преход. В: Социологически проблеми, бр. 3-4, 2005, с 267-286.

Бояджиева, П. (Има ли) Шанс за частните висши училища в България. В: Сланчева, С., Ю.Пъшкина (съст.) Частните училища в България: митове и реалности. София, Изток-Запад, 2005, с. 33-64.

Бояджиева, П. Предложение за тема на упражнение по социология. В: Серафимова, М. (съст.) Социологически траектории. 10 години от създаването на специалност “Социология” в ЮЗУ. София, УИ “Св.Климент Охридски”, 2005 с. 21-26.

Бояджиева, П. Корупция във висшето образование – “Как така?”. В: (АНТИ)корупция/анти)ОБРАЗОВАНИЕ. София: Изток-Запад, 2005, с. 9-14.

Бояджиева, П. Стратегия за развитие на висшето образование в България. В: (АНТИ)корупция/анти)ОБРАЗОВАНИЕ. София: Изток-Запад, 2005, с. 254-269 (в съавторство).

Бояджиева, П. Университетът като институция за учене през целия живот. В: Стратегии на образователната и научната политика, кн. 3-4, 2006.

Boyadjieva, P. Rethinking Neo-Institutionalism or Does Diversity Matter in Higher Education. In: Trajectories of Contemporary Sociology in Bulgaria, Sociological Problems, Special Issue in English: 208-224, 2006.

Бояджиева, П. Ученето през целия живот или за “и”-то на втората модерност. В: М. Грекова, П. Кабакчиева (съст.) Отвъд дисциплинарните (само)ограничения. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, с. 84-105, 2006.

Бояджиева, П. Възможна ли е социология на уникалното? В: П. Бояджиева, Л. Деянова, С. Колева, К. Коев (съст.) Светове в социологията. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, с. 39-52, 2006.

Бояджиева, П. Университет и социален ред: социални измерения на университетската автономия. В: Иновативна социология, София: Университетско издателство “СУ “Св. Кл. Охридски”, 2007, 240-252.

Бояджиева, П. Ученето през целия живот като институционална стратегия във висшето образование. В: Политики, N. 3 /2007, Институт “Отворено общество” (www.politiki.bg), 2007.

Boyadjieva, P. Public Perceptions of Private Universities and Colleges in Bulgaria. In: S. Slantcheva and D. Levy (Eds.) Private Higher Education in Post-Communist Europe: In Search of Legitimacy. Palgrave Macmillan, рр. 223-238, 2007 (in collaboration).

Boyadjieva, P. Diversity Matters: A Lesson from a Post-Communist Country. In: Georg Krücken, Anna Kosmützky, Marc Torka (Еds.) Towards a Multiversity? Universities between Global Trends and National Traditions. Transaction Publishers, рр. 108-131, 2007.

Galev, T. Dual Use Policy in Bulgaria: Between Innovation Strategies and Export Control Issues. In: Yearbook 2004 of the Institute for Advanced Studies on Science, Technology, and Society, Graz, Austria, 2004, pp. 55-76.

Галев, Т. Взаимоотношения между военни и граждански технологии в процесите на иновация през социализма. В: Социологически проблеми, 1-2, 2005: 262-290.

Galev, T. Military-related Technological Innovations During the Socialism in Bulgaria: Beyond Ideological and Political Borders: The Case of ARCUS Military Factory. In: Technology and Rethinking European Borders. CD-ROM issue – Second Plenary Conference of the Tensions of Europe Network, Lappeenranta, Finland, 2006.

Галев, Т., Чалъков, Ив. Нагласи за емиграция сред студентите от информационни и комуникационни технологии в България. В: Наука (Издание на Съюза на учените в България) бр. 6/2006. (стр. 21-27)

Galev, T. The Law Between the Business and the Legislator: Actors and Strategies in the Fabricating of a Technology Policy in Post-Socialist Bulgaria (1989 - 2004). In: Tchalakov, I. and H. Rohraher (Еds.) Governing Sociotechnical Change in South-Eastern Europe. Contributions from a Science and Technology Studies Perspective. Sofia: IZTOK-ZAPAD Publishing House, 2007, pp. 202-212.

Горнев, Г. Адаптация, творчество, гениалност в съвременния психоанализ. София, Наука и изкуство, 1981, 139 c.

Горнев, Г. Социални източници на научното въображение. София, Наука и изкуство, 1986, 134 c.

Gornev G. On the Possibilities for a Sociological Interpretation of the "zeitgeist". In: C.Togel (Ed.) Structur und Dynamic Wisseschaftlicher Theorien. Frankfurt am Main-Bern-New York: Verlag Peter Lang, 1986, pp. 33-48.

Gornev G. Social Factors for the Development of Personal Autonomy, Democratism, and Initiative. In: Georgy Fotev (ed.) Research Dimensions of Bulgarian Sociology Today. Sofia: Svyat Publishers, 1990, pp. 256-267.

Gornev G. The Totalitarian System and the Ethnic Conflict. In: I. Alladin (Ed.) Multiculturalism in the 1990s: Policies, Practicies, and Implications. Edmonton: EISA Publishers, 1993, pp. 21-36 (in coauthorship).

Gornev G. Comparative Referential Structures, System Legitimacy, and Justice Sentiments: An International Comparison. In: J.Kluegel, D.Mason, B.Wegener (Eds.) Social Justice and Political Change. Public Opinion in Capitalist and Post-Communist States. New York, Aldine de Gruyter, 1995, pp. 109-130 (in coauthorship).

Gornev G. Injustice and the Legitimation Crisis in Bulgaria. In: Bulgaria at the Crossroads. Ed. J.Coenen-Huther. New York, Nova Science Publishers Inc., 1996, p. 97-112 (in coauthorship).

Горнев, Г., Бояджиева, П. Началото на прехода - представи за справедливостта и политическата легитимност. В: Преходът в България през погледа на социалните учени. Ред. К.Байчинска. София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 1997, c. 81-97.

Gornev, G. The Creativity Question in the Perspective of Autopoietic Systems Theory. In: Geyer, F. (Ed.) Sociocybernetics: Complexity, Dynamics and Emergence in Social Science. Vol. 26, Issue 6-7: 94-109, 1997.

Горнев, Г. Публичният статус на науката  в основните типове съвременни общества. В: Социологически проблеми, кн. 4, 1997, с.2-16.

Gornev G. Scientific Institutions in a Society of Transition: Strategies of Modernization. Report for Central European University, Research Support Scheme (in Bulgarian and in English). Digitization on the Internet: Open Society Institute, Center for Publishing Development, Electronic Publishing Development Program, VIRTUS, 1998 (in coauthorship).

Горнев, Г. Относно някои динамични закономерности на човешката активност и възможната им роля в творческия процес. В: Социологически проблеми, кн. 3-4: 238-256, 1998.

Горнев, Г., Симеонова, К., Деянова, Л., Миленкова, В., Матеев, Н. Диференциация и реконструкция в областта на социалните науки (Дискусия по повод едноименното писмо на И.Уолърстейн). В: Социологически проблеми, кн. 1-2, 1998, с. 34-56.

Горнев, Г. Социалната конституираност на творчеството. В: Списание на БАН, кн. 3-4: 41-50, 1999.

Горнев, Г. Към социологизация на теорията на творчеството. В: Демократически преглед, кн. 40, Лято, 1999.

Горнев, Г. Закономерности в развитието на Аз-а от довербалната и вербалната фаза: импликации за теорията на творчеството. В: Социологически проблеми, кн. 1-2, 2000, с. 235-243.

Горнев, Г. Феноменът творчество. София, Издателство на ИС, 2000, 229 с.

Горнев, Г. Национална идентичност, политическо лидерство и обществена поляризация. В: Социологически проблеми, бр. 1-2, 2002, с. 286-301.

Горнев, Г. Предговор към: Да отворим обществените науки (Доклад на комисията “Гюлбенкян” по преструктурирането на обществените науки). София: Листа, 2002, с. 5-6.

Горнев, Г., Бояджиева, П., Петкова, Кр., Ненкова, Д. Идентичност и криза. Случаят Косово: отвъд разбягващите се интерпретации. София, Изток-Запад, 2004, с. 144. (Монографията е удостоена с Първа награда на НФНИ-МОН за 2000-2003 г.)

Горнев, Г., Бояджиева, П., Петкова, Кр., Ненкова, Д. Кризисно развитие, колективни идентичности и несъвместимост на интерпретациите (върху примера на Косово). В: Списание на БАН, кн. 6, 2004, с. 22-26.

Горнев, Г. За идентичността и стратегията на Института по социология (По повод преведената атестация). В: Социологически проблеми, 1-2: 279-289, 2006.

Gornev, G. Autopoetic View on Creativity: Implications for Social Theory. In: Trajectories of Contemporary Sociology in Bulgaria, Sociological Problems, Special Issues in English: 44-63, 2006.

Горнев, Г. Търсейки обяснение на интелектуално-творческата надареност на евреите: генетика и/или социология? В: П. Бояджиева, Л. Деянова, С. Колева, К. Коев (съст.) Светове в социологията. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, с. 482-486, 2006.

Дуева, С. Академична свобода и политическа активност на студентите: обществени реакции по повод правилника за дисциплина на Софийския университет от 1905 г. В: Академични дискусии. София: Академичен център за литература и култура, 2003, с. 55-73.

Durand, Claude et Svetla Koleva. 1997. “Les limites d’une assistance technique, EDF à Kozloduy”. Dans: Claude Durand (dir.), Management et rationalisation (Les multinationales occidentales en Europe de l’Est), Bruxelles, De Boeck Université, p. 189-261.

Durand, Claude et Svetla Koleva. 2000. “La réhabilitation de la centrale nucléaire de Kozloduy en Bulgarie”. Dans: Claude Durand, Sociologie du travail, Toulouse, Octares, p. 237-252, paru aussi dans L’Homme et la société, 1996, no 1 (119), janvier-mars, p. 115-128 et Cahiers d’Evry, 1996, no 2, p. 30-47.

Durand, Claude et Svetla Koleva. 2003. “Le jeu des normes et des règles dans la sidérurgie et le nucléaire”. Dans: Claude Durand et Alain Pichon, La puissance des normes, Paris, L’Harmattan, p. 255-269.

Илиева, К. Проблемът за българското общество в творчеството на Иван Хаджийски, Юбилейни чествания на Иван Хаджийски (4-5 октомври 2004 г., Троян). В: Социологически проблеми, бр. 3-4, 2004: 391-393.

Илиева, К. Основни понятия от сферата на образование за възрастни и учене през целия живот. В: Теесен, Й., М.Тодорова (съст.) Сборник за националната инициатива “Дни на ученето през целия живот – 2004”. София, 2005, с.128-130.

Ilieva, K. Lifelong Learning: Institutionalisation and Regulative Mechanisms (Bulgarian Case – Lost of Translation. In: Allan, J. et al. (Eds.) Making Knowledge Work: Building Sustainable Communities through Partnerships (Papers of International Conference), University of Sterling, Sterling, Scotland, UK, 2005, pp. 185-190.

Илиева, К., Тодорова, М., Теесен, Й., Гайзелман, К. Образование и обучение на възрастни и образователната политика в България. София: Институт за международно сътрудничество към Сдружението на германските народни университети (IIZ/DVV), 2007, 92 с.

Kirov, V. La privatisation des entreprises bulgares: de la contrainte exogene a l'adaptation locale. In: Communisme, N 64, 2001, Paris, pp. 143-166.

Kirov. V. Privatisation, retaylorisation et compromis sociaux en Bulgarie. Actes du Colloque de la AISLF « Guerre et "ré"-construction des sociétés », Ohrid, Macedonia, LSCI, Paris, 2001, pp. 203 – 206.

Kirov, V. Bulgarie en 2000: croissance économique et stagnation sociale. In: Nouvelle Alternative, vol. 16, n°55, 2001, pp. 154–161.

Kirov, V. Bulgaria: A Still Undeveloped Component of Industrial Relations. In: Ghellab, Y. and Vaughan-Whitehead, D. (Eds.) Sectoral Social Dialogue in Future EU Member States: the Weakest Link. International Labour Office – European Commission, Budapest, 2003, pp. 77-104.
Kirov, V. Bulgaria. In: Clarke, L., Cremers, J. and Janssen, J. EU Enlargement. Construction Labour Relations as a Pilot. Reed Business Information, 2003, pp. 46-66.

Kirov, V. & Bafoil, F. Transformation of Agriculture in the Context of European Integration: The Cases of Bulgaria and Poland. In: Kozhuharova, V. (Ed.) Rural Bulgaria: Can the Village Make it in the 21-st Century? Sofia: Alja-Press, 2003, pp. 161-175.

Kirov, V. Bulgaria. In: CLR News, Observatory 1, 2004, 1, pp. 5-10.

Kirov, V. Bulgarie: Restructurations industrielles et stratégies des acteurs. In: Chronique internationale de l’IRES, N 90, septembre 2004, pp. 39-47.

Kirov, V. Evolution et impact de l’investissement direct étranger en Bulgarie, Dossier «Europe Centrale et Orientale: les enjeux de l’élagrissement», Les annales des mines. In: Réalites Industrielles, novembre 2004.

Kirov, V. Social Dialogue Practices in SMEs in Europe: the Case of Bulgarian Subcontractors of Large Industrial Site Kirov’, paper presented on the Industrial Relations in Europe Conference ‘Governance issues in shifting industrial and employment relations’ and published on the USG web site.

Kirov, V. Le dialogue sectoriel en Bulgarie: conflits et zones de confiance. In: (sous la dir. de A. Krasteva et A. Todorov) Conflits, confiance, démocratie. Sofia, Nouvelle Université bulgare, 2004.

Kirov, V. Facing EU Accession: Bulgarian Trade Unions at the Crossroads. In: Dimitrova, D. and J. Vilokx, (Eds.) Trade Unions Strategies in Central and Easter Europe: Towards Decent Work. ILO, Budapest, 2005, pp. 111-152.

Kirov, V. Restructurations industrielles en Bulgarie: Strategie des acteurs dans le contexte de l’integration Europeenne. In: Alaluf et Krzeslo (Eds.) Protection sociale et emploi. Regards croises sur la mondialisation en Europe et en Chine. Editions de l'ULB, 2005.

Киров, В. Секторният социален диалог в България: конфликти и зони на доверие. В: Кръстева, А., А.Тодоров (ред.) Конфликти, доверие, европеизация. София: Издателство на НБУ, 2005.

Киров, В., М. Ковачева, Ж-К. Пренс. Управление и предотвратяване на конфликти (Издание в рамките на проекта «Социален диалог» на ШАРС), София, 2005, 76 с.

Kirov, V. and S. Stoeva. Why are Small Enterprises in Bulgaria not Growing? In: Sociological Problems, Special Issue, Second Regional Workshop of the Balkan Sociologists “The Socioeconomic Cultures on the Balkans – Sustainability and Change, pp. 100-115, 2005.

Kirov, V. L'emploi en Bulgarie. Dans: Mensuel de Centre d’etudes pour l’emploi (http://www.cee-recherche.fr/fr/connaissance_emploi.htm), Decembre 2006.

Kirov, V., et. al. Employment Change, Labour Market Restructuring and the Supply of Skills. In: Huws, U. (Ed.) The Transformation of Work in a Global Knowledge Economy: Towards a Conceptual framework. Catholic University, Leuven, pp. 63-76, 2006 (in colaboration).

Kirov, V. Labour Relations, Collective Bargaining and Employee Voice in SMEs in Central and Eastern Europe. In: Transfer, Volume 13, Nomber 1: 95-113, Spring 2007 (in collaboration).

Киров, В. Здравнонеосигурените лица в Република България. В: Политики, № 6, Институт “Отворено общество”, 2007
(http://politiki.bg/?cy=78&lang=1&a0i=222942&a0m=readInternal&a0p_id=25)

Koleva, Svetla. 1995. La notion d’interaction sociale : à la recherche d’une synthèse conceptuelle. Schweizerische Zeitschrift für Soziologie-Revue Suisse de Sociologie, vol. 21, no 2, p. 391-409.

Koleva, Svetla 1996. “Old Reflexes and New Illusions in the Mass Consciousness”. In: Jacques Coenen-Huther (ed.), Bulgaria at the Crossroads, New York, Nova Science Publishers, Inc., p. 33-50.

Koleva, Svetla. 2001. “La sociologie bulgare de 1950 à 1970 : l’histoire d’une construction intellectuelle”. Dans: Jacques L. Boucher, Guéogui Fotev et Svetla Koleva (dir.), Mutations de société et quête de sens. Une rencontre entre des sociologues bulgares et québécois, Sofia, Les Éditions LIK, p. 217-233.

Koleva, Svetla. 2002. The Disciplinary Identity of Sociology : Profiles of Construction. Sociology in Poland, Russia and Bulgaria in the 1950s and 1960s. Sociological Problems, Special Issue, p. 74-91.

Колева, Светла. 2002. Социологията в Централна и Източна Европа след Втората световна война до 1989 г.: Институционална цикличност и шансове за развитие. Социологически проблеми, no 1-2, с. 62-77.

Колева, Светла. 2002. “Неписаната история на съвременната българска социология”. В: Николай Тилкиджиев и Стефан Дончев (съставители), Социологически перспективи, София, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, с. 11-24.

Колева, Светла. 2005. Социологията като проект. Научна идентичност и социални изпитания в България, 1945-1989 година, София, Пенсофт, 288 с.

Koleva, Svetla. 2005. “Les sociologies nationales à l’épreuve de la mondialisation - le cas des pays d’Europe centrale et de l’Est”. Dans: Jacques L. Boucher et Joseph-Yvon Thériault (sous la direction), Petites sociétés et minorités nationales. Enjeux politiques et perspectives comparées, Sainte-Foy (Québec), Presses de l’Université du Québec, p. 81-96.

Колева, Светла. 2006. Пловдив в дисциплинарната памет на съвременните социални науки в България. В: Отвъд дисциплинарните (само)ограничения. Сборник в чест на проф. Елена Михайловска, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, с. 253-269.

Колева, Светла и Донка Кескинова. 2006. Диалогичността в българската социология (През историята на списание Социологически проблеми). В: Светове в социологията. Сборник в чест на проф. Георги Фотев, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, с. 167-184.

Колева, Светла. 2007. Социология, интердисциплинарност и интернационализация на научното знание – преосмисляне на границите, Социологически проблеми, 1-2, с. 72-84.

Koleva, Svetla. 2007. “L’autonomie au travail. Le cas des ingénieurs de la centrale nucléaire de Kozloduy, Bulgarie”, dans Sociologie empirique, Sociologie critique – Autour de Claude Durand, Thierry Pillon (coordinateur), Octares Editions, Toulouse, 2007, p. 53-61.

Liebhart,K.,Petö,A.,Schiffbänker,A.,Stoilova,R. 2003 Familienpolitische Maßnahmen in Österreich, Bulgarien und Ungarn, Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft,Heft 3, 417-427.

Миленкова, В. Невидимият свят на образованието. София, Критика и хуманизъм, 1995, 128 c.

Миленкова, В. Учителят: Социологически портрет. София, Образование, 1997, 135 c.

Миленкова, В. Съвременният български учител – реалности и проблеми. В: Стратегии на образователната и научната политика, кн. 1: 65-76, 1997.

Миленкова, В. Българските елитни училища в търсене на идентичност. В: Социологически проблеми, кн. 3, 1997, с. 36-45.

Миленкова, В.  Модели на знанието и неговата социална детерминираност. В: Отворено образование, кн. 3, 1998, с.65-74.

Миленкова, В. Елитните училища в България - модели на социално формиране. София, Издателство "Свободна инициатива", 1998.

Миленкова, В. Учителите и българското училище през периода 1990-1998. В: Образование, кн. 4, 1999, с.56-62.

Миленкова, В. Селското дете в дискурса на училищната социализация. В: Кожухарова, В. (съст.) Селското дете: Шансове за бъдещето. София: АЛЯ, 1999, с. 95-102.

Milenkova, V. Les ecoles “de cellule”: Une forme specifique de la vie culturelle Bulgare au 18e siecle. Dans: Bell, D.A., Pimenova, L., Pujol, S. (Eds.) La recherche dix-huitiemiste: Raison universelle et culture nationale au siecle des Lumieres. Paris: Honore champion editeur, 1999, pp. 81-89.

Миленкова, В. Частното училище. В: Образование, кн. 1, 2000, с. 45-50.

Миленкова, В. Селската учителка – средоточие на духовността. В: Кожухарова, В. (ред.) Селската жена на прага на новия век. София: АЛЯ, 2000, с. 132-138.

Миленкова, В. Специфика на частните училища. В: Образование, кн. 2, 2000, с. 33-36.

Миленкова, В. Специфика на частните училища. В: Образование, кн. 3, 2000, с. 62-65.

Миленкова, В. Българското частно училище. В: Стратегии на образователната и научната политика, кн. 2, 2000, с. 68-80.

Миленкова, В. Частното училище. София: Орион Прес, 2000, 148 с.

Миленкова, В. Преоткриването на българското частно училище. В: Социологически проблеми, бр. 1-2, 2002, с. 319-330.

Миленкова, В. Социални измерения на отпадането от училище. В: Стратегии на образователната и научната политика, бр. 1, 2002, с. 23-35.

Миленкова, В. Отпадането от училище - нарушена социализация. В: Педагогика, бр. 3, 2002, с. 20-30 (в съавторство).

Milenkova, V. The Private School in Bulgaria – Its Identity and Presence in the Public Space. In: Sociological Problems: Special Issue – XV Congress of ISA: The Social World in the 21st Century. Ambivalent Legacies and Rising Challenges. 2002, рp. 224-236 (in collaboration).

Миленкова, В. Българското частно училище – преосмисляне и социални дефиниции. В: Н.Тилкиджиев, Ст.Дончев (съст.) Социологически перспективи, София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2002, с. 262-274.

Миленкова, В. Политически проекции и образователни реалности. В: Либералното мислене пред дилемите на ХХІ век, София: ЕОН 2000, 2002, с. 177-186.

Миленкова, В. Равенство на образователните възможности. В: Социологически проблеми, бр. 1-2, 2003, с. 249-264.

Миленкова, В. Образованието като интегриращ фактор в нашето общество. В: Общество на знанието и образование за всички. (сборник от Юбилейна сесия: 21-22 февруари 2003 г.). София: НИО, 2003, с. 276-285 (в съавторство).

Milenkova, V. Intercultural Education in Bulgarian Regions. In: N.Terzis (Ed.) Intercultural Education in the Balkan Countries. Thessaloniki, 2004, pp. 115-122.

Миленкова, В. Обществени реалности и образователни промени. В: Миленкова, В. (ред.) Образование и социална промяна. София, Унипрес, 2004, с. 7-21.

Миленкова, В. Отпадането от училище. София, АИ "Проф. Марин Дринов", 2004, 160 с.

Milenkova, V. The Contemporary Bulgarian School under the Impact of Ethnic Dimensions. In: Trajectories of Contemporary Sociology in Bulgaria, Sociological Problems, Special Issues in English: 224-238, 2006.

Миленкова, В. Отпадане от училище на децата роми и образователни практики за решаване на проблема. В: Педагогика, 4: 21-33, 2006 (в съавторство).

Milenkova, V. Lifelong Learning in Situation of Social Change: the case of Bulgarian Society, Sociological survey. In: N. Terzis (Ed.) Lifelong Learning in the Balkans. Publishing House Kyriakidis Brothers, Thessaloniki, pp. 313-323, 2006.

Milenkova, V. Specific Features of Roma Education under the conditions of contemporary Society. In: New Balkan Politics: (www.newbalkanpolitics.org.mk/political_essays/vxromi.html)

Миленкова, В. Социално-исторически дименсии на ромската идентичност. В: Социологически хоризонти, УИ на ЮЗУ, Благоевград, 2007.

Миленкова, В. Причини за отпадане на децата от училище в България. Изток-Запад, София, 2006, 120 с (в съавторство)

Митев, Т. Стихиите и човекът... и тяхното взаимно модифициране (за хетерогенната общност Язовирен район “Кърджали”). В: Социологически проблеми, бр. 1-2, 2002.

Митев, Т. Социалните изследвания на науката и технологиите и съвременната социална реалност: наука, политика и публичност. В: Социологически проблеми, бр. 3-4, 2004.

Митев, Т. Наводненията от лятото на 2005 г., или за необходимостта от социални изследвания на науката и технологиите в България. В: Социологически проблеми, 1-2: 305-324, 2006.

Mitev, T. Semiotics and Phenomenology in the Social Study of Science. About Some Limitations of Actor-Network Theory. In: Trajectories of Contemporary Sociology in Bulgaria, Sociological Problems, Special Issue in English: 64-75, 2006.

Mitev, T., Tchalakov, I. From Sociology of Science to STS: The Bulgarian Case. In: Tchalakov, I. and H. Rohraher (Eds.) Governing Sociotechnical Change in South-Eastern Europe. Contributions from a Science and Technology Studies Perspective. Sofia: IZTOK-ZAPAD Publishing House, 2007, pp. 43-52.

Mitev, T. The 2005 floods in Bulgaria from the STS Point of View. In: Tchalakov, I. and H. Rohraher (Eds.) Governing Sociotechnical Change in South-Eastern Europe. Contributions from a Science and Technology Studies Perspective. Sofia: IZTOK-ZAPAD Publishing House, 2007, pp. 259-270.

Петкова, К. Признанието в науката. София, Наука и изкуство, 1984, 147 с.

Петкова, К. Границите на научния риск. София, Партиздат, 1990, 132 с.

Петкова, К. Българинът пред политически избор. София, Критика и хуманизъм, 1993 (в съавторство).
Петкова, К. Ценностите на българите в началото на прехода към демократично общество. В: Преходът в България през погледа на социалните учени. Ред. К.Байчинска. София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 1997, c. 175-183 (в съавторство).

Petkova, K., Gornev, G., Tchalakov, I., Boyadjiev, Tz., Bauer, M. Scientific Institutions in a Society of Transition: Strategies of Modernization. Report for Central European University, Research Support Scheme (in Bulgarian and in English). Digitization on the Internet: Open Society Institute, Center for Publishing Development, Electronic Publishing Development Program, VIRTUS, 1999,104 с.

Petkova, K., Boyadjieva, P. Public knowledge of and attitudes to science: alternative measures may end the “science war”. In: Science Technology and Human Values, 25, 1, 2000, pp. 30-51 (in collaboration).

Петкова, Кр., Бауер, М., Бояджиева, П., Горнев, Г., Ненкова, Д. Модернизация и социални представи за науката: сравнение между България и Англия. В: Н.Тилкиджиев, Ст. Дончев (съст.) Социологически перспективи, София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2002, с. 147-166.

Petkova, K. Bulgarian National Stereotypes and National Identity. In: Sociological Problems: Special Issue – XV Congress of ISA: The Social World in the 21st Century. Ambivalent Legacies and Rising Challenges. 2002, pp. 115-128 (in collaboration).

Петкова, К. Социални нагласи и поведение. Можем ли да предскажем човешкото поведение? София: Институт по социология, 2003, 192 с.

Петкова, К. 14-то общо събрание на Европейската асоциация по експериментална социална психология (19-23 юли 2005 г., Вюрцбург, Германия). В: Социологически проблеми, бр. 3-4, 2005: 375-376 (в съавторство).

Petkova, K., M. Bauer, P. Boyadjieva, G. Gornev. Long-term Trends in the Representations in Science across the Iron Curtain: Britain and Bulgaria 1946-1995. Social Studies of Science, 36, 1: 99-131, 2006 (in collaboration).

Петкова, К., П. Бояджиева, Г. Горнев. Институционалзицая на (био)етиката в научната политика: очертаване на проблема. В: Социологически проблеми, 1-2: 210-228, 2006.

Stoilova, R. 1995 Frauenarbeit in Bulgarien, In: Das Recht der Frauen auf Erwerb, Zentrum für Еuropäische Studien, Band 21, Trier, S.118-134.

Стоилова, Р. 1997 Причини за насилието в съвременното българско училище. Социологически проблеми, кн. 1, 82-98.

Stoilova, R. 1998 Social Policy Facing the Problems of Youth Employment, Individual Research Support Scheme Grant of the Open Society, Research Support Scheme Network, Project Id 755/1996, http://e-lib.rss.cz/diglib/pdf/65.pdf.

Stoilova, R. 1998 Problems of the Middle Class Identification in the Post- Totalitarian society, in: Tilkidjiev,N. (Ed.) The Middle Class as a Precondition of a Sustainable Society, Sofia, 223-232.

Stoilova, R. 2000 Self-employment: an Alternative for the Individual, the Group and the Society during the Post-totalitarian Transition in Bulgaria, in: Grucza, Fr. (Hrg.) Europas Arbeitswelt von Morgen, Wien, 221-243.

Stoilova, R.  2000 A Project for Change in Female Terms In: J. Vladimirov (Ed.), Contribution of Social Research to the Economic and Social Recovery Policy, 212-224.

Стоилова, Р. 2000 Женското предприемачество, в: Фотев, Г., Стоилова, Р. Жените: справедливост днес, Институт по социология, КОТА, 54-85. Women's Entrepreneuship in: Women: Justice Today, 2000, G.Fotev., R.Stoilova (Editors), Sofia, 47-74.

Стоилова, Р. 2000 Периферната община през очите на жените, младежите и етносите, в: Тилкиджие,Н. (ред.) Периферната община: ресурси за местно развитие,ЛИК, с. 166-198.

Стоилова, Р. 2001 Неравенства и общностна интеграция, ЛИК

Stoilova, R. 2002 Inter- and Intra-Gender Inequalities based on Qualification, in: Domsch,M.,Ladwig,D. (Ed.), Gender Equality in East European Countries - Chances and Perspectives of Highly Qualified Women in the Labour Market,

Stoilova, R. 2002 Inter- and Intra-Gender Inequalities based on Qualification, in: Domsch, M., D. Ladwig. (Ed.), Gender Equality in East European Countries – Chances and Perspectives of Highly Qualified Women in the Labour Market, Hamburg.

Стоилова, Р. 2003 Хората на Пиринския край, студия, резултати от емпирично социологическо изследване.

Стоилова, Р. 2004 Индивидуализирани неравенства, Социологически проблеми, кн.1-2.

Stoilova R. 2005  Ethnische Differenzen unter Frauen am Beispiel Bulgariens, http://www.fu-berlin.de/gpo/kulturelleHegemonie.htm.

Stoilova,R. 2005 Ethnische Differenzen unter Frauen am Beispiel Bulgariens, http://www.fu-berlin.de/gpo/kulturelleHegemonie.htm;

Стоилова, Р. 2005 Неравенства в усвояване на пространството, в: Дандолова,И. (съст.) Градът и неравенствата.

Стоилова, Р. 2005 Детска престъпност: Етнически и полови аспекти, в: Фотев,Г. Социология на отклоняващото се поведение, Просвета.

Стоилова, Р. 2006 Глобализация, пост комунистическа трансформация и стратификация,в: Бояджиева,П.Деянова,Л.,Колева,С.,Коев,К. (съст.) Светова в социологията. В чест на проф. Георги Фотев, Университетско издателство.

Stoilova, R, Slavova,K. 2006 Spatial Mobility and Gender Inequality, Sociological problems, Special Issue, Trajectories of Contemporary Sociology in Bulgaria, XVI ISA World Congress, p. 190-280.

Стоилова, Р. 2008. Джендър неравенство. В: Петков, Кр. (съст.) Сравнителна социална политика: Социологически анализи.

Stoilova, R., K. Haralampiev 2008. Stratification in Bulgaria. Measuring the Impact of Origin, Age, Gender and Ethnicity on Educational Attainment and Labour Market Placement. Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски, Философски факултет, Книга Социология, Том 101 (под печат)  

Чалъков, И. Малчуганът. Социални светове на познанието. София, Критика и хуманизъм, 1993, 219 с.

Чалъков, И., Петкова, К. и др. Потенциалната емиграция на учените в България (динамика и перспективи). София, ЛИК, 1993, 55 с.

Чалъков, И. Иновациите в пазарната и непазарната икономика: теоретичният модел на Йозеф Шумпетер. В: Социологиески проблеми, кн. 2, 1997, с. 3-18.

Чалъков, И. Критическата теория и антропология на науката. В: Български фолклор, кн. 5-6 "Разказването", 1997, с. 113-124.

Чалъков, И. Да направиш холограма (книга за учените, светлината и всичко останало). София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 1998, 252 c.

Чалъков, И. Модерната наука и българските модернизации. В: Пловдив по пътя към модерния свят. Пловдив: Исторически музей и Издателство на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, 1998, с. 39-146.

Tchalakov, I. Dilemmata der wissenschaftlichen und technologishen Entwicklug Bulgariens in der Zeit von 1950 bis 1980. In: H.L. Kremer, Ch.Stojanov (Eds.) Bulgarien um Uebergang. Glodbach: Edwin Ferger Verlag, 1999, pp. 51-78.

Чалъков, И. Рисковият капитал сред останалите форми на кредитиране (Част І). В: Чалъков, И., Киров, В., Варов, А., Добрева, В., Табакова, С. (съст.) Рисков капитал и предприемачество в общината. София: ИФПИ, Община Троян, 1999, с. 39-54.

Чалъков, И. Частният бизнес в Община Троян (Част ІІ). В: Чалъков, И., Киров, В., Варов, А., Добрева, В., Табакова, С. (съст.) Рисков капитал и предприемачество в общината. София: ИФПИ, Община Троян, 1999, с. 65-80.

Чалъков, И. Българската наука през ХХ век. В: Алманах: България 2000. София: Издателство “Труд”, 2000, с. 545-582.

Чалъков, И., Галев, Т., Харизанова, Е. Евро-атлантическата интеграция на България и политиката в областта на изследванията и експортния контрол на стоките и технологиите с възможна двойна употреба. В: НАТО след 50-годишния юбилей: Общественото мнение на Изток и на Запад (Юбилеен сборник от международна научна конференция “НАТО след 50-годишния юбилей: Общественото мнение на Изток и на Запад”, София, юни 1999 г.). София: електронно издание, 2000.

Tchalakov, I., Kirov, V. Risk Capital and Innovative Entrepreneurship in Bulgaria. In: Jelio Vladimirov (ed.) Contribution of Social Research to the Economic and Social Recovery Policy. Sofa: Sofiiski Novini Edition, 2000, pp. 158-171.

Чалъков, И., Киров, В. Еманципация на кредита: Трансформация на финансовата система, предприемачество и иновация. Анализ на развитието в България. София: ЛИК, 2000, 91 с.

Чалъков, И. Историята на технологическите иновации в Източна Европа – теоретически и методологически предпоставки на анализа. В: Социологически проблеми, кн. 3-4, 2000, с.176-204.

Tchalakov, I. Innovating in Bulgaria: two cases of research laboratory before and after 1989. In: Research Policy, 30, 2001, pp. 391-402.

Чалъков, И. Приложение на клъстерния анализ при изследване на отношения между социални дейци (типични проблеми и подходи при тяхното решаване). В: Социологически проблеми, кн. 3-4, 2001, с. 36-59 (в съавторство).

Чалъков, И. Съвременните методи за анализ на данни: между новият софтуер и теоретичните предизвикателства (Гост-редактор на тематичен брой и въвеждаща статия). В: Социологически проблеми, кн. 3-4, 2001 (в съавторство).

Tchalakov, I. Instead of Diffusion: The Mutual Construction of Users of Advanced Communications Services in Bulgaria and of their Service Providers. In: International Summer Academy on Technology Studies 2001 - User Involvement in Technological Innovation, Deutschlandsberg, Austria.

Tchalakov, I. La theorie des reseaux techno-economiques et le development dans les economies administrees. Dans: Mutations de societe et quete de sens. Une rencontre entre des sociologiques bulgares et quebecois. Sofia: LIK, 2001, pp. 244-257.

Tchalakov, I., P. Burton (Еds.) Project TACTICS. Final report prepared for The European Commission. Sofia: LIK, 2001, 376 p.

Чалъков, И. Приложение на множествен анализ на съответствията при изследване на отношения между социални дейци. В: Социологически проблеми, бр. 1-2, 2002, с. 206-225 (в съавторство).

Чалъков, И. Бруно Латур – десет години по-късно (или как да преодолеем парализиращото разграничение между факт и ценност). В: Социологически проблеми, бр. 3-4, 2002.

Tchalakov I. Towards a Neoschumpeterian Model of Post-Socialist Economic Transition. In: Sociological Problems: Special Issue – XV Congress of ISA: The Social World in the 21st Century. Ambivalent Legacies and Rising Challenges. 2002, рp. 140-156.

Чалъков, И. Теорията за техноикономическите мрежи и проблемът за икономическото развитие в непазарната икономика. В: Н.Тилкиджиев, Ст. Дончев (съст.) Социологически перспективи, София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2002, с. 120-136.

Tchalakov, I. The Object and the Other in Holographic Research - Approaching Passivity and Responsibility of Human Actors. In: Science, Technology & Human Values, vol.29, No 1, 2003.

Tchalakov, I. Joseph Schumpeter Rethought: The Classic Ideas on the Innovations in No-Exchange Economy at the Light of Some Resent Studies of the Communist Economy. In: Theorie Vĕdy/Theory of Science, Vol.: XII/XXV/2003, No 3, Prague.

Чалъков, И. Социализмът като общество на мрежите и проблемът за икономическото развитие. В: Социологически проблеми, бр. 1-2, 2003, с. 106-130.

Tchalakov, I. Carnival, Lecture at IAS-STS. Progress Workshop, March 13th, 2003. (Published electronically at http://www.ifz.tu-graz.ac.at/kolleg/kolleg2_4e.htm#papers.)

Tchalakov, I. Language and Perception in the Coupling Between Human and Non-human Actors. In: Arno Bammé, Günter Getzinger, and Bernhard Wieser (Eds.) 2004 - Yearbook of the Institute for Advanced Studies on Science, Technologies & Society. Graz, Austria, 2004, pp. 193-218.

Чалъков, И. “Проумяването” на предметите: За отношенията на хората с природните и технически обекти в съвременните форми на социален живот. В: Български фолклор, кн. 3, 2004, с.50-68.

Tchalakov, I. and G. Kapriev. The Limits of Causal Action Actor-Network Theory Notion of Translation and Aristotle’s Notion of Action. In: Bammé, A., G. Getzinger, and B. Wieser (Eds.) 2005 - Yearbook of the IAS-STS. Graz, Austria, München, Profil, 2005, 35 p.

Чалъков, И. Икономическия преход в България и иновативното предприемачество. В: Списание на БАН, кн. 6, 2004: 16-22.

Чалъков, И., Х.Роджърс. Компютърните мрежи като въплъщение на социални мрежи: ролята на националните научни общности за развитието на интернет в САЩ и България. В: Социологически проблеми, бр. 3-4, 2004: 128-161

Чалъков, И., И. Христов. Проблеми на равния достъп до правосъдие в България. В: Европейска интеграция и право, бр. 3, 2005: 51-57.

Чалъков, И., И. Христов. Проблеми и предизвикателства пред юридическото образование в България. В: Предизвикателства пред юридическото образование в България. София, Министерство на правосъдието, 2005, с. 14-48.

Tchalakov, I. Technology and the Models of Post-socialist Economic Transition. In: Sociological Problems, Special Issue, Second Regional Workshop of the Balkan Sociologists “The Socioeconomic Cultures on the Balkans – Sustainability and Change”: 145-165, 2005.

Tchalakov, I. Socialism as Society of Networks and the Problem of Technological Innovations. In: Trajectories of Contemporary Sociology in Bulgaria, Sociological Problems, Special Issue in English: 343-371, 2006.

Чалъков, И. Проблемът за “частното разпореждане с държавни активи” след 1989 г. Раждането на “посредниците” в българската икономика. В: П. Бояджиева, Л. Деянова, С. Колева, К. Коев (съст.) Светове в социологията. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, с. 197-216, 2006.

Чалъков, И., Д. Кескинова. Творческите индустрии в град Пловдив. Издание на Британския съвет, София, 39 с., 2006.

Чалъков, Ив., Т. Галев. Оценката в науката: гледната точка на теорията за социо-техническите мрежи. В: Проданов, В. (съст.) Оценката в науката, Акад. издателство “Проф. М. Дринов”, София, с. 48-55, 2007

Tchalakov, I. Technology and the Models of Post-Socialist Econopmic Transition: Some evidensies from the Bulgarian experience. In: Tchalakov, I. and H. Rohraher (Eds.) Governing Sociotechnical Change in South-Eastern Europe. Contributions from a Science and Technology Studies Perspective. Sofia: IZTOK-ZAPAD Publishing House, 2007, pp. 169-201.

Яхиел, Н. Социология и наука. София, Партиздат, 1975, 438 с. (второ, преработено издание 1987; преводи на руски, немски, унгарски, румънски).

Яхиел, Н., Минков, Ю., Велков, П. (Съст.) Социологически проблеми на научната дейност. София, Наука и изкуство, 1976, 248 с.

Иванов, В., Яхиел, Н. (Съст.).Ученые и научный коллектив: социальные аспекты деятельности. Москва, Прогресс, 1986, 263 c.

Яхиел, Н. Социология и социална практика. София, Партиздат, 1981, 346 с. (преводи на руски и чешки, английски).

Яхиел, Н. Социология и социална промяна, София, Наука и изкуство, 1988, 424 с.

актуализиран: ноември 2008 г.

 

 

 

Публикации, които могат да бъдат закупени
на преференциални цени от секцията

 ЗаглавиеGoverning Sociotechnical Change in South-Eastern Europe. Contributions from a Science and Technology Studies Perspective
Автор/и: Ivan Tchalakov, Harold Rohraher (Eds.)
Издателство: IZTOK-ZAPAD Publishing House, Sofia
Год. на изд: 2007
Страници: 280

 

ЗаглавиеИдентичност и криза. Случаят Косово: отвъд разбягващите се интерпретации
Автор/и: Галин Горнев, Пепка Бояджиева, Кръстина Петкова, Диана Ненкова
Издателство: Изток-Запад, София
Год. на изд: 2004
Страници: 144
(Монографията е удостоена с Първа награда на НФНИ-МОН за 2000-2003 г.)


ЗаглавиеСоциални нагласи и поведение. Можем ли да предскажем човешкото поведение?
Автор/и: Кръстина Петкова
Издателство: Институт по социология, София
Год. на изд: 2003
Страници: 192

 

ЗаглавиеНеравенства и общностна интеграция
Автор/и: Румяна Стоилова
Издателство: ЛИК
Год. на изд: 2001
Страници: 159

 

ЗаглавиеProject TACTICS. Final report prepared for The European Commission
Автор/и: Ivan Tchalakov, Peter Burton (Eds.)
Издателство: LIK, Sofia
Год. на изд: 2001
Страници: 376
Книгата представя окончателните доклади от сравнително социо-икономическо изследване на развитието на информационните и телематични технологии в България, Румъния и Македония, осъществено в рамките на изследователски проект Telematics and Communications Technologies Industrial Comparative Study (TACTICS), финансиран по Програма “Коперникус” на Европейска комисия DG XII, 1998 – 2001 г.
Пълните доклади от изследването, както и допълнителни материали са налични в електронен формат (TACTICS CD-ROM)

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology