Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Структурни звена
?????? „?????????? ?? ??????????, ????????? ? ???????????? ?????”

?????? ???????

Проект“Всекидневна индиферентност и неопределеност на социологическите понятия в контекста на претълкуване на отношението между всекидневие и наука в съвременната социология”

Ръководител на проекта: ст.н.с. І ст. Кольо Коев.

Период на провеждане: ноември 2008-ноември 2011

Източници на финансиране: БАН

Резюме:

Дефиниране на понятието за всекидневие като формално-указващо понятие. Използване на метода на формално указване като призма, през която да се анализират ключови дискурси за всекидневието от втората половина на ХХ в. Сравнителен анализ на различни варианти на изграждане на понятия в различни социологически традиции от перспективата на неопределеността на социологическите понятия като неизбежен позитивен момент в социологическата работа, рефлектираща над собствената си всекидневна вкорененост. Преоценка на традиционната представа за ретроспективно постигане на социалността с оглед на необходимостта за улавяне на проспективните процеси на производство и самоописание на обществото.

Библиографска справка за публикации по проекта:

  1. Настроението като разкриваща сила. В: Светове в социологията (съст. П. Бояджиева, Л. Деянова, Св. Колева, К. Коев). Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София, 2006.
  2. Несигурност и описание: социологическата релевантност на Хайдегеровото формално указване’. Социологически проблеми, кн. 1-2, 2008.

* * *

Проект “Нова социология на социализма в България”

Ръководител на проекта проф. Г. Фотев

Членове на екипа: Марияна Фъркова, Владимир Владов Начало: 01. 01. 2007 г. Срок (3 години): до 31. ХІІ. 2009 г. Финансиран изцяло от бюджета на БАН

В перспективата на промислен социологически „радикален емпиризъм” е реконструирано изграждането на тоталитарната система в България. Изследвани са основни феномени на видимата и опакованата социална реалност. Подходът може да се характеризира като социологически сюрреализъм.

* * *

Проект „Европейско изследване на ценностите”

Научен ръководител проф. Георги Фотев

Член на българския екип Ст.н.с. ІІ ст. Илона Томова. 2007- 2009. Финансиран от Европейския съюз.

* * *

Проект по VІІ Рамкова програма на Европейския съюз EUREQUAL

Международно сравнително изследване на социалните неравенства в Европа. Ст.н.с. ІІ ст. Илона Томова - член на българския екип с научен ръководител ст.н.с. д-р Велина Топалова. Партньорски организации от Великобритания, Испания, Португалия, Русия, Унгария, Словакия и Чехия. 2006 – 2009. Период на провеждането: 2006 – 2009 г.

* * *

Проект „Интеграция на ислямската общност в съвременното българско общество”

Автор на проекта: ст.н.с. д-р Веселин Босаков

Проектът е текущ със срок: 2007 – 2010г.

Финансиране на проекта: бюджетна субсидия

Анотация: В традиционния български ислям настъпват съществени промени. Един от основните актьори на тези промени ще бъдат младите мюсюлмани, които днес все още се обучават в средните и висши учебни заведения. Именно затова, основният предмет на изследователски интерес в този проект е вътрешената хетерогенност на представата за унифициращото въздействие на религиозното образование в мюсюлманска среда. Спрямо ценности като свобода, солидарност и други ще бъдат изследвани интерпретативните полета и техниките за съвместяване и неутрализиране на критичните противоречия във всекидневната социална проекция на фигурите на гражданина и правоверния мюсюлманин.

Изследователската активност се концентрира върху:

  • Установяване на степента на познание за основните демократични ценности, изграждащи основата на съвременното европейско гражданство; Изследване на равнището на споделяне и приемане на основните демократични ценности;
  • Установяване на готовността за активно отстояване на изследваните основни ценности на европейското гражданство;
  • Анализът проследява как в представите на младите мюсюлмани у нас съжителстват ценности като свобода и солидарност от една страна и ислюмското религиозно съзнание, формирано в условията на нов хоризонт /глобални медии, интензифициращи религиозната просвета, в резултат на което вярващите навлизат в по-дълбинни пластове на своята религиозност/, който трансформира локалната общност в посока на една единна умма. Проблемно е и съотнасянето на религиозната свобода към свободата в демократичното общество, т.е. съпоставянето на свободата като жизнен, политически и икономически избор със свободата в собствено религиозен смисъл. Търси се отговор и на въпроса възможна ли е ислямска модерност и как тя би се отнасяла към демократичните ценности на една светска по своята същност политическа система.

* * *

Международен проект „Здравето на ромите”,финансиран от Европейски съюз

Научен ръководител за България ст.н.с. ІІ ст. д-р Илона Иванова Томова

Партньори: Фондация „Здравето на ромите”, партньорски организации от Испания, Португалия, Гърция, Словакия и Чехия

Период на провеждането: 2008–2009 г.

* * *

Проект „Социална оценка на ефективността на Майчините центрове за равноправна интеграция на ромските жени”

Научен ръководител на работна група ст.н.с. ІІ ст. д-р Илона Иванова Томова

Партньори: ИНТЕГРО и МТСП

Период на провеждането: март–декември 2008 г.

* * *

Проект „Социална оценка на международен проект за интеркултурно образование”

Научен ръководител за България ст.н.с. ІІ ст. д-р Илона Иванова Томова

Партньори: Secours Populair Francais – France и Фондация „Заедно” (гр. Сливен)

Период на провеждането: 2007 – 2008 г.

Финасиран от Secours Populair Francais–France

* * *

Проект „Интеграция на ислямската общност в съвременното българско общество”

Научен ръководител: ст. н.с. ІІ ст. Веселин Босаков

Начало: февруари 2007-февруари 2010 г.

Финансиран от бюджета на БАН

* * *

Проект “Семейни модели в България в края на ХХ и началото на ХХІ век”

Научен ръководител: н.с. І ст. д-р Алексей Пампоров

Начало: 01. ІХ. 2006 г. Срок: до 3 години: 01. ІХ.2009 г.

Финансиран от бюджета на БАН

Резюме: Основна цел на плановата работа ще бъде да се опишат и обяснят всички регистрирани типове феномени – от нуклеарното брачно семейство, до младежките безбрачни съжителства, разширените семейства и т.нар. семейна форма „живеещи отделно заедно”. Работата ще разчита основно на емпиричното социологическо изследване, проведено с дълбочинни интервюта „Репродуктивни решения в Източна Европа: столиците на България, Полша и Унгария”. Теренното изследване е реализирано в периода ноември 2004 – юни 2005 г. под ръководството на д-р Лаура Бернарди – Институт за демографски изследвания „Макс Планк” (Германия). Извадката на изследването е обвързана с извадката на представителното изследване „Пол и поколения” (ноември 2004 – март 2005), проведено от Института по социология съвместно с Института за демографски изследвания „Макс Планк” (Германия). Реализирани са 46 дълбочинни интервюта: 9 с двойки без деца, 9 с двойки с едно дете, и 4 несемейни лица на възраст 18-36 г. и 6 интервюта с жени (равен дял с деца и без деца) на възраст над 45 г.

Освен дълбочинните интервюта, работата ще разчита и на анализ на съществуващите статистически данни от преброяванията на населението и жилищния фонд в Република България, от статистическите годишници, както и от наличните ЕСИ, свързани с разглежданата проблематика.

Публикации по проекта:

  • Pamporov, A. (2008) Patterns of family formation: Marriage and fertility timing in Bulgaria at the turn of the twenty-first century — A case-study of Sofia. The History of the Family Journal. Vol. 13 (2008) pp. 210–221

* * *

Проект „Ценностни конфликти и изключване в съвременното българско общество“

Научен ръководител: Теодора Карамелска (плановата работа е част от работата по проект „Напрежение и разбирателство на етнорелигиозните общности в България“, с ръководител доц. д-р Даниела Колева, СУ „Св. Кл. Охридски”, част от международен консорциум MICROCON („Микроанализ на насилствени конфликти“)

Период на провеждане: 2007-2010 г.

Източници на финансиране: Институт по социология при БАН, Шеста рамкова програма на ЕС.

Резюме: В рамките на проекта се анализират механизмите за изграждане на личностна идентичност и ценностна самоидентификация, както и формите на общностна принадлежност и съжителство между жителите в райони със смесено население. Различните полета на социокултурните им взаимодействия (съвместимост и несъвместимост; включване и изключване; признание; конфликти) се тематизират на нивото на общото всекидневие и неформалните социални мрежи от отношения. Базовите нагласи на респондентите се анализират с качествени социологически методи (въз основа на близо сто дълбочинни полуструктурирани автобиографични интервюта). В интервютата респондентите пресъздават историята на живота си според собствения опит и по начина, по който той е конститутивен за тяхната социализация. Това дава възможност събраните житейски разкази да се интерпретират като продукт както на индивидуалния жизнен опит и неговата динамика, така и на колективните и поколенчески културни метанаративи. В изследването са включени граждани от райони със смесено население, с различна възраст, образование, религиозна/етническа принадлежност и пол.

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology