Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Структурни звена
?????? „?????????? ?? ??????????? ? ??????????”

?????????? ?? ??????? ?? ????????

ст.н.с. ІІ ст. д-р Д. Минев

Минев Д. , Фотев Г., Геров К. , Дейкова О., Вендов А. Пейков Т. 1996 Българската икономика: реформи, промени и перспективи
Минев Д. Желязкова М., Геров К., Дейкова О. и др. 2000 . Променящите се лица на демокрацията,  ИФПИ,  София 
Минев, Д. 2006 Траектории за намаляване на бедностт и социалното изключване в България ,София,
Minev, D. Bulgaria: The Rise of Capitalism and Actors`Ratoinality. In: Corporate Governance in a Changing Environment, M. Federowich (ed.), Palgrave Macmillan, UK, 2004.

ст. н..с. І ст. д-р К. Геров
Геров К., Фотев Г., Дейкова, Минев Д., Вендов А., Пейков Т. 1996 . Българската икономика: реформи, промени и перспективи, София
Геров К. Минев Д., Желязкова М., Дейкова О. и др. 2000.  Променящите се лица на демокрацията. ИФПИ, София


ст.н.с. ІІ ст. д-р О. Дейкова
Дейкова О.,съавтор. 2001. Българското училище и децата от турската етническа общност. БАН, София
Дейкова О. 2003 Демократичното парламентарно взаимодействие. ИК “Кота”, София.
Дейкова, О.,  Минев Д., Желязкова М., Геров К. и др. 2000.  Променящите се лица на демокрацията. ИФПИ, София
Дейкова О.,Фотев Г., Геров К. , Минев Д. Вендов А. , Пейков Т. 1996 Българската икономика: реформи, промени и перспективи , София


Ст.н.с. ІІ ст. д-р Карамфил Манолов
Манолов, К. 2000. Културният ресурс на предприемачеството. София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Манолов, К. 2005. Предприемачеството. София: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”
Манолов, К. 2007. Социологическата традиция – проблеми и перспективи. Варна


ст.н.с. ІІ ст. д-р Божидар Ивков
Ивков Б. Модели и концепции за инвалидността, Варна, Изд. Славена, 2006 г.
Ивков, Б. Въпреки всичко. ИК “Богиана”. София, 1997 г.
Ивков, Б. и колек. Наръчник на инвалида. Права и облекчения. Фламандско-български форум, ИК “Богиана”. София, 1996 г.

н.с.І ст. д-р Георги Петрунов
Петрунов, Г. Модели за организиране на престъпността. В: Социологически проблеми, 1-2, 2006, с. 358-373.
Petrunov, G. Organized Crime and Social Transformation in Bulgaria. In: European Journal of Sociology / Archives Europeennes de Sociologie / Europaeisches Archiv Fuer Soziologie, 47 (2), 2006, pp. 297-325.
Petrunov, G. Organized Crime in Bulgaria: Markets and Trends. Sofia, Center for the Study of Democracy, 2007. (in coauthorship).


н.с. І ст. д-р Вяра Ганчева
1. Ганчева, В. Ученият като организатор. В: Научен живот, 1990, 3, с. 15-17.
2. Ганчева, В. Ученият като комуникатор. Българският принос. В: Научен живот 1990, 6, с. 3-5.
3. Ганчева, В. Научният труд в материалното произвоство. Мобилността на учените. В: Социологически преглед,1990, 4, с. 20-32.
4. Ганчева, В. Съвместителството и ротацията като форми на мобилността на учените. В: Социологически проблеми,1991, 2, с. 68-76.
5. Gancheva, V “Brain Drain in the Perspectives of Opinion and Science Policy.” Report of the international seminar “Transformation of Science in Poland - Brain drain issues”. ROSTE, Poland, 1992.
6. Ганчева, В. Потенциалната емиграция на учените в България /Динамика и перспективи/. Институт по социология & Национален фонд "Научни изследвания", София, 1993г., 55 стр. (в съавторство).
7. Ганчева, В. Гражданите и местната власт: групови дискусии в 16 общини, БСЧИГП, 1995, София. (в съавторство).
8. Gancheva, V Communication Problems of the Unemployed. In: Nikolai Genov, Ed., Central and Eastern Europe: Continuing Transformation, Sofia, UNESCO-MOST, Friedrich Ebert Stiftung, 1998, pp. 272-286.
9. Gancheva, V Programs for Job Creation: The Case of “Beautiful Bulgaria”. In: Nikolai Genov, Ed.,  Unemployment. Risks and Reactions. Paris-Sofia, UNESCO-MOST, Friedrich Ebert Stiftung, 1999, pp. 312-324.
10. Gancheva, V Communication Problems of the Unemployed. In: Nikolai Genov, Ed., Continuing Transformation in Eastern Europe. Berlin, Trafo Verlag, 2000, pp. 198-204.
11. Gancheva, V Социологическо изследване сред участниците в Националната среща на НПО. Във: Възроденото гражданско участие, 24-25 октомври 1998, София, с.137-167
12. Ганчева, В. Гражданското общество и медиите. В: “Перспективи на социологията в България”, ред. Н. Генов, Университетско издателство, София 2001, с. 433-454.
13. Gancheva, V Social Sciences in a Changing Environment. In: Science in Southeastern Europe, N. Genov -ed, Union of Scientists in Bulgaria, Sofia 2001, pp.168-174.
14. Ганчева, В. Възможности за партньорство между България и Македония в областта на медиите. В: “България-Македония: Предизвикателства на промените”. К. Кертиков, съставител и редактор, том 1, София, Институт по социология, 2001, с. 133-145.
15. Gancheva, V Bulgarian Sociology: Lights and Shadows at the Down of the 21st Century. In: Sociology in Central and Eastern Europe: Transformation at the Down of a New Millennium, M. Keen; J. Mucha, eds, PRAEGER, 2003.
16. Ганчева, В. Македония: медии и митове. В: България-Македония: проблеми на евроинтеграцията, т. 2, Институт по социология-БАН, 2002. (Електронно списание “Балкани 21”, бр. 2/2003-www.balkans21.org)
17. Ганчева, В. Административният капацитет като проблем при усвояването на предприсъединителните фондове. В: (Електронно списание “Балкани 21”, бр. 4/2003- www.balkans21.org.)
18. Ганчева, В. Може ли администрацията да убие комуникацията?” В: Европейска интеграция и интеркултурна комуникация, съст. М.Златева, Т.Петев, О.Спасов, СУ, ФЖМК, 2004.
19. Ганчева, В. Омбудсманите в България и Македония: европейски институции срещу корупцията. В: ”България-Македония: глобализация и евроинтеграция”-т. 3, ред К. Кертиков, Институт по социология, София, 2004.
20. Gancheva, V Socjologia bulgarska: blaski I cienieu u zarania XXI wieki. В : Pierwsze lata suwerennosci , pod redakcja Y. Muchy I M. Keena, Warszawa 2004 Wydwnictwo IfiS, PAN 2004.
21. Ганчева, В. Неправителствените организации и хората от третата възраст. В: “Дългата трета възраст в българското село”, ред. Веска Живкова, изд. “Аля”, София 2005.
22. Ганчева, В. Оценка и управление на екологичните рискове. В: “Предизвикателства на европейската перспектива”, съст. и ред. Анна Мантарова, изд. “Аля”, София 2006.
23. Ганчева, В. Демократично гражданство и образование. В: “Публична комуникация, глобализация и демокрация” , СУ, ФЖМК, София 2006 (в съавторство).
24. Ганчева, В. Омбудсманът-овластеният посредник. В: Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”, ФЖМК, т.12, София 2006.
25. Ганчева, В. Социални услуги за хората от Третата възраст. В: Работа с дементно болни. Опит от Германия и България. Ред. проф. Фред Карл. Университет Касел, AWO, 2007.
26. Ганчева, В. Възможности на НПО за местно и регионално устойчиво развитие В: Евроинтеграция и устойчиво развитие, ред. А. Мантарова, М. Захариева, Фондация „Фридрих Еберт”, Институт по социология, София 2007.
27. Ганчева, В. Европейски перспективи пред гражданското общество. http://www.omda.bg/institut/ vyara_ gancheva/ euro_uchastie.htm
28. Ганчева, В. Медии и гражданско общество в България.  http://www.omda.bg/biblioteka/vyara_gancheva/ vyara_1_uvod.htm
29. Gancheva, V (coauthor) A EuroPrevall review of factors affecting incidence of peanut allergy: priorities for research and policy, Allergy 2008: Volume 63 Issue 7, Pages 797 –809 (coauthor) http://www3.interscience.wiley. com/ journal/120083759/abstract
30. Ганчева, В. Неправителственият сектор и неустойчивото развитие, В: Мобилност, уязвимост, устойчивост. Ред Веска Кожухарова, София, Изд. Аля 2008.
31. Ганчева, В. Балканите-обърнатият мит за Европа, В: Имиджът на Балканите: исторически подходи и комуникационни перспективи, Съст. М. Златева, СУ ФЖМК, София 2008.с. 63-68.
32. Ганчева, В. Митове и реалности преди и след приемането на България в ЕС, В: Евроинтеграцията на България – социологически ракурси. Съст. А. Мантарова, София 2008, с. 105-130.
33. Ганчева, В., Ченгелова Е. Социални услуги за хората от Третата възраст, http://www.omda.bg/biblioteka/vyara_gancheva/vyara_emi/vyara_emilia_01.htm


 

Преведени на английски език:

Petrunov, G. Models of Criminal Organizations. In: Sociological Problems Quarterly, 1-2, 2006, pp. 358-373.
Petrunov, G. Organized Crime and Social Transformation in Bulgaria. In: European Journal of Sociology / Archives Europeennes de Sociologie / Europaeisches Archiv Fuer Soziologie, 47 (2), 2006, pp. 297-325.
Petrunov, G. Organized Crime in Bulgaria: Markets and Trends. Sofia, Center for the Study of Democracy, 2007. (in coauthorship).

 

н.с. І ст. д-р Мария Желязкова
Желязкова, М. Минев Д. 2006. Траектории за намаляване на бедноста и социалното изключване в България (в съавторство), София
Желязкова М., Геров К.,Минев Д.,., Дейкова О. и др. 2000. Променящите се лица на демокрацията,  ИФПИ , София
Минев, Д., М. Желязкова. 2002. “Социологически анализ на консенсуса”. В: Социологически перспективи., състав. Н. Тилкиджиев и С. Дончев, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София.

 

н.с. І ст. д-р К. Трендафилова
Трендафилова, К. 2004. “Образованието като демократична практика». В: Образование и социална промяна.  ред.  В. Миленкова, Unipress Ltd, София,.
Трендафилова К. 2005. Една  селска община между разрухата и надеждата, В:Село и евроинтеграция – българския случай, ред. В. Кожухарова, София

 

 

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology