Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Структурни звена
?????? „?????????? ?? ??????????? ? ??????????”

??????-??????????????? ?????????

Най-общата рамка, конституираща секцията като епистемична общност на изследователи с общи области на изследователски интерес и специализация се определя от (суб)дисциплините “Икономическа социология” и “Социология на политиката”. В тези области секцията провежда два вида изследвания – теоретични и приложни.


1. Изходни позиции при дефиниране стратегията на секцията 
Научно-изследователската стратегия на секцията се направлява от два основни приоритета.
Първо, ориентация към т. нар. Европейски проекти като средство за интегриране в Европейското изследователско пространство.
Второ, централната стратегическа линия на изследователската работа се определя от стремеж към иновативни проблемни полета и изследователски подходи, теоретични рамки и методи на изследване. Този стремеж се налага от все по-ясното убеждение, че т.нар. “нови рискове” чийто спектър, интензитет и тежест непрекъснато нарастват, имат “транснаучен” характер, поради което съвременната социология не може да се справи с тях. Новите (социални) рискове изискват нов тип наука и научни изследвания, които някои наричат “пост нормална” наука.

Последната се различава съществено от традиционната социологическа наука по редица характеристики, например:

  • Отхвърля се идеята за “наука свободна от ценности” (принципа за ценностна неутралност). Вместо да бъдат “ценностно неутрални” изследователите предпочитат да селектират проблеми, които може да допринесат както за общото знание, така и за практически решения относно демократични, хуманистични ценности”;
  • Тясна връзка с граждански структури и “лаическа публика”. Изследователят създава и получава знание съвместно с определени сегменти на “лаическата публика”. Новото знание се създава в “peer communities” т.е. “изследователските общности между равни”, в които професионалните изследователи и представители на “лаическата публика” (заинтересованите лица) работят съвместно по създаването на ново знание;
  •  Липса на страх от “интервенционизъм”.  Изследователят получава знание относно групови процеси или процеси на промяна, чрез активно участие в тях или като насочва някои аспекти на тези групови процеси или промени;
  • Ориентация към промени. Изследванията са фокусирани повече върху това, което би могло да бъде, вместо това което съществува. Изследователи са лишени от онази привързаност към статуквото (съществуващите общества), която е характерна за съвременната социология. 


 2. Теоретични изследвания 
Теоретичните изследвания се считат в най-голяма степен  за сфера, в която доминират личните предпочитания, интереси и личния избор на отделния изследовател. Причините за това са голямото разнообразие на теоретични перспективи; наличието на извъннаучни фактори при избор на перспектива; влиянието на теоретичните изследвания върху индивидуалната изследователска кариера и т.н. Ето защо в областта на теоретичните изследвания членовете на секцията ще имат пълна свобода при избор на конкретни проблеми, теми и теоретични перспективи. 
Доколкото въобще ще се осъществява, интервенцията на секцията в тази сфера ще се състои в провеждане на научни дискусии, чрез които ще се окуражава, стимулира и поддържа особен интерес към такъв вид теоретизиране, което позволява да се обясняват патологични промени в социалната и природната среда. Това намерение е продиктувано от значителните дисфункции на пазара и демократичните институции в страната, високото ниво на социални патологии и засиленият изследователски интерес напоследък към тенденциите да се контролира (ограничава и дори изключва) нормалното функциониране на пазарните механизми и политическите институции (например по повод на световната криза на финансовите пазари).


3. Изследвания с приложен характер
Основно внимание в работата на секцията ще се отделя на изследванията с изразен приложен характер. Съвместната (колективна) работа на членовете на секцията ще бъде най-интензивна именно в този вид изследвания.
Като идея, направляваща и обединяваща  приложните изследвания, може да се посочи представата за развитие, разбирано като нарастване на социалното включване (увеличаване на икономическата и политическа свобода).  На тази основа на преден план изпъкват изследванията, допринасящи за повишаване на капацитета на различни социални актьори за постигане на развитие.  В тази рамка може да се разграничат следните нива и направления на приложни изследвания.
А) На макросоциално ниво
а) изследвания на демократичните политически и пазарни институции и тяхното функциониране;
б) изследвания на политическия процес на вземане на решения и по-конкретно: формулирането на стратегии; формирането на икономическа и социална политики (последната - в широкото разбиране на термина); законодателството в посочените области;
в) изследвания на ефектите от взетите решения (стратегии, политики, закони) върху социалната и природната среда, включително и социалните, и екологични патологии, пораждани от определени решения (Оценки на социалното въздействие – SIA). Специален ракурс при оценките на социалното въздействие е въздействието, оказвано върху човешките права.
г) изследвания на гражданствеността, направления и степени на гражданското участие, форми на участие в различните видове политически процеси на вземане на решения;
д) изследвания насочени към подобряване на използването на наличните ресурси (главно – Структурните фондове).
е) изследвания, насочени към трансфер и прилагане на практики, политики, стратегии и законови решения на ЕС като цяло и постижения на отделни страни (т.нар. “добри практики”);


 Б) На ниво отделни общности
а) изследвания на развитийния потенциал на различни общности (местни, етнически, социално уязвими групи)  от гледна  точка на възможностите за увеличаване на капацитета им да използват ефективно налични ресурси и да осигуряват адекватно участие на всички локални актьори за постигане на развитие.
б) секцията ще се стреми да развие капацитет (вероятно в сътрудничество с други звена) за пряко оказване на помощ на изследваните обекти:

  • за подобряване на достъпа им до ресурси (напр. чрез консултации при подготовка на проекти за използване на Структурните фондове);
  • подобряване на капацитета им да използват ресурсите: прилагайки освен традиционните изследователски методи и подходи, и такива, които не само проучват възможностите на актьорите да постигат развитие, но и могат да допринасят пряко за увеличаване на техния потенциал. Такъв тип изследвания са например изследванията с участие и изследванията с действие и участие;
  • изследвания, насочени към създаването и прилагането на програми и проекти за развитие на местната икономика и в частност - развитие на социалната икономика и социалното предприемачество.
              

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology