Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Структурни звена
?????? „???????? ?? ????????: ?????, ??????????? ? ????????”

?????? ???????

Промени в организацията на труда и социално преструктуриране в “обществото на знанието” [“Work Organisation and restructuring in the Knowledge Society” (WORKS)]
Български изследователски колектив: н.с. д- Васил Киров (ръководител), ст.н.с. д-р Румяна Стоилова, д-р Румяна Желева, д-р Светла Стоева, соц. Диана Ненкова.
Изследователският проект е към Шестата рамкова програма на Европейския съюз (Contract N CIT3-CT-2005-006193; 1 юни 2005 г. – 1 юни 2009 г.).

Web-site: http://www.worksproject.be

 

*     *     *

Европейски семинари по проблемите на представянето на научните постижения пред обществото” [“European Science Communication Workshops” (ESCW)]
Българския екип: ст.н.с. І ст. д.с.н. Кръстина Петкова (ръководител), ст.н.с. І ст. д.с.н. Пепка Бояджиева, н.с. д-р Тодор Галев
Изследователският проект е към Шестата рамкова програма на Европейския съюз (Contract N 516861; 1 септември 2005 г. – 30 май 2008 г.)

Резюме:
Проектът “Европейски семинари по проблемите на представянето на научните постижения пред обществото” (ESCW) събира европейки учени от областта на популяризиране на науката, които да обменят “добри практики” и да подпомогнат обучението на млади учени за представяне на научните постижения пред медии, политици и общата публика. Проектът има за цел да създаде обучителни модули, които да се използват за организиране на семинари за популяризиране на науката за изследователи и по-специално – за тези от тях, които участват в проекти, финансирани от рамковите програми на ЕК. ESCW се основава и продължава дейността на успешно приключилия проект “Европейска мрежа на преподаватели по представяне на научните постижения” (ENSCOT), който беше финансиран от Пета рамкова програма. В “Европейски семинари ...” участват 17 институции от 12 страни. Проектът се осъществява като Специфична дейност за подкрепа в рамките на Работна програма “Наука и общество”.
На 21-25 юни 2006 г. в Словения бе проведен обучителен семинар по представяне на научните постижения, в който взеха участие трима български учени – ст.н.с.I ст. дфн Димо Узунов (Институт по физика на твърдото тяло “Акад. Г. Наджаков”, БАН), ст.н.с. ІІ ст. д-р Олег Йорданов (Американски университет в България; Институт по електроника “Акад. Е. Джаков”, БАН) и н.с. І ст. д-р Тодор Галев (Институт по социология, БАН). Един от участниците в проекта доц. Олег Йоранов, изнесе на 6 декември 2006 г. публичната лекция “Успехи и перспективи на космическите изследвания в началото на XXI век” сред ученици в Благоевград.
Съвместно с Българската социологическа асоциация и Британски съвет – България бе организиран обучителен семинар за млади учени на тема “Науката и обществото в диалог: популяризиране на научните резултати”, който се проведе на 15 – 17 февруари 2008 в София. Web-site на семинара: http://esconet-bg.bsa-bg.org 

Web-site: http://www.esconet.org

 

*     *     *

Към изграждане на общество на “учене през целия живот” – приносът на образователната система” [“Towards a Lifelong Learning Society in Europe: The Contribution of the Education System” (LLL 2010)]
Български изследователски колектив: ст.н.с. І ст. д.с.н. Пепка Бояджиева (ръководител), ст.н.с. I ст. д.с.н. Галин Горнев, ст.н.с. д-р Кръстина Петкова, ст.н.с. д-р Валентина Миленкова, соц. Диана Ненкова.
Изследователският проект е към Шестата рамкова програма на Европейския съюз (Contract N 513321; 1 септември 2005 г. – 1 септември 2009 г.).

Web-site: http://lll2010.tlu.ee

 

*     *    *

Национални стереотипи, национална идентичност и приемане на другите: вътрешнокултурна перспектива
Изследователски колектив: ст.н.с. д.с.н. Кръстина Петкова (ръководител), ас. д-р Тодор Дечев, н.с. Валери Тодоров, соц. Диана Ненкова.
Изследователският проект се финансира от Фонд "Научни изследвания" - МОН, Договор № ДО1 – 823/07.11.2006 (ТК-НИ-1603/2006 г.), 2006 – 2009 г.
 
През 2007 г. проучването на литературата по проблематиката на проекта имаше за цел да изясни съществуващите подходи към темата на изследването и основните понятия, на които то ще се опира. В областта на социалната психология два са основните подхода към изследваните проблеми – теорията за социалната идентичност на Ташфел и теорията за самокатегоризирането. От своя страна, проучването на релевантната емпирична база установи, че проведените емпирични изследвания свидетелстват за специфичната ситуация на източноевропейските страни. Две влиятелни изследвания от втората половина на 1990-те години (на Млицки и Елемърс и на Фале и Поп) показват, че като цяло при източноевропейските респонденти се наблюдава едно непредвидено от водещите теории на социалната идентичност съвпадение на негативен национален стереотип и силна социална идентичност. На базата на този преглед се пристъпи към изработване на теоретичния модел на проекта. В него е заложено неизпробваното досега в научната литература свързване на понятийната рамка на теориите за социалната идентичност и социалното категоризиране с понятието социална дистанция. На тази основа е подготвена концепцията за изработването на изследователския въпросник, формиран от блок демографски въпроси, скали за измерване на националната и европейската идентичност, скали за измерване степента на приемане на отделните нации и методика за измерване на стереотипите. Подбрани са индикаторите и са очертани групите въпроси, релеватни за всеки от тях.
Работата по проекта продължава.

 

*     *     *

Нов поглед към производството на знание: въздействието на създадените от учени фирми върху публичните изследвания в Европа (Академичен spin-offs)” [“Production of Knowledge Revisited: The Impact of Academic Spin-Offs on Public Research Performance in Europe” (PROKNOW)]
Български изследователски колектив: ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Чалъков (ръководител), спец. Диана Ненкова, Венелин Петров, Мими Василева, д-р Тихомир Митев, н.с. д-р Тодор Галев
Изследователският проект е към Шестата рамкова програма на Европейския съюз (Contract N 028577; 1 март 2006 г. - 1 март 2009 г.).

Web-site: http://www.proknow-eu.de

 

*     *     *

Изследователски проект: Асоцииран проект № 1 “Becoming a power hub of the Balkans: Bulgarian electric system between national strategy and COMECON rules” към проекта “Europe goes Critical: The Emergence and Governance of Critical Transnational European Infrastructures” (EUROCRIT)
Изследователски колектив: ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Чалъков (ръководител), д-р Тихомир Митев, Ивайло Христов
Изследователският проект се финансира по програмата EUROCORES на Европейската научна фондация, 2007-2010 г.

Резюме:
Проектът цели изследване на историческото развитие на атомната енергетика в България и международното свързване на нейната енергийна система през периода 1950-1985 г. До момента има реализирано участи в два работни семинара по проекта и е започнато проучване на релевантна литература и работа в архиви. Работата се затруднява от липсата на национално финансиране.

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology