Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Структурни звена
?????? „???????? ?? ????????: ?????, ??????????? ? ????????”

????????? ???????

"Научните институции в общество на преход: стратегии на модернизация"
Изследователски колектив: ст.н.с. д-р Кръстина Петкова (ръководител), проф. Цочо Бояджиев, ст.н.с. д-р Галин Горнев, ст.н.с. д-р Иван Чалъков, проф. Мартин Бауер
Изследователският проект е финансиран от RSS – CEU, 1995-1997 г.

*     *    *

Към синтеза на съвременната социология и психоанализ
Изследователски колектив: ст.н.с. І ст. д.с.н. Галин Горнев (индивидуален проект), 1995 – 2000 г.

*     *    *

Холографската компютърна памет: една несъстояла се технологична революция
Изследователски колектив: ст.н.с. д-р Иван Чалъков, спец. Диана Ненкова
Изследователският проект е финансиран от Националния фонд "Научни изследвания" - МОНТ, Договор ОХН-502/1995 г., 1995 – 1998 г. , отчетен е пред НФНИ през м.юли 1998 г.
Колективът е наградена с втора награда на Петата конкурсна сесия (1995-1998) на Националния фонд “Научни изследвания” - МОНТ.

Резюме:
Изследователският проект анализира неуспешния опит през 70-те години в модерните общества да се въведат нов клас изкуствено създадени обекти - холограмите. По-точно изследването реконструира проблемната ситуация в областта на компютърните памети и “стандартната история” на изследователската работа по холографската компютърна памет. В хода на работата по проекта са събрани и сравнени емпирични данни от четири европейски изследователски лаборатории, провеждащи интензивни изследвания в тази област от края на 60-те до началото на 80-те години - в България, Германия, Франция и Русия. Особено внимание е отделено на специфичните социално-политически, икономически и познавателни условия у нас, позволили да се лансира идеята за холографската компютърна памет и да се създаде специална изследователска лаборатория към БАН.
Самостоятелен аспект на проекта е анализът на “интимните отношения” между изследователите и изследваните от тях не-човешки агенти, като са развити идеи на Бруно Латур и Карин Кнор и е въведено понятието за хетерогенна микрообщност (хетерогенна двойка).
Изследователският проект представлява определена теоретична ценност и доколкото подобен тип конкретни изследвания на отделен случай (case study) са рядкост за нашата социология на науката.

Публикации:

 • Чалъков, И. Да направиш холограма (книга за учените, светлината и всичко останало). София, Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 1998, 252 c.
 • Tchalakov, I. Dilemmata der wissenschaftlichen und technologishen Entwicklug Bulgariens in der Zeit von 1950 bis 1980. In: H.L. Kremer, Ch.Stojanov (Eds.) Bulgarien um Uebergang. Glodbach: Edwin Ferger Verlag, 1999, pp. 51-78.
 • Tchalakov, I. Innovating in Bulgaria: two cases of research laboratory before and after 1989. In: Research Policy, 30, 2001, pp. 391-402.
 • Чалъков, Ив. Контрол, повече контрол (форми на рационалност в съвременните холографски изследвания). В: Социологически проблеми, 1995, кн. 2, с. 69-85.
 • Чалъков, Ив. Холографската компютърна пъмет: наукометрични изследвания. В: Списание на БАН, 1995, кн. 4.
 • Tchalakov, I. Technological Innovating and Non-Exchange Economy. The case of Bulgaria (1947-1997). Research report on ACE-Phare Fellowship, 1997, 120 p.
 • Tchalakov, I. The Object and the Other in Holographic Research - Approaching Passivity and Responsibility of Human Actors. In: Science, Technology and Human Values.

*     *    *

Социализацията в елитните езикови училища
Изследователски колектив: н.с. д-р Валентина Миленкова (ръководител), ст.н.с. д-р Максим Молхов, н.с. д-р Румяна Стоилова
Научен консултант: ст.н.с. д-р Пепка Бояджиева
Изследователският проект е финансиран от Националния фонд "Научни изследвания" - МОН, 1995-1998 г.

Резюме:
Проектът е насочен към проследяване процесите на социално формиране в българското училище. Изследването се проведе в три езикови (I АЕГ, НЕГ, ФЕГ) и две общообразователни училища(81 СОУ и 40 СОУ) в София. Училищата, попаднали в извадката, бяха подбрани целево, по схемата "планиране на експеримента", като формираната контролна група бе важна за сравнимост на резултатите, получени от елитните училища. От всяко училище са изследвани по 100 ученици и по 10 учители. Поредицата от използвани методи - стандартизирано интервю с учители и групова анкета с ученици, информация за състояние на училището, дадена от директорите, както и експертни мнения на инспектори по 10 учебни предмета от Столичния инспекторат - формират емпиричната база на направения социологически анализ.
Анализираните учителски позиции, ценности, отношение към работата, възприемане на професията потвърдиха изходните хипотези, че преподавателите от езиковите училища са по-добри професионалисти, с по-голяма квалификация, по-склонни към творчество в работата, по-открити към промените. Проследеният успех на учениците и тяхното отношение към обучението показаха предимство на социализационните ефекти у езиковите училища в сравнение с общообразователните. Социалнопсихологическите характеристики на личността, резултат на социализацията, по-скоро са свидетелство за сходство в изразените мнения за желани и реални качества при учениците от двата типа училища.
Анализираните емпирични данни и получените резултати позволяват да бъде направено обобщението, че действително в елитните училища преподавателите и цялостната училищна среда създават предпоставки за една активна социализация, за пълноценно формиращо въздействие, за творческо развитие на учениците.

Публикации:

 • Миленкова, В. Елитните училища в България - модели на социално формиране. Свободна инициатива, София, 1998.
 • Миленкова, В.  Модели на знанието и неговата социална детерминираност. В: Отворено образование, кн. 3, 1998, с.65-74.
 • Миленкова, В. Българските елитни училища в търсене на идентичност. В: Социологически проблеми, кн. 3, 1997, с. 36-45.
 • Миленкова, в., Р. Стоилова “Учителската професия през погледа на експертите. Резултати от социологическо изследване” Образование, 1996, бр.3, с. 81-85
  Миленкова, В. “Професионалният избор и границите на учителската идентичност” Отворено образование, 1996, бр.1, с. 3-13
 • Миленкова, В. “Съвременният български учител - реалности и проблеми” Стратегии на образователната и научната политика, 1997, бр.1, с. 65-76
 • Миленкова. В. “Учителската професия “зад кадър”” Отворено образование, 1996, бр.4, с. 12-28

*     *    *

Периоди на обществена модернизация и публични представи за науката: 1946-1995 г.
Изследователски колектив: ст.н.с. д-р Галин Горнев (ръководител), ст.н.с. д-р Пепка Бояджиева,ст.н.с. д-р Кръстина Петкова, спец. Диана Ненкова.
Изследователският проект е финансиран от Националния фонд "Научни изследвания" - МОНТ, Договор ОХН-625/1996 г., 1996 - 1999 г., отчетен е пред НФНИ през м.юли 1999 г. и получава висока оценка.
Резюме:
"Идеологията" на проекта води своето начало от социологическата теория за обществената и, в частност, научната модернизация. Основната му цел е да се съпоставят теоретично формираните хипотези с емпиричните данни и, по този начин, да се провери валидността на фундаментални теоретични допускания. Използваната емпирична методика е адаптирана към българските условия от предшестващи изследвания, проведени във Великобритания, и включва контент-анализ на материали върху науката, публикувани в течение на 50 години във в-к "Работническо дело" ("Дума"). Доколкото ни е известно, това е първото изследване на специфичните черти в публичния статус на  науката в тоталитарното общество.
Приносният характер на проведеното изследване може да бъде проследен в две направления: първо, във формирането на теоретични съображения и хипотези относно конкретната специфика на публичния статус на науката в тоталитарното общество (третирането на научната дейност в изцяло оптимистичен дух; тенденцията към едностранчиво и недискусионно представяне на научните проблеми и резултати; липсата на достатъчна чувствителност към рисковите аспекти на научното развитие; доминиращият интерес към  естествените и идеологически контролираните социални науки; амбивалентното отношение на държавата към научните институции и т.н.); и второ, в емпиричната проверка на тези хипотези, водеща към потвърждаването на едни теоретични предпоставки и отхвърлянето на други.

Публикации:

 • Горнев, Г. Публичният статус на науката в основните типове съвременни общества. В: Социологиечски проблеми, кн. 4, 1997, с. 2-16.

*     *    *

"Частното училище - нов модел на социализация?"
Научен колектив: н.с. д-р Валентина Миленкова (ръководител), н.с. Валери Тодоров, спец. Диана Ненкова
Научен консултант: ст.н.с. д-р Пепка Бояджиева
Изследователският проект е финансиран от Фондация Център “Отворено образование", 1997-1998 г. Проектът е отчетен пред Фондацията през м.октомври 1998г.

Резюме:
Изучаването на частното училище като специфична социализираща институция бе центрирано около проведеното през 1998г. изследване в три частни (I ЧАЕГ, ЧГ "Проф.Ив.Апостолов", ЧГ "Банкер" и две общообразователни училища (Финансово стопанска гимназия и 32 СОУ, съставляващи контролната група) в София. Училищата, които изследвахме бяха подбрани целево, по схемата "планиране на експеримента"; като от всяко училище изследвахме по 100 ученици и по 10 учители. Бяха използвани следните методи - стандартизирано интервю с учители и групова анкета с ученици, институционална характеристика на училището, направена от директорите на изследваните училища, открити интервюта с лица, пряко ангажирани в различни нива - управленско, организационно на частните училища.
Направените от праведеното изследване изводи се отнасят до това, че в настоящия момент няма сериозни различия в разбиранията, оценките, мненията и представите на възпитаниците на частните и държавните училища. И една от главните причини се състои в обстоятелството, че преподавателският състав в частните гиназии е изграден от учители на граждански договор, които в същото време работят и в държавни училища. В същото време различията в моделите на социализация между държавните и частните училища предстои да се развият и през следващите десетилетия определено ще може да се говори за оформянето на институционална субкултура на частните училища. Специфичните учебни планове и програми, характерният климат на общуване и отношения, подчертаният интерес на учители към индивидуалното развитие на учениците са твърде важни обстоятелства, които по недвусмислен начин определят частните училища като модерни институции, като места за личностно формираща педагогика; и именно в тази насока ще се развива бъдещото им легитимиране на училища с нови социализационни модели.

*     *     *

"България след споразумението от Васенаар: напрежения между наследените традиции и новите задължения"
Изследователски колектив: ст.н.с. д-р Иван Чалъков (ръководител), докт. Тодор Галев
Изследователският проект е финансиран от Research and Writing Grant on Peace and International Cooperation 1997, MacArthur Foundation, USA, септември 1998 – май 1999 г.

*     *     *

"Еманципация на кредита: трансформация на финансовата система, предприемачество и иновации"
Изследователски колектив: ст.н.с. д-р Иван Чалъков, асп. Васил Киров, Даниела Бобева
Изследователският проект е финансиран от Фондация “Отворено общество” (Договор № 1233 от 20 юли 1998 г.)

Резюме:
Теоретична основа на проекта е концепцията за ключовата роля на кредитната система за регулацията на икономическата активност в нецентрализирана пазарна икономика и финансовата теория за несъвършените пазари. Целта е да се събере информация за специфичните нужди от кредит на иновативните предприемачи в България и за развитието на специализирани кредитни инструменти на рисковия капитал. Проектът съчетава количествени и качествени методи за събиране и анализ на информация - интервюта (с предприемачи, финансови експерти, представители на държавната администрация), дълбочинен анализ (case study) (на научни звена, фирми, финансови институции, държавни служби), анализ на документи.

*     *     *

TACTICS ("Сравнително индустриално изследване на телематиката и комуникационните технологии в България, Македония и Румъния")
Изследовтелски колектив: Питър Бъртон (координатор на проекта), ст.н.с. д-р Иван Чалъков (научен координатор), изследователи от Института по социология към Университета в Скопие, Института по социология към Румънската академия, Минното училище Париж, “Изоматик Лаб.” - България, Емануела Тодева.
Изследователският проектът е финансиран по Програма “Коперникус” на Европейска комисия DG XII (Договор № ЕRB IC15-CT98-1010), 1998 – 2001 г.

Публикации:

 • Tchalakov, I., P. Burton (Еds.) Project TACTICS. Final report prepared for The European Commission. LIK Publishers, Sofia, 376 p.

*     *     *

Изследователски проект: “Образователно изключване на “отпадащите” от училищната система
Изследователски колектив: ст.н.с. д-р Валентина Миленкова (ръководител), ст.н.с. д-р Максим Молхов.
Изследователският проект се финансира от Централноевропейския университет, Будапеща, 2000-2002 г.

Резюме:
Теоретичната рамка на проекта за социалното отпадане на ученици от българското училище се задава от концепциите за "равенство на образователните възможности", за "социално изключване", и "училищна социализация". Образователното изключване зависи от икономическото и културно състояние на обществото, то е следствие на средата, на слабия интерес на семейството, на културния капитал на нискостатусните слоеве. Отпадането от училище е силно зависимо от държавната политика в рамките на образованието и произтичащите от нея следствия за училищната организация. За отправна точка при дефиниране на "отпадането от училище" се приема понятието "връзка", отразяващо взаимоотношенията ученик-училищна общност Тогава отпадащ ученик е този, който има нарушена връзка с училищната общност, в резултат на което е застрашено оставането му в училище. Основният индикатор, чрез който един ученик може да се характеризира като отпадащ, е нередовното посещение на училище и съпровождащото го нарастване на отсъствията.
Причините за отпадането от училище са: икономически, етнически, семейни, личностно-психологически, обучителни (учители). Така вина за отпадането от училище имат не единствено децата, които нямат интерес към образованието, но и обществото и държавата.
Полевата работа по проекта бе свързана с провеждането на изследване по схемата "планиране на експеримента" в три села - Батишница (1 училище), Гагово (1 училище), Ковчевец (1 училище); в малък град - Твърдица (2 училища); по-голям град - Видин (1 училище); столицата - София (2 училища; като едното училище бе изцяло с деца от ромски произход).
Изследването бе проведено на терен през м. февруари-март 2001 г.
По този начин бе проследено явлението "отпадане от училище" в различни населени места: село-малък град-голям град-столицата и бе отчетено влиянието на инфраструктурата, големината на населението, вида на училището, ресурсите на средата върху посещението на училище.
Бе проведено стандартизирано интервю с 370 ученици; със 100 учители и 8 директори; бе попълнена справка за училищата, включваща информация за отсъствията от училище и причините за направените отсъствия.

Публикации:

 • Миленкова, В. Социални измерения на отпадането от училище. В: Стратегии на образователната и научната политика. , 2002, 1, с.23-35
 • Миленкова, В. Българският учител и измеренията на отпадането от училище. В: Наука.
 • Миленкова В. "Политически проекции и образователни реалности" В: Либералното мислене пред дилемите на ХХІ век, С., 2002 : ЕОН 2000, с.177-186
 • Миленкова, В. "Отпадането от училище - нарушена социализация" Педагогика, 2002, 3, с.20-30 (съавт.)

*     *    *

Кризисно развитие, психосоциални идентичности и несъвместимост на интерпретациите: случаят Косово
Изследователски колектив: ст.н.с. І ст. дсн Галин Горнев (ръководител), ст.н.с. І ст. дсн Пепка Бояджиева, ст.н.с. д-р Кръстина Петкова, спец. Диана Ненкова.
Изследователският проект се финансира от Фонд "Научни изследвания" - МОН, Договор № ОХН-1001/2000 г., 2000 – 2004 г.

Резюме:
Ситуациите на провал на човешкия диалог от типа на кризата в Косово поставят отново и отново фундаменталния въпрос за ограничеността и нищетата на човешкия разум. Основната цел на настоящото изследване е да се намери социологическа схема на обяснение на факта на несъизмеримостта на човешките интерпретации по време на криза. Основната хипотеза на изследването е, че в разгара на политическите и военните кризи интерпретациите на случващото се от страна на социалните актьори се определят в най-голяма степен от естеството на техните политически идентичности и принадлежащите им системи от “господстващи означаващи”. Именно този тип обусловеност на генерираните интерпретации е в основата на характерната за кризисното развитие необичайно висока степен на взаимната им несъизмеримост.
Обект на изследване бяха 4 национални вестника – “Демокрация”, “Дума”, “Сега” и “Култура”. Единица на анализа е отделната статия. Чрез метода на контент-анализа бяха кодирани общо 355 статии.
Резултатите от анализа подкрепиха основната хипотеза. Освен това те показаха, че дори в условията на разпад на човешката комуникация по време на криза поведението на мнозинството от социалните актьори се характеризира с достатъчна степен на ценностна и инструментална рационалност.

Публикации:

 • Идентичност и криза. Случаят Косово: отвъд разбягващите се интерпретации. София, Изток-Запад, 2004, 143 с.

Монографията е наградена с първа награда през Десетата конкурсна сесия (2000-2003) на Фонд “Научни изследвания” към МОН.

*     *    *

Мониторинг на проекта “Модернизация на българското образование
Участва ст.н.с. д-р Валентина Миленкова
Изследователският проект се финансира Фондация “Отворено общество”, 2002 – 2003 г.

*     *    *

Частното училище
Участва като експерт ст.н.с. д-р Валентина Миленкова
Изследователският проект се финансира от БАЧУ (Българска асоциация на частните училища), 2002 г.

*     *    *

Качество на образованието
Участва ст.н.с. д-р Валентина Миленкова
Изследователският проект се финансира от ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2002 – 2003 г.

*     *    *

Културна идентичност на студентите в ЮЗУ
Участва ст.н.с. д-р Валентина Миленкова
Изследователският проект се финансира от ЮЗУ “Неофит Рилски”, 2003 – 2004 г.

*     *    *

Transformation in Comparative Perspective” - магистърски курс по Интернет
Изследователски колектив: ст.н.с. І ст. дсн Пепка Бояджиева, ст.н.с. д-р Кръстина Петкова
Изследователският проект се финансира по линия на Европейската комисия, програма “Сократ”; участници Швеция, Германия, Румъния и България, 2000 – 2005 г.

*     *    *

Българските студенти в информационните технологии: Нагласи за емиграция или работа в България
Изследователски колектив: ст.н.с. д-р Иван Чалъков, н.с. д-р Светла Колева, докторант Мими Василева, докторант Тодор Галев, спец. Наташа Милева.
Изследователският проект се финансира от Националния съвет "Научни изследвания" - МОН, Договор № ОХН-1006/2000 г., 2000 - 2005 г.
 
Резюме:
Доклад с първични резултати от представителното изследване на студентите от ИТ специалности в България бе изнесен на специална сесия на БАИТ-Експо’2003 (м. октомври 2003 г.) Част от резултатите по проекта бяха представени в доклад “Тенденции в изтичането на мозъци сред младите изследователи в България през пост-социалистическия период” от д-р Т. Галев на международната конференция “Влиянието на Европейското изследователско пространство върху младите изследователи”, организирана от Комитета на младите учени към Съюза на учените в България и Австрийския научен и изследователски център (ASO-Sofia), проведена в София на 19-20 октомври 2006 г. Преработена версия на доклада бе публикувана в сп. “Наука”.

Публикации:

 • Галев, Т., Ив. Чалъков. 2006 “Нагласи за емиграция сред студентите от информационни и комуникационни технологии в България”, сп. Наука, бр. 6/2006, Изд. на Съюза на учените в България (стр. 21-27)

*     *    *

Да върнем отново технологиите при изследване трансформацията на икономиките в (Юго) Източна Европа през 90-те години: Случаите на България, Румъния и Македония” (извънпланов)
Изследователски колектив: ст.н.с. д-р Иван Чалъков, проф. Мишел Калон (Център по социология на иновациите, Висше минно училище – Париж), д-р Андрей Могутов (изследователска фирма AGUIDEL, Франция).
Изследователският проект се финансира от Изследователската програма на НАТО (Франция) за периода 4 септември 2001 г. – 4 март 2002 г.

Резюме:
По време на изследователската работа по проекта във Центъра по социология на иновациите в Париж бе осъществена теоретичен анализ на социологическите и икономическите изследвания на технологиите в хода на икономическия преход в Източна Европа. Бяха осъществени серия от анализи на сравнителната база данни за фирмите в областта на информационните технологии в България, Румъния и Македония по проекта TACTICS (ИНКО-Коперник 5) с използване на нови техники за анализ на данни. Резултатите бяха представени в два доклада - на семинара на Центъра по социология на иновациите, 15 февруари 2002 г., и в работната среща "Методи за визуализация на данни", проведена в Париж през юли 2002 г. Публикувана е статия на английски език (извънреден брой на сп. "Социологически проблеми", посветен на ХV световен конгрес по социология). Предстои публикация на друга статия в съавторство с Андрей Могутов.

Публикации:

 • Tchalakov, I. (2002) Towards a Neoschumpeterian Model of Post-Socialist Economic Transition. In: Sociological Problems, Special Issue 2002, LIK Publishing House, Sofia, pp.115-128.

*     *     *

Нови образователни практики в подготовката на докторанти по социология
Участват н.с. д-р Васил Киров и Диана Ненкова
Образователният проект се финансира от от фондация “Отворено общество”, 2001 - 2002 г.

*     *     *

Иновативна социология
Изследователски колектив: международен проект между България и Македония, участва ст.н.с. І ст. д.с.н. Пепка Бояджиева
Изследователският проект се финансира от Централноевропейския университет, Будапеща, 2001 – 2004 г.

*     *     *

"Обучение по социология чрез използване на база данни от ЕСИ"
Участват н.с. д-р Васил Киров и Диана Ненкова
Образователният проект се финансира от от фондация “Отворено общество”, 2002 – 2003 г.


*     *     *

Национална идентичност, политическо лидерство и обществена поляризация
Изследователски колектив: ст.н.с. І ст. д.с.н. Галин Горнев (индивидуален проект)
Изследователският проект се финансира с 4-месечен грант за старши изследователи на Централноевропейския университет, Будапеща, 2003 г.

*     *     *

Създаване на оперативен план за действие по Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество
Участва ст.н.с. І ст. д.с.н. Пепка Бояджиева
Изследователският проект се финансира от Световната банка и Националния съвет по етнически и демографски въпроси към МС, 2003 г.

*     *     *

Historical Sociology of the University Failure: The Vanished Universities of Arezzo, Vercelli, Florence and Trevizo
Изпълнител ст.н.с. І ст. д.с.н. Пепка Бояджиева
Изследователският проект се финансира от Andrew Mellon Fondation, 2003 - 2004 г.

*     *     *

Социални корени на различните типове и форми на корупционни практики във висшите училища в България (типологически модел на характерните случаи и стратегия на противодействие)
Участва ст.н.с. І ст. д.с.н. Пепка Бояджиева
Изследователският проект се финансира USAID, 2003 – 2004 г.

*     *     *

Globalization and Europeanization of Education
Участва ст.н.с. І ст. д.с.н. Пепка Бояджиева
Международен проект по програма “Еразъм”, 2003 – 2004 г.

*     *     *

Оценка на политиката на икономически преход в Източна Европа: Нео-Шумпетериански модел
Изследователски колектив: ст.н.с. д-р Иван Чалъков (индивидуален проект)
Изследователският проект се финансира от Центъра за политически изследвания при Центарлноевропейския университет, Будапеща, Унгария, март 2003 – април 2004 г.

Web-site: http://www.policy.hu/tchalakov/

Публикации:

 • Чалъков, И. Икономическия преход в България и иновативното предприемачество. В: Списание на БАН.

*     *     *

Стратегии и практики за преодоляване отпадането от училище и ресоциализация на децата роми в задължителна училищна възраст” (10 юли 2003 г. – 10 януари 2006 г.)
Изследователски колектив: ст.н.с. д-р Валентина Миленкова (ръководител), н.с. д-р Антоний Гълъбов.

Резюме:
Целта на проекта е да анализира образователната политика към отпадането на ромите от училище, включваща действия и мерки, осъществявани на различни нива: Министерство, инспекторати, училища. Проследява се как се решава въпросът с отсъствията в различните училища; какви конкретни действия се предприемат от ръководствата на училищата, респективно Педагогическите съвети като превантивна работа; доколко се осъществява връзката със семейството на отсъстващите от училище ромски деца. От друга страна, се експлицира позицията на МОН и районните инспекторати относно отсъствията от образователната система, както и какви мерки и програми реализират различните неправителствени организации в подкрепа на интеграцията на ромите в училищната среда. Този анализ отвежда до по-фундаменталния въпрос: как учениците да бъдат задържани в училище; и как училището да стане привлекателно?
Разработваният проект позволява да се проблематизират различни страни на съвременното българско образование, свързани с неговото качество и състояние, както и какви конкретни мерки се предприемат за задържане на ромските деца в образователната система.

Публикации:

 • Миленкова, В. Отпадането от училище. София, АИ "М.Дринов"

(Резюме на монографията: Монографията "Отпадането от училище" е базирана на проведено социологическо изследване с ученици в задължителна училищна възраст в различни региони на страната. Един от основните изводи е, че в настоящия момент образователното отпадане има комплексен характер. Както сред децата, които не започват училище, така и сред системно отсъстващите, и сред напускащите на определена възраст (около 13-15г.) отчетливо доминира етническият компонент. В монографията са очертани конкретни линии, по които трябва да се усъвършенства образователната политика:  подбора на учебен материал, списването на учебници,  квалификация на учителите, подпомагане на социално слабите, задълбочаване на контакти с училища от ЕС, създаване на  "училища втори шанс" за вече отпадналите,  формиране на центрове за психологическа и емоционална подкрепа с оглед поддържане на интереса към образованието. )

*     *     *

Учене през целия живот”: Случаят с фирмените политики за обучение в България” (1 ноември 2003 г. – 1 ноември 2005 г.)
Изпълнител: н.с. д-р Васил Киров.

Резюме:
Предмет на изследване са политиките и практиките на професионалното обучение на персонала на българските предприятия. Целта на изследването е да бъдат описани и анализирани съществуващите практики през последните години в рамките на опозициите “местна компания” – “чуждестранна компания” и “традиционни икономически сектори” – “нови икономически сектори”, както и да се проследи тяхната динамика по отношение на преструктурирането на компаниите. Очакваните резултати са свързани с изясняването на ролята на различни актьори (мениджмънт, синдикати, консултанти) при формулирането на политиките за обучение, сравнителен анализ на фирмени политики и практики за обучение на персонала в български компании, открояване ролята на институционалните трансфери в обучението (с акцент върху “европейския принос”).

*     *     *

Стратегия за развитие на висшето образование
Участва като ръководител на проекта ст.н.с. І ст. д.с.н. Пепка Бояджиева
Проект, финансиран от институт “Отворено общество”, 2004 г.

*     *     *

Концепция за нов закон за висшето образование
Участва като ръководител на проекта ст.н.с. І ст. д.с.н. Пепка Бояджиева
Проект, финансиран от институт “Отворено общество”, 2004 - 2005 г.

*     *     *

Иновации и предприемачество в контекста на европейската интерграция (създаване на съвместен университетски курс в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и Икономическия институт при Скопския университет "Св.св. Кирил и Методий")
Участват: ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Чалъков, докторант Мими Василева
Изследователският проект се финансира по програма "Образование" на Институт “Отворено общество” – София, направление “Стратегическо партньорство в областта на висшето образование в региона на Балканите и Югоизточна Европа”, януари 2004 - февруари 2005 г.


*     *     *

Балканска лятна школа за докторанти по социология “Социално включване и икономически стратегии на Балканите
Участват н.с. д-р Васил Киров (ръководител), соц. Диана Ненкова
Образователният проект се финансира от Институт “Отворено общество”, 2004 – 2005 г.

*     *     *

От мрежи към мрежи: българското общество в “края на прехода
Изследователски колектив: ст.н.с. д-р Иван Чалъков, докторант Мими Василева, докторант Тихомир Митев.
Изследователският проект се финансира от Институт “Отворено общество” – София съвместно с ИКСИ към Фондация “Критика и хуманизъм”, 2004-2006 г.

*     *     *

Институционализацията на етиката в научната политика: практики и влияния” [“Ethics in Science Policy: Practices and Impact” (INES)]
Български изследователски колектив: ст.н.с. І ст. д.с.н. Кръстина Петкова (ръководител), ст.н.с. І ст. д.с.н. Пепка Бояджиева, ст.н.с. І ст. д.с.н. Галин Горнев
Изследователският проект е към Шестата рамкова програма на Европейския съюз (Contract N SAS6-CT-2003-3282; 1 февруари 2004 г. – 1 февруари 2007 г.)

*     *     *

Към изграждане на общоевропейско научно-технологично пространство: Институционализация на етиката в научната политика
Изследователски колектив: ст.н.с. д.с.н. Кръстина Петкова (ръководител), ст.н.с. І ст. д.с.н. Пепка Бояджиева, доц. д-р Недялка Видева, спец. Диана Ненкова.
Изследователският проект се финансира от Фонд "Научни изследвания" - МОН, Договор № ОХН-1403/2004 г., 2004 – 2008 г.

Резюме:
Проектът изследва проблемите на усвояване на етиката от научната и технологичната политика в България. Отделните нации възприемат различни начини за осъществяване на това, които варират от експертни комитети със съветнически функции до открити дебати с хората, контролиращи властовите и икономическите ресурси. Настоящият проект анализира способите, чрез които етиката се усвоява от официалните структури, натоварени с вземането на решения. Анализът се фокусира върху пет тематични центъра: репрезентациите на “етичния проблем”, разбирането на дихотомиите “етика - морал”, “етика – биоетика”, представата за “експерта” в областта на етиката и включването ценностите на неспециалиста при вземането на решения.
Резултатите от анализите по петте тематични направления ще бъдат използвани при изследването на два особено актуални за съвременното общество конкретни случая на институционализация на етиката в научно-технологичното развитие: 1) Медицинска генетика; 2) Генно модифицирани храни.
По-конкретните цели на проекта включват проучването на съществуващите досега у нас опити за институционализация на етиката при изработването на научна и технологична политика, както и на най-разпространените европейски практики: на институционализиране на етиката при изработването на научната и технологичната политика и на отчитане на мненията на неспециалистите по “горещи” научни проблеми. Обект на анализа са и различията между “мъжката” и “женската” нагласа към етиката в сферата на научната и технологичната политика.
Нашето основно допускане е, че институционализирането на етиката в научната и технологичната политика у нас е в своя начален стадий и липсва стратегическа визия по тази проблематика. Не съществува също яснота за ролята и начините, по които мнението на неспециалистите може и следва да бъде отчитано при формирането на научната и технологичната политика.
За набирането на емпиричната информация ще бъдат използвани методите: дълбочинни интервюта с представители на изпълнителната и законодателната власт, както и с учени; експертни оценки в областта на медицинската генетика и генно модифицираните храни; фокус-групи с неспециалисти; анализ и контент-анализ на документи - европейски програми, дебати и организационни практики; български периодични издания.

*     *     *

Обучение по предприемачество в българското училище
Участва като експерт ст.н.с. д-р Валентина Миленкова
Изследователският проект се финансира от Министерството на икономиката, а се провежда от агенция “Витоша Рисърч”, 2005 г.

*     *    *

Към десегрегация на българското обраозвание
Ръководител: ст.н.с. І ст. д.с.н. Николай Тилкиджиев, участва ст.н.с. д-р Валентина Миленкова
Изследователският проект се финансира от ФНИ, МОН, 2005 – 2007 г.

*     *    *

Социалните изследвания на науката и технологиите: управление на социо-техническата промяна и политика
Изследователски колектив: ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Чалъков (ръководител), докторант Мими Василева, докторант Тихомир Митев
Изследователският проект се финансира от Министерството на науката и технологиите на Австрия (ASO Program Austria – Research Cooperation and Networking between Austria and South_Eastern Europe); 1 юни 2005 г. – 1 юни 2006 г.
Проектът съдейства за създаването на регионална мрежа в областта на социалните изследвания на науката и технологиите с партньори от Австрия, Македония, Словения, Сърбия и Хърватска. В неговите рамки през ноември 2005 г. в Пловдив се проведе международна научна конференция и кръгла маса “Политики в подкрепа на иновативните фирми”

Web-site: http://www.seen-sts.net/content/home.swf

Публикации:

 • Tchalakov Iv., H. Rohraher (eds.) Governing Sociotechnical Change in South-Eastern Europe. Contributions from a Science and Technology Studies Perspective", IZTOK-ZAPAD Publishing House, Sofia, p. 202-212, 2007

*     *     *

Празноти в политиката към иновативните фирми в България
Изследователски колектив: ст.н.с. д-р Иван Чалъков (индивидуален проект)
Изследователският проект се финансира от към Центърът за политологически изследвания при Централноевропейския университет, Будапеща; 1 юли 2005 г. – 1 юли 2006 г.
Резюме: Изследвани са 5 средни частни фирми от сектора на каростроенето в района на гр. Пловдив. Изготвен е отчетен доклад с анализ на актуалната ситуация и проблемите на каростроенето в региона.

*     *     *

Картографиране на творческите индустрии в гр. Пловдив
Изследователски колектив: ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Чалъков (ръководител), н.с. Донка Кескинова.
Изследователският проект се финансира от Британския съвет; 2005-2006 г.
Осъществено е изследване на статистическата информация за фирмите от сектора на творческите индустрии в региона на Пловдив и е проведено представително социологическо изследване сред собствениците и управителите на фирми. Данните са публикувани в специално  издание на български и английски, както и на уеб-сайта на Британския съвет в България.

Web-site: http://www.britishcoun cil.org/bulgaria-arts-creative-cities.htm
 http://www.britishcou ncil.org/bulgaria-mapping-ci-plovdiv-en.pdf
 
*     *     *

 “Причини за отпадане на учениците от образователната система
Участва като експерт ст.н.с. д-р Валентина Миленкова
Изследователският проект се финансира от от МОН и УНИЦЕФ, а се провежда от агенция “Витоша Рисърч”, 2006 г.

*     *     *

Приносът на индустриите, основани на авторски и сродните им права за икономиката на България
Изследователски колектив: ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Чалъков (ръководител на екипа)
Изследователския проект се провежда по инициатива на Министерския съвет на Р България и се финансира от Световна организация за интелектуална собственост (WIPO), август 2006 – юни 2007 г
Резюме: Направено е изследване на данни от Националния статистически институт по методика на Световната организация за интелектуална собственост, допълнено с авторски социологически методи по въпросите на нарушаване правата на интелектуална собственост в страната. В хода на изследването е адаптирана методиката на WIPO и са получени претеглени данни за 2003 и 2005 г.

*     *     *

Картографиране на творческите индустрии в България” (национално представително социо-икономическо изследване сред предприемачи и творци в сектора)
Изследователски колектив: ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Чалъков (ръководител), н.с. Донка Кескинова.
Изследователският проект се финансира от Министерство на културата, 2007 г.

Резюме:
Проектът съчетава изследване на статистическата информация за фирмите от единадесет подсектора на творческите индустрии в България с представително социологическо изследване сред собственици и управители на фирми от тези подсектори. Резултатите са предадени като доклад на възложителя. Предстои публикуването им като отделно издание.

*     *     *

Оценка на резултатите от съдебната реформа и подготовка на нов Закон за съдебната власт (социологическо изследване сред магистрати и сред населението)”;
Изследователски колектив: ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Чалъков (ръководител), д-р Иво Христов, н.с. Донка Кескинова.
Изследователският проект се финансира от Министерство на правосъдието; 2006 г.

Резюме:
Проектът е по поръчка на Министерството на правосъдието. Екипът е разработил оригинална методика за анализа на проблемите на съдебната система и наказателното правосъдие, включваща дълбинни интервюта, анализ на документация от съдебни дела, анализа на специализирана литература и представителни социологически изследвания сред магистрати и населението на страната. Резултатите от изследванията са предоставени на възложителя. Предстои тяхната публикация в специализираното издание на Министерството на правосъдието “Европейска интеграция и право”.

*     *     *

Дейности по осигуряване на най-ефикасното прилагане на новия Наказателно-процесуален кодекс и ЗИД на Наказателния кодекс (социологическо изследване на магистрати с качествени методи; представително изследване сред населението)
Изследователски колектив: ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Чалъков (ръководител), д-р Иво Христов, н.с. Донка Кескинова.
Изследователският проект се финансира от Министерство на правосъдието; 2006 г.

Резюме:
Проектът е по поръчка на Министерството на правосъдието. Екипът е разработил оригинална методика за анализа на проблемите на съдебната система и наказателното правосъдие, включваща дълбинни интервюта, анализ на документация от съдебни дела, анализа на специализирана литература и представителни социологически изследвания сред магистрати и населението на страната. Резултатите от изследванията са предоставени на възложителя. Предстои тяхната публикация в специализираното издание на Министерството на правосъдието “Европейска интеграция и право”.

*     *     *

Изследователски проект: “Нови моменти в пенитенциарната система в съответствие с най-добрите европейски практики
Индивидуален експертен договор на ст.н.с. ІІ ст. д.с.н. Иван Чалъков с Министерство на правосъдието; май-декември 2007 г.

Резюме:
Проектът има за цел да проучи мнението и да събере и обобщи препоръките на водещи експерти и специалисти, най-вече в сред ръководителите и служителите на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието, относно необходимостта от промени в пенитенциарното законодателство. Проектът се финансира от Министерството на правосъдието и е включен в “Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз: 2007-2009 г.”.

*     *     *

Приносът на индустриите, основани на авторски и сродните им права за икономиката на България
Изследователски колектив: ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Чалъков (индивидуален проект)
Изследователският проект се финансира от Министерството на културата и Световната организация за интелектуална собственост (WIPO); 1 август 2006 г. – 28 февруари 2007 г.

*     *    *

Обществото на знанието” в контекста на разширяване на ЕС: Изследване на преструктурирането на пазара на труда и на промените в структурите на заетостта и знанието в Австрия, България, Хърватска и Македония” [“Reflecting the Knowledge-based Society in the Context of EU Enlargement: Research on the Labor Market Restructuring, Employment Change and Skills Acquisition in Austria, Bulgaria, Croatia and Macedonia”]
Български изследователски колектив: н.с. д-р Васил Киров (ръководител), ст.н.с. д-р Румяна Стоилова (ръководител), н.с. д-р Румяна Желева, ас. д-р Светла Стоева, соц. Диана Ненкова.
Изследователският проект се финансира от Министерството на науката и технологиите на Австрия (ASO Program Austria – Research Cooperation and Networking between Austria and South_Eastern Europe); 1 юни 2006 г. – 31 март 2007 г.

Резюме:
Проектът цели изучаването на “обществото на знанието” в контекста на разширяването на ЕС и на регионалните различия в Югоизточна Европа. Той си поставя за цел да спомогне за създаването на трайна изследователска мрежа, която да следи процесите в страните от региона, да направи преглед на текущите изследвания за “обществото на знанието”, образованието и труда, както и да подготви специален тематичен брой на сп. “Социологически проблеми” и консорциум за кандидатстване за бъдещи изследователски проекти.

*     *    *

Политика и солидарност в интернет: изследване на приложимостта на концепциите за равноправен достъп и е-включеност в публичните електронни услуги в България
Изследователски колектив: д-р Тодор Галев (ръководител), студенти 4-ти курс Социология: Весела Добревска, Донка Томанова, Деница Жекова, Кристалина Илиева, Цветелина Радославова и Юлия Лазарова.
Изследователският проект се финансира от Изследователски център за социални науки към Катедра Социология, ФФ, СУ “Св. Кл. Охридски”., февруари – декември 2007.

Резюме: В рамките на проекта бе проведено емпирично социологическо изследване на приложимостта на концепцията за равноправен достъп и е-включеност в уеб-сайтовете, предлагащи т.нар. индикативни (или базисни) електронни услуги за гражданите. Изпълнението на повечето от дейностите по проекта беше осъществено под формата на изследователска практика (избираем курс) за студенти – бакалавърска степен в катедра Социология на СУ. Окончателната обработка на събраните количествени и качествени данни и техният анализ бяха завършени след приключване на учебния курс. Доклад с резултати от проекта беше представен на семинар, организиран от  Изследователски център за социални науки на 13 ноември 2008 г.

*     *    *

Мониторинг на ефективността на извънредната целева инвестиция от 130 млн. лв. в българското училищно образование (2005)”
Изследователски колектив: н.с. д-р Васил Киров (ръководител), н.с. д-р Румяна Желева, н.с. д-р Екатерина Маркова.
Изследователският проект се финансира от Фондация Институт “Отворено общество” (Договор № 172/25.10.2006).

*     *    *

ВСС от и за обществото
Участва н.с. д-р Васил Киров
Изследователският проект се възлага от Клуб “Журналисти срещу корупцията”, а се финансира от ААМР (Договор № ДД-14-01/20.03.2007), 2007 г.

*     *     *

Е-правителство за всички – развитие на политиката за е-включеност в България
Изпълнител: н.с. д-р Тодор Галев (индивидуален проект)
Част от Съвместен изследователски проект “Експертно знание за публичните политики и академична промяна: Трансформация на социалното знание в България към експертно участие в публичните политики” към ФФ на СУ “Св. Климент Охридски”. Финансира се от Фонд “Научни изследвания” към МОН; декември 2005 г. – май 2008 г.
Проектът включва анализ на българската политика за електронна включеност (eInclusion) от гледна точка на предлагането на онлайн публични услуги за гражданите. Web-site: http://www.peac-bg.org/

*     *    *

Social and Educational Ex(In)clusion (Systematic/structural and cultural factors affecting access to higher education)
Изпълнител ст.н.с. І ст. д.с.н. Пепка Бояджиева
Изследователският проект се финансира от Fulbright Program “New Century Scholars”, март 2007 – март 2008 г.
По проекта е направено проучване на документи в Централния държавен архив, Партийния архив и Столичния архив. Подготвени са две статии.

*     *    *

Национално представително изследване със здравно неосигурени лица (в рамките на проект “Наблюдение на публичните бюджети”)
Участва н.с. д-р Васил Киров
Изследването се финансира от Фондация “Институт Отворен общество”. Проектът включва количествено изследване – национално-представително ЕСИ, както и качествено изследване с фокус-групи. Подготвен е доклад за поръчителя, както и публикация за списание “Политики”.

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology