Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Структурни звена
?????? „???????? ?? ????????: ?????, ??????????? ? ????????”

????? ?? ?????????? ?? ????????????

Група за изследване на технологиите (ГИТ) е основана април 1999 г. с ръководител ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Чалъков. Групата е автономно изследователско ядро към секция Общество на знанието: наука, образование и иновации, Институт по социология при Българската академия на науките.

Основната дейност на Групата е насочена към социално-икономически изследвания в областта на: технологично развитие и промяна, кредитна и финансова политика на иновациите, социални аспекти на техниката, национална и регионална иновационна система.

Групата осъществява цялостни изследвания - от разработване на методика за проучване през анализ на данни до представяне на окончателни резултати. Групата притежава както необходимото ноу-хау, така и логистична база, позволяваща й планирането и провеждането на качествени и количествени изследвания от всякакъв род – медия анализ, фокус-групи, case studies (анализ на случаи), дълбочинни интервюта, извадкови представителни изследвания, регионални изследвания.

Цели на групата:

  • фундаментални и приложни изследвания в областта на социология на иновациите и икономика на техническата промяна;
  • обучение и подготовка на докторанти
  • подпомагане и консултации при изработването на фирмена и браншова политика

Приоритети: социални и икономически аспекти на технологичните иновации, информационни технологии, върхови технологии (high tech).

Членове на групата първоначално са учени и докторанти от Института по социология (ИС), но постепенно част от тях избират друга професионална реализация, като остават в активно сътрудничество с Групата. Към момента, редовни членове на групата са: доц. Иван Чалъков (ръководител, ст.н.с. ІІ ст. в ИС и завеждащ катедра Социология, Пловдивски университет), д-р Тихомир Митев (гл. ас. в катедра Социология, Пловдивски университет), д-р Тодор Галев (н.с. в ИС), Мими Василева (хоноруван асистент в катедра Социология, Пловдивски университет).

Партньорство: ГИТ поддържа регулярни контакти и си сътрудничи с изследователски и научни звена у нас и в Европа. Сред тях са:

В своята дейност ГИТ си партнира и с държавни и неправителствени институции в областта на технологичната и научна политика в България (Българска асоциация за информационни технологии, Българска социологическа асоциация), частни български и чужди фирми.

Докторантски дисертации към ГИТ:
Тодор Галев: "Технологиите с двойна употреба - граници между потенциална и реална двойственост" (защитена февруари 2006 г.)
Тихомир Митев: "Хетерогенните общества в големите технически системи" (защитена юни 2007 г.)
Мими Василева: "Регионална иновационна система: с фокус върху Пловдивски регион" (Отчислена с право на защита 2005 г.)

 

Осъществени проекти (в обратен хронологичен ред):

Нов поглед към производството на знание: въздействието на създадените от учени фирми върху публичните изследвания в Европа (Академичен spin-offs) [Production of Knowledge Revisited: The Impact of Academic Spin-Offs on Public Research Performance in Europe (PROKNOW)]
Български изследователски колектив: ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Чалъков (ръководител), спец. Диана Ненкова, Венелин Петров, Мими Василева, д-р Тихомир Митев, н.с. д-р Тодор Галев
Изследователският проект е към Шестата рамкова програма на Европейския съюз (Contract N 028577; 1 март 2006 г. - 1 март 2009 г.).
Web-site: http://www.proknow-eu.de

* * *

Политика и солидарност в интернет: изследване на приложимостта на концепциите за равноправен достъп и е-включеност в публичните електронни услуги в България
Изследователски колектив: д-р Тодор Галев (ръководител), студенти 4-ти курс Социология: Весела Добревска, Донка Томанова, Деница Жекова, Кристалина Илиева, Цветелина Радославова и Юлия Лазарова.
Изследователският проект се финансира от Изследователски център за социални науки към Катедра Социология, ФФ, СУ “Св. Кл. Охридски”., февруари – декември 2007.
Резюме: В рамките на проекта бе проведено емпирично социологическо изследване на приложимостта на концепцията за равноправен достъп и е-включеност в уеб-сайтовете, предлагащи т.нар. индикативни (или базисни) електронни услуги за гражданите. Изпълнението на повечето от дейностите по проекта беше осъществено под формата на изследователска практика (избираем курс) за студенти – бакалавърска степен в катедра Социология на СУ. Окончателната обработка на събраните количествени и качествени данни и техният анализ бяха завършени след приключване на учебния курс. Доклад с резултати от проекта беше представен на семинар, организиран от  Изследователски център за социални науки на 13 ноември 2008 г.

* * *

Социалните изследвания на науката и технологиите: управление на социо-техническата промяна и политика
Изследователски колектив: ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Чалъков (ръководител), докторант Мими Василева, докторант Тихомир Митев
Изследователският проект се финансира от Министерството на науката и технологиите на Австрия (ASO Program Austria – Research Cooperation and Networking between Austria and South_Eastern Europe); 1 юни 2005 г. – 1 юни 2006 г.
Проектът съдейства за създаването на регионална мрежа в областта на социалните изследвания на науката и технологиите с партньори от Австрия, Македония, Словения, Сърбия и Хърватска. В неговите рамки през ноември 2005 г. в Пловдив се проведе международна научна конференция и кръгла маса “Политики в подкрепа на иновативните фирми”
Web-site: http://www.seen-sts.net/content/home.swf

Публикации:
Tchalakov Iv., H. Rohraher (eds.) Governing Sociotechnical Change in South-Eastern Europe. Contributions from a Science and Technology Studies Perspective", IZTOK-ZAPAD Publishing House, Sofia, p. 202-212, 2007

Full-text version available online in DiBiDo - eBooks on Central, East and Southeast Europe

* * *

Българските студенти в информационните технологии: Нагласи за емиграция или работа в България
Изследователски колектив: ст.н.с. д-р Иван Чалъков, н.с. д-р Светла Колева, докторант Мими Василева, докторант Тодор Галев, спец. Наташа Милева.
Изследователският проект се финансира от Националния съвет "Научни изследвания" - МОН, Договор № ОХН-1006/2000 г., 2000 - 2005 г.
Резюме: Основната цел на проекта е да изследва и опише нагласите към емиграция сред студентите от ИТ специалностите и тяхното виждане за условията, които биха ги мотивирали да останат и работят в България.
Проектът се реализира на два етапа. Първият етап включваше:

  • анализ на публикациите по проблема в специализираната преса
  • анализ на нормативната база в областта на високите технологии
  • консултации със специално подбрана група експерти
  • провеждане на две фокус групи с млади ИТ специалисти – студенти в последни курсове на българските университети

През вторият етап се проведе представително за България и за университетите с изучаване на ИТ специалности, емпирично социологическо изследване по метода на индивидуалната анкета сред предварително подбрана извадка от студенти и млади ИТ специалисти.

Разпространение на резултатите:
Доклад с първични резултати от представителното изследване на студентите от ИТ специалности в България бе изнесен на специална сесия на БАИТ-Експо’2003 (м. октомври 2003 г.) Част от резултатите по проекта бяха представени в доклад “Тенденции в изтичането на мозъци сред младите изследователи в България през пост-социалистическия период” от д-р Т. Галев на международната конференция “Влиянието на Европейското изследователско пространство върху младите изследователи”, организирана от Комитета на младите учени към Съюза на учените в България и Австрийския научен и изследователски център (ASO-Sofia), проведена в София на 19-20 октомври 2006 г. Преработена версия на доклада бе публикувана в сп. “Наука”.

Публикации:
Галев, Т., Ив. Чалъков. 2006 “Нагласи за емиграция сред студентите от информационни и комуникационни технологии в България”, сп. Наука, бр. 6/2006, Изд. на Съюза на учените в България (стр. 21-27)

* * *

Telematics and Communications Technology Industrial Comparative Study (TACTICS)
Изследовтелски колектив: Питър Бъртон (координатор на проекта), ст.н.с. д-р Иван Чалъков (научен координатор), изследователи от Института по социология към Университета в Скопие, Института по социология към Румънската академия, Минното училище Париж, “Изоматик Лаб.” - България, Емануела Тодева.
Изследователският проектът е финансиран по Програма “Коперникус” на Европейска комисия DG XII (Договор № ЕRB IC15-CT98-1010), 1998 – 2001 г.

Резюме:
Двугодишно (1998 - 2000 г.) сравнително индустриално изследване на развитието и използването на телекомуникационни и телематични технологии в България, Румъния и Македония и техния ефект за модернизирането на местната индустрия.

Публикации:
Tchalakov, I., P. Burton (Еds.) Project TACTICS. Final report prepared for The European Commission. LIK Publishers, Sofia, 376 p..
Пълните доклади от изследването, както и допълнителни материали са налични в електронен формат (TACTICS CD-ROM)

* * *

България след споразумението от Васенаар: напрежения между наследените традиции и новите задължения
Изследователски колектив: ст.н.с. д-р Иван Чалъков (ръководител), докт. Тодор Галев
Изследователският проект е финансиран от Research and Writing Grant on Peace and International Cooperation 1997, John D. and Catherine T. MacArthur Foundation, USA, септември 1998 – май 1999 г.

Резюме:
Предмет на анализ са изследователската политика и експортния контрол върху стоките и технологиите с възможна двойна употреба - гражданска и военна, като един от важните аспекти на евро-атлантическата интеграция на България.

* * *

Еманципация на кредита: трансформация на финансовата система, предприемачество и иновации
Изследователски колектив: ст.н.с. д-р Иван Чалъков, асп. Васил Киров, Даниела Бобева
Изследователският проект е финансиран от Фондация “Отворено общество” (Договор № 1233 от 20 юли 1998 г.)

Резюме:
Теоретична основа на проекта е концепцията за ключовата роля на кредитната система за регулацията на икономическата активност в нецентрализирана пазарна икономика и финансовата теория за несъвършените пазари. Целта е да се събере информация за специфичните нужди от кредит на иновативните предприемачи в България и за развитието на специализирани кредитни инструменти на рисковия капитал. Проектът съчетава количествени и качествени методи за събиране и анализ на информация - интервюта (с предприемачи, финансови експерти, представители на държавната администрация), дълбочинен анализ (case study) (на научни звена, фирми, финансови институции, държавни служби), анализ на документи.

* * *

Рисков капитал и предприемачество в общината
Проектът е осъществен със съдействието на Фондация за реформа в местното самоуправление и община Троян. Основната цел на проекта е запознаване на предприемачите от община Троян с възможностите и новите форми за финансиране на малкия и среден бизнес. Изградена е on-line база данни, съдържаща информация за фирмите в общината.

 

За контакти

Доц. д-р Иван Чалъков

д-р Тихомир Митев

д-р Тодор Галев

Мими Василева

 

Пощенски адрес
Институт по социология 
ул. Московска 13-а, София 1000
тел. 02/ 9809086 (вътр. 112); 02/ 9809892
факс: 02/ 9805895

 

E-mail addresses on this page are spam protected with script by Joe Maller

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology