Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Структурни звена
?????? „?????????? ?? ??????????, ????????? ? ???????????? ?????”

?????????? ?? ????????? ?? ????????

На тази страница:

Списък с публикации на членове на секцията

Ст.н.с. І ст. дсн Кольо Коев:

Монографии

1.Метаморфозите на чужденеца. Университетско издателство “Св. Климент Охридски” и изд. Наука и изкуство. София, 1991.

2.Видимостта: феноменологични контексти. Изд. Критика и хуманизъм. София, 1996.

3.Елементарни форми на всекидневен живот. Макс Вебер и немското социалнонаучно познание в края на ХІХ и началото на ХХ в. Изд. Просвета. София, 2003

Статии в чужбина:

1.'The Everyday Life. The Invisible Horizons of the Self-evident'. In: Abstracts of the 8th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science. Vol.5. Part 2. Moscow. 1987, pp. 394-396;

2.'Economy as a Structure of Mediation: Max Weber and Karl Marx'. In: Soziologie und Sozialpolitik. Akademie der Wissenschaften der DDR. Berlin. 1988, pp. 391-402;

3.'The Problem of the Ontology of the Life-World and the Existential Situation in Modern Social Science'. International Sociology. Vol. 5. No 3, September 1990;

4.'Sasiedstwo: Miedzy widocznoscia a niewidocznoscia'. Kultura i Spoleczenstwo. rok XXXV, nr 4, 1991;

5.'Мasks and Faces: Bulgarian Sociology in Search of Itself'. In: International Sociology. Vol. 7. No 1. March 1992;

6.'The Neighbourhood: Between Visibility and Invisibility'. In: R. Grathoff and A. Kloskowska (eds.). The Neighbourhood of Cultures. Warsaw, 1994;

7.'Кон проблематизиране на односот соцологиjа - секоjдневие'. В: Макс Вебер: Разбираньето на проблемите во современното општество (Социолошка ревиja, Скопje, броj 1-2), 2001.

8.‘Constituting Everyday Life: The Prism of the Public’. In Ilija Srubar, Steven Vaitkus (Hg.): Phaenomenologie und die soziale Wirklichkeit. Entwicklungen und Arbeitsweisen. Leske + Budrich, Opladen, 2003.

9.‘Max Weber’s Afterlife in Bulgarian Sociology’. In Karl-Ludwig Ay, Knut Borchard (Hg.): Das Faszinosum Max Weber. UVK Verlagsgesellschaft. Konstanz, 2006

Статии в страната:

1.'Общественият кръговрат: историята на една идея от Питагор до Вико'. Социологически проблеми, 1975, кн. 4, с. 53-65;

2.'Възникването на конфликтна ситуация в студентски колектив'. В: Социалнопсихологическият климат в трудовия колектив. (съст.М.Драганов). Изд. "Наука и изкуство". София. 1976, с. 95-101;

3.'Теорията за социалното действие или проблемът за субективната гледна точка в социологията. Някои бележки върху кореспонденцията А. Шютц - Т. Парсънс'. Социологически проблеми, кн. 2, 1981, с. 124-127;

4.'Проблемът "социология-наука" във феноменологичната социология на А. Шютц'. Социологически проблеми, кн. 4, 1982, с. 74-82;

5.Феноменологичната социология на всекидневието: А. Шютц. Дисертация. София, 1982;

6.'Апология на вестника или критика на всекидневието?' Социологически преглед, кн. 4, 1983. с. 51-56;

7.'Западноевропейската социология на кръстопътя на всекидневието'. Ново време, кн. 1, 1983, с. 82-96;

8.'"Социализиране" на феноменологията или феноменологично обосноваване на социологията'. Социологически проблеми, кн. 1, 1985, с. 81-86;

9.'Загадката Орак или един естествено възникнал етнометодологически експеримент'. Социологически проблеми, кн. 1, 1985. с. 81-86;

10.'Приложението на метода: етнометодологическата перспектива към социалния свят'. Социологически проблеми, кн. 3, 1985, с. 102-110;

11.'Професионална квалификация. Поглед към всекидневните очертания на проблема'. (в съавт.). Социологически проблеми, кн. 2, 1986.

12.'Application of the Method: The Ethnomethodological Perspective to the Social World'. In: Society and Social Change. Svyat Publishers. Sofia, 1986, pp. 294-305;

13.'Социологията като социална диагностика. Към методологическата биография на Макс Вебер'. Социологически проблеми, кн. 5, 1987, с. 66-78;

14.'Идеята за всекидневието: еманципирането на социалните посредници'. В: Социологически перспективи и критика. (съст. Величко Добриянов). Изд. на БАН. София, 1989, с. 169-180;

15.'Alfred Schutz and the Problem of Everyday Life Average Structures'. Critique and Humanism (Special Issue. Dedicated to 90th Anniversary of Alfred Schutz. Ed. K. Koev). 1990, pp. 54¬65;

16.'Анонимни типове и публичност'. Критика и хуманизъм, кн. 3, 1991, с. 81-91;

17.'Жизненият свят на българина между двете световни войни' (в съавт.). В: Усвояване и еманципация. Встъпителни изследвания върху немската култура в България (съст. Атанас Натев). София, 1997, с. 289-303.

18.'Принципът за "свобода от ценности" и "етосът" на академичния преподавател'. В: Социологически проблеми, кн. 3-4, 1997

19.'Макс Веберовите методологически "родства по избор"'. В: Вебер, М. Смисъл и ценност (съст. К. Коев). ИК Критика и хуманизъм. София, 1998.

20.'Max Weber et la problematisation du quotidien dans l'epistemologie des sciences sociales'. In: I. Znepolski (ed.) Max Weber: relectures a l'ouest relectures a l'est. Maison des Sciences de l'Homme et de la Societe. Sofia, 1999

21.'Макс Вебер и парадоксите на рационалността'. В: Вебер, М. Социологически и рационални основания на музиката. ИК Критика и хуманизъм, 2000.

22.'Преображения на рационалността и образи на всекидневието в творчеството на Макс Вебер'. Социологически проблеми, кн. 1-2, 2001.

23.'Ценност и субективен смисъл: теоретичният пробив на Карл Менгер'. Критика и хуманизъм кн. 11, бр. 2, 2001.

24.'Крехкото, катастрофичното присъства и в най-скритото кътче на света - като състояние, като съзнание и като стимул за противодействие' (интервю на Кольо Коев с Улрих Бек). Социологически проблеми, кн. 1-2, 2001.

25.'Sociology and Everyday Life: Problemizing the Relationship?'. Sociological Problems (special issue): The Social World in the 21st Century: Ambivalent Legacies and Rising Challenges, 2002.

26.'Маски и лица: българската социология в търсене на себе си'. Социологически проблеми, кн. 1-2, 2002

27.'Макс Веберовата "наука за човека": социологически предчувствия 1892-1896'. Критика и хуманизъм, бр. 14, кн. 2, 2002

28.'Формална и материална рационалност: принципът на несигурността'. Социологически проблеми, кн. 3-4, 2002.

29.‘Сцени на свобода - сцени на несигурност (отговор на Д. Деянов)’. Социологически проблеми, кн. 3-4, 2002.

30.‘Интерпретирайки “Parsons’ Plenum”: етнометодология на “безсмъртното обичайно общество”’. В: Културата: граници и съседства (съст. М. Грекова и Д. Колева). Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2005.

31.‘Настроението като разкриваща сила’. В: Светове в социологията (съст. П. Бояджиева, Л. Деянова, Св. Колева, К. Коев). Университетско издателство “Св. Климент Охридски”. София, 2006.

32. ‘From Normative Notion of Classics to Clasical Situations’. In: Trajectories of Bulgarian Sociology (Special Issue of Sotsiologitcheski Problemi Journal), 2006.

33.‘Ернст Трьолч и Макс Вебер: Гледни точки към ролята на протестантството за конституирането на модерната социалност’ (съвм. с Теодора Полименова). В: Е. Трьолч. М. Вебер. Протестантска култура и модерна епоха (съст. К. Коев, Т. Полименова). Просвета. София, 2006.

34.‘Несигурност и описание: социологическата релевантност на Хайдегеровото формално указване’. Социологически проблеми, кн. 1-2, 2008

проф. дфн Георги Фотев:

Книги и монографии:

Ценности срещу безпорядък. Изд. “Изток-Запад”, София, 2008.

Дългата нощ на комунизма в България. Изд. “Изток-Запад”, 2008, с. 472.

Дисциплинарна структура на социологията. Издателство “Изток – Запад”, София, 2006, с. 620.

Диалогична социология, Издателство “Изток–Запад”, София, 2004 г., с. XV, 1097

Военна социология в България през първата половина на ХХ век. Антология. Военно издателство, София, 2004 г.

История на социологията. т.1. КК “Труд”, София, 2002, 373 с. (второ издание)

История на социологията. т.2. КК “Труд”, София, 2002, 615 с. (второ издание)

Граници на политиката. ЛиК, София, 2002, 428 с.

Светът на селските жени. (съставител), ЛиК, София, 2001

Mutations de société et quête de sens, 2001, Les Editions LIK, p. 287. Jacques L. Boucher, Guérgui Fotev, Svetla Koleva Съседството на религиозните общности в България (съставител). Институт по социология при БАН. София. 2000. 270 с.

Жените: справедливост днес. Съставители Георги Фотев и Румяна Стоилова. Институт по социология при БАН. София. 2000. 223 с.

Смисъл на политиката. Акад.изд. "Проф.Марин Дринов",София, 1999, с. 150.

Криза на легитимността. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 315 с.

Ethnicity, Religion, and Politics. Essays on Multidimentional Transition. Academic Publishing House "Marin Drinov", Sofia, 1999, 151 р.

Извори на социологията. Антология. (съставител), Стара Загора, изд. Идея, 1998, 808 с.

Социална реалност и въображение. (Второ издание). Идея, 1996, Стара Загора.

KOIN NIA T N ПОЛIT N. ФIЛI T P. AОHNA 1996,.145.

KOINONIКН ПРАГМАТIКОТНТА КАI ФАNTAΣIA. ЕКДОΣЕIΣ ДЕЛФINI, AОHNA. 1996, 324.

Другият етнос. София, Изд. "Марин Дринов", 1994, 223 с.

История на социологията. т.1, София, Университ. изд. "Св.Климент Охридски", 1993, 404 с.

История на социологията. т.2, София, Университ. изд. "Св. Климент Охридски", 1993, 685 с.

Гражданското общество. София, издателство на БАН, 1992, 100 с. (второ издание на гръцки език)

Research Dimensions of Bulgarian Sociology Today. (Editor), Sofia, 1990, Svyat, 271 p.

Социална реалност и въображение. София, Наука и изкуство, 1986, с. 261. (три издания, в т.ч. на гръцки език)

Принципите на позитивистката социология. София. Издателство на БАН, 1982, 260 стр.

Социологическите теории на Е. Дюркем, В.Парето, М. Вебер. София, Наука и изкуство. 270 с., 1979

Статии:

Селските жени в трансформиращото се общество. – В: Селската жена в България – за равен достъп до участие. Съставител и редактор проф. Минчо Драганов. ИК “КОТА”, С., 2006, с. 43-49.

A gay preface. (Предговор). – In Sociological Problems, Special Issue 2006, стр. 5-6;

Sociology, Interdisciplinary and Multidisciplinary Knowledge in the Post-modern Situation. In Sociological Problems, Special issue 2006, стр. 7-19;

Социологията като професия. – В: Социологически проблеми, бр. 1–2, 2006, с. 270-278;

Дълга нощ и зазоряване на Балканите. – В: Отвъд дисциплинарните (само)ограничения. Сборник в чест на проф. Елена Михайловска. (Университетска библиотека №460). София, УИ “Св. Климент Охридски”, 2006, с. 106-121.

Протестантската етика… – перла на социологическата класика. – В: Социологически проблеми, бр. 3-4, 2006, с. 78-84.

Dissent and Civil Society in the Balkans. – In: Journal of interdisciolinary studies. Prophets of post-communism: Toward an Open Society. Vol. ХVІІІ, № 1-2, 2006, рр. 93-112.

Диалогът с другата религиозна общност. – В: Около Чарлз Тейлър. Религии и политика: безпокойствата на модерността. (Под научното ръководство на Ивайло Знеполски, съст. и предг.). “Дом на науките за човека и обществото. С., 2006, с. 281-292.

Media and Political Attitudes. – In: C. Gregory Knight (ed.) Drought in Bulgaria… p. 277 – 288.

Отговорността на интелектуалците. – В: Фридрих А. Хайек. Интелектуалците и социализма. ИК “МаК”, София, 2005, с. 9-14.

Социална реалност и въображение. Историческата индивидуалност. – В: Социологията като шанс. Текстове. (съставител Лиляна Деянова). Б.изд., София, 2004 (2005), с. 281-300.

Социологията на отклоняващото се поведение. – В: Социология на отклоняващото се поведение (съставител Г. Фотев). “Просвета”, София, 2005, с. 12-57.

Предговор. – В: Христо Ю. Тодоров. Курс по обща социология (поредица “Социологическо наследство, 4). Изд. “Изток-Запад”, София, 2005, с. 23-26.

Civil Society Against Balkanization. – In: Dane R. Gordon and David C. Durst, Editors. Civil Society in Southeast Europ. Rodop: Amsterdam – New York, New York, NY 2004, pp 1-22

Рисковото общество. В: Алма матер, Изд. на Стопанска Академия “Д.А. Ценов” – гр. Свищов, 2004 год., ХІІ, бр. 2, с.4

Ценност, факт и норма – В: Критика и хуманизъм, Изд. на Фондациа за хуманитарни и социални изследвания – София, 2004 г., кн.17, бр. 1/2004 г., с. 27-38

Военната социология като научна дисциплина (встъпителна студия). В: Антология. Военна социология в България през първата половина на ХХ век, Военно издателство, София, 2004 г., с.13-44.

Разбирането. – В: Разум и възвишеност. Юбилеен сборник в чест на проф. дфн. Димитър Аврамов, Аб-Издателско ателие, София, 2004 г., с. 210-222.

Всекидневният живот в социологическия хоризонт на Вебер: Подвижни граници на теоретизирането. Рецензия. В: Социологически проблеми, София, кн. 1-2, София, 2004, с.444-447

Разбирането. – В: Разум и възвишеност (съставител Ц. Бояджиев, Б. Кунчев), Изд. А б, София, 2004, с. 210-222.

Bulgarian Society and the Water Crisis: Sociology and Ethics. – In: C. Gregory Knight (ed.). Drought in Bulgaria. A Contemporary Analog for Climate Change. Ashgate. Burlington USA. 2004. p.185-202.

Огюст Конт:Социологията като самостоятелна наука. В: Текстове, Мирчев, Михаил (съст.), ИК М-8-М, София, 2003, с. 157-166.

Емил Дюркем: Социологията и другите науки. В: Текстове, Мирчев, Михаил (съст.), ИК М-8-М, София, 2003, с.167-177.

Макс Вебер: Разбиращата социология. Социални отношения и духът на капитализма (съст.), В: Текстове, Мирчев, Михаил (съст.), ИК М-8-М, София, 2003, с. 178-192.

Карл Маркс: Икономика и общество. В: Текстове, Мирчев, Михаил (съст.), ИК М-8-М, София, 2003, с.192-203.

Толкът Парсънз: Социологическият универсум. В: Текстове, Мирчев, Михаил (съст.), ИК М-8-М, София, 2003, с. 221-227.

Дискусия: Участници – В. Методиев, Г.Ганев, Г.Фотев, Д.Димитров, Ив. Костов, Ив. Кръстев, Л. Минчева, О. Минчев, Р. Коларова, Св. Малинов, Ф. Димитров; България и краят на парадигмата на прехода? В: сп. Разум, кн. 1, 2003 г. с.72-74; с.74-76; 2003, с. 82-83; с.102-104

Социология и етика на водата: българското общество и водната криза. В: Радев, Иван; С.Gregory Knight; Станева, Мариета (състав.). Засушаване в България: съвременен аналог за климатични промени. Природни, икономически и социални измерения на засушаването 1982-1994 г., Изд. БАН, София, 2003 г., 2003, с. 154-172;

Медийно и политическо отношение към водната криза. В: В: Радев, Иван; С.Gregory Knight; Станева, Мариета (състав.). Засушаване в България: съвременен аналог за климатични промени. Природни, икономически и социални измерения на засушаването 1982-1994 г., Изд. БАН, София, 2003 г., с. 238-251;

Относно границите на социологията. В: Социологически проблеми, кн.1-2, 2002, с.7-20.

Knowledge Society and Contextual Universalism. Sociological Problems – Special Issue 2002. The Social World in the 21st Century: XV Congress of ISA; Sociological Problems, Sofia, Bulgaria, 2002, p.3-11.

Как се пише дисертация? В: Доктурантурата по социология. Нови образователни практики, ИК“Кота” София, 2002, с. 9-18.

Общество на знанието и контекстуален универсализъм. В: Теоретично списание за политика и култура “РАЗУМ”, кн. 1, Издател – Политическа академия за Централна и Югоизточна Европа, София, 2002, с.50-57.

Граници на социологията, В:Социологически перспективи, Акад. издателство ”проф. Марин Дринов”, София, 2002, с.326-342.

Мисията на списанието, В: Демократически преглед, Изд. Дружество “Гражданин”,София, кн. 50, 2002, с.238-241.

Краят на балканизацията и Европейските ценности, В: Демократически преглед, Изд. Дружество “Гражданин”, София, кн. 49, 2002, с.212-230.

Гражданската жажда на свободния интелектуалец, В: Демократически преглед, Изд. Дружество “Гражданин”,София, кн. 50, 2002, с.507-508.

Le Drame de la transition Bulgare, In: Transition. Problems of developing democracy, Sofia, St. Kliment Ohridski University of Sofia Press, 2002, p. 86-96.

Les Balkans: Traditions et changements crise des identités et communications interculturelles (Avec la I.Znepolski, B. Bogdanov, I. Ditchev et S.Igov), In: Transition. The Bulgarian debate about the balkans, Sofia, St. Kliment Ohridski University of Sofia Press, 2002, p. 151-180.

Мондиализация и неравенства. В: Ars inveniendi, Дамянова, Ж. (съст.), Университетско изд. “Св. Климент Охридски”, София, 2002, с.263-281.

Formal Equality and Inequality of Rural Women and Men in Bulgarian Society Under Transformation. In: Bulgarian Rural WomenTtoday (G. Fotev, ed.). Sofia, LIK Publishers, 2001, p. 7 – 9.

Диалогичност на културите. В: Социологически проблеми, кн. 1-2, 2001,с. 40-55.

Heterotopias of the Transition: the Bulgarian Case. In Polish Sociological Review, 1 (133), The Polish Sociological Association,Warsaw,Poland, 2001, p. 29-32.

Jacques L. Boucher, Guérgui Fotev, Svetla Koleva “Mutations de société et quête de sens”, 2001, Les Editions LIK, 2001, p. 287.

Mondialisation et inégalités. – In: Jacques L. Boucher et al. “Mutations de société et quête de sens”, 2001, Les Editions LIK, 2001, p. 45-59

Les Balkans: traditions et changements. Crise des identités et communications interculturelles. In: Divinatio Studia culturologica series, Volume 13, spring – summer, 2001, p.191-225.

Принципът на отговорността в медийния свят. В: Медии и преход. Съставители: Г. Лозанов, Л. Деянова, О. Спасов, Център за развитие на медиите, София, 2000, с. 229 – 239.

Журналистиката като призвание. В: Медии и митове. Съставители Георги Лозанов, Орлин Спасов. УИ “Св. Климент Охридски”, София, 2000, с. 329-340.

Жените: равноправие, различие и неравенства. В: Жените: справедливост днес. Съставители Георги Фотев и Румяна Стоилова. Институт по социология при БАН. София, 2000, с. 10-40.

Паметта задължава да се промени настоящето в очакване на бъдещето. В: 100 години БЗНС. Юбилеен сборник. “Сема 2001”, Пловдив, 2000, с. 43-52.

Социална промяна и риск. В: Економски и социjални аспекти на невработеноста во Република Македониjа и во Република Бугариjа и претпоставки за неjзино намалуванjе; стручна редакция Jорде Jакимовски, Александар Петроски. Фондациjа “Фридрих Еберт”, Канцелариjа Скопjе, 2000, с. 50-62.

От негативна към позитивна поляризация на религиозните общности. В: Съседството на религиозните общности в България. Институт по социология при БАН. 2000, София, с. 11-39.

Youth Authenticity under the Conditions on the Balkans and the European Project. In: Mitev, Petar-Emil (ed.) Balkan Youth and Perception of the Other. LIK. Sofia, 2000, p. 99-112.

Civil Society* (Fragments from Civil Society, Sofia, 1992). In: Sociological Expertise between Civil Society and State. BSA, Sofia, 2000, p.16 – 20.

The Neighborhood of Religious Communities in Bulgaria Today.In: Giordano, Christian, Kostova, Dobrinka and Lohmann-Minka II, Evelyne (eds.)Bulgaria Social and Cultural Landscapes.University Press Fribourg Switzerland, 2000, pp. 105-114.

Political Elites and Quality of Democracy. In: Ilić, Veselin.(ed.) Strategije rasvoja I procesi regionalne saradnje na Balkanu.Institut za sociologiju, Filozofski fakultet – Universitet u Nišu, Niš, s. 2000, 39-47.

The Neighbourhood of the Religious communities in the Balkans. In: Facta Universitatis, Serie Philosophy and Sociology. Ed. G. Zajecaranovic. Vol 2, N 6, University of Nis, 1999, 101-111.

Religiöse Zugehörigkeit und ethnische Selbstidentifikation. In: Bulgarien im Űbergang. Sozialwissenschaftliche Studien zur

Transformation. Edwin Ferger Verlag, D-51426 Bergisch Gladbach, 1999, S. 171-190

Мястото на университетите в обществото. В: Университетска автономия и академична отговорност, Бояджиева, П. (отг. ред.). Изд. "ЛИК", София, 1999, с. 46-55.

Religious, Cultural and Social Transformation. In: 34 th World Congress of the International Institute of Sociology “Multiple Modernities in an Era of Globalisation”, Tel Aviv, Israel, July 1999, 11-15.

Visible prospects for Bulgaria in the course of remodernisation. In: A conference “Changing Europe`s Future”, Copenhagen, Denmark, 1999, October 29.

Социална промяна и риск. В: Научен собир "Економски и социjални аспекти на невработеноста во Република Македониjа и Република Бугариjа и претпосктавки за неjзиното намалуванье, Охрид, Македониjа, 1999, 16-19 юни.

Обществото на знанието. Пресцентър на Народното събрание, София, 1999, с. 65-75.

Европейското гражданско общество и националните култури. В: Национален дебат за културната политика, Институт по културознание, София, 1999, с. 124-131, 171-172.

Identitati imaginare. In: Sumar Arta cultura SUD/EST civilizatie 1998/4/34, Ministerul Culturii al Moldova, 1999, p.56-59

Imaginated identities. In: Sumar Arta cultura SUD/EST civilizatie 1998/4/34, Ministerul Culturii al Moldova, 1999, p. 60.

Социологията и предизвикателствата на времето. В: Списание на БАН, кн. 3-4, 1999, с. 114-118.

Connaissance scientifique et valeurs: les distinctions de Max Weber. In: Max Weber relectures a` l’ouest relectures a` l’est, direction de Ivaylo Znepolski, MSHS, Sofia, 1999, p. 86-102.

Foreword. In: The non-profit Sector in Bulgaria. Charities Aid Foundation, Kings Hill, UK, 1999, p. 5.

Die Menschenrechte und der Platz des Menschen in sich rekonstruierenden Sozium. In: GERMANICA Jahrbuch für deutschlandkundliche Studien 6. Jg. 1999, Institut für deutsche Geistes- und Sozialwissenschaften – Germanicum der St. Kliment Ohridski Universität, Sofia, S. 27-38.

Как е възможна историята? Антропологическа философия на историята. В: Лит. Форум, бр. 11(394), 23-29.ІІІ., 1999, с. 1-2.

Граници на политическото.В:Социологически проблеми, кн.3-4, 1999, с.3-13.

Равносметката. В: Панайотов, Филип (съст.) България. 20. век. Алманах. Съвместно издание на “АБВ КООП 2000” и Труд. София, 1999, с. 1274-1276.

Комунистическата и посткомунистическата политически реторики. В: Знеполски, И. (състав. и ред.) Пол Рикьор. Философията пред предизвикателствата на промените. Дом на науките за човека и обществото, София, 1998, с. 249-264.

Multiculturality and Globalization: The Mediators Problem. In: Mitev, P.-E. (ed.) The Bulgarian Transition: Challenges and Cognition. Bulgarian Sociological Association. Sofia, 1998, p. 7-21.

Political Elites and Quality of Democracy. In: Filozofski Fakultet. Univerzitet u Nisu. Institut za Socioloska Istrazivanja. Strategije Razvoja i Procesi Regionalne Saradnje na Balkanu. Nis 1998,, 12-13.

The Post-Totalitarian Condition of Education. In: Fulbright Newsletter, N 13 April-June 1998,, 6-9.

The Post-Totalitarian Condition of Education. In: Fulbright Newsletter, N 14, July-September 1998, 6-9.

Constituting civil society in South Eastern Europe. In: Resurrecting the phoenix. Proceedings from the conference on civil society in South Eastern Europe: Ethical and philosophical perspectives, april 25-27, 1997. Ed. by D.C.Durst, M. Dimitrova, A.Gungov, B. Vassileva. EOS Publishing House, Sofia, 1998, 27-36.

Извори на социологията. Антология. Издателство "Идея", Стара Загора, 1998, 808 с.

Разбирането на социологията. В: Извори на социологията. Антология. Съставител Георги Фотев. Издателство "Идея", Стара Загора, 1998, с. 10-58.

Социално разслояване в България и Република Македония. Съставит. Георги Фотев, Jорде Jакимовски. Изд. "ЛИК", София, 1998, 116 с.

Социални неравенства и справедливост. В: Социално разслояване в България и Република Македония. Съставители Георги Фотев, Jорде Jакимовски. Изд. "ЛИК", София, 1998, 37-51.

Посттоталитарното условие на висшето образование. В: Стратегии на образованието и научната политика. бр. 3, 1998, 7-19.

Многомерността и проблемността на българския преход. В: Демократически преглед, кн. 37, Есен 1998, с. 126-131. Свободата. В: Демократически преглед, кн. 37, Есен, 1998, с. 223-242.

Полифоничната социология – третата перспектива в социологията (интервю) – В: Социологически преглед, юбилеен брой, год. ХХ, 1998, с. 3-9

Диалогична социология. В: Социологически проблеми, кн. 1-2, 1998, с. 5-20

Политика и етика. В: Демократически преглед, книга 32, Лято'97, 1997,с. 103-117.

България и Европа. В: Георгиев, М. (състав.) България между Европа и Русия. Българска сбирка, София, 1997, с. 37-53.

Образът на Германия в България. В: Натев, А. (състав.) Усвояване и еманципация. Встъпителни изследвания върху немска култура в България. ИК "К&М", София 1997,с. 371-380.

Социална реинтеграция на бедните и социално изключените. В: Неправителствени организации и държавни институции срещу бедността. Фондация "Перспектива", София, 1997,с. 5-15.

Politics and Ethics. In: Democratic Review, Annual '96/97 Digest, 1997, p. 148-164.

“Други" етнос и конституисанье етничке толеранциjе. В: Градина, № 12, 1997, с. 202-213.

Presidential Primaries: the Bulgarian Experiment. In: Balkan network, Athens, Newsletter, Issue N 5, 1996, p. 4-11.

Political System in Bulgaria: Electiral Constitutional Powers and Election Returns. In: Balkan Network, Newsletter, Athens, Issue N 6, 1996, December, pp. 55-70.

Total Crisis and the Reorganization of Society. In: Jacques Coenen-Huther. (ed.). Bulgaria at the Crossroads. New Jork, Nova Science Publishers, Inc. 1996, p. 11-31.

Кризата на легитимността. В: Г. Фотев, Д. Минев и др. Българската икономика: реформи, промени и перспективи. София, 1996, с. 306-334.

Универсализмът и националната държава. В: А.Серафимова (състав.). Европейска и национална идентичност. София, 1996, с. 57-64; 133-139; 145-147.

Бедност и фрагментация на обществото. В: Демократически преглед, №1, 1996, с. 35-55.

Що е политика. I лекция. В: Демократически преглед, № 6-7, 1996, с. 33-42.

Глобализация, хетеротопия и образование. В: Стратегии на образователната и научната политика. № 2, 1996, с. 4-10.

Вулгарен социологизъм. В: Енциклопедичен речник по социология. София, М-8-М, 1996, с. 71.

Диалектическа социология. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, 1996, с. 99-100.

Историзъм. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, 1996,с.181-182.

История. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, 1996, с.183-184.

Институционализъм. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, 1996, с. 168-169.

Критическа теория. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, 1996, с. 219-220.

Макросоциология. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, 1996, с. 237.

Позитивизъм. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, 1996, с. 332-333.

Холизъм. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, 1996, с. 539-540.

Формална социология. В: Енциклопедичен речник по социология, София, М-8-М, 1996, с. 525-526.

The Ethnic Map and Sociopolitical Change in Contemporary Bulgaria. In: Bulgaria in Transition. Papers from the conference held under the auspices of The Centre for Russian & East European Studies at the University of Toronto, 1996, p. 27-32.

Europa magna - Une alternative a la Balkanisation. Les Balkans et l'Europe - face aux nouveaux defi. Paris, AISLF - IRESCO, 1995, pp. 9-17.

Етничност, национална държава и диаспора. В: Europa Magna, Българската диаспора. Информационен бюлетин на КПУ "Васил Левски" при МОНТ, Извънреден брой, 1995, март.

Модерност и религиозна идентичност. В: Социологически проблеми, кн. 1, 1995, с. 103-122.

Political Parties in Bulgaria after the Collapse of Totalitarianism. In: Newsletter, Issue N 2, April. A six month edition of the Balkan Network Consortium. Political and Social Issues on the Balkans. Athens, 1995, pp. 9-17.

Религия и история. Дилеми в навечерието на ХХI в. В: Социологически проблеми, кн. 3, 1995, с. 40-54.

The New Political Elites in the Post-Totalitarian Society. In: Newslwttwr, Issue N 3, Balkan network. Athens, 1995, p. 3.

Гражданите и местната власт. БСЧИГП, София, (в съавторство). 1995, 120 с.

Език и етнос. В: Социологически проблеми, кн. 2, 1994, с. 82-89.

За имената. В: Социологически преглед, кн. 6, 1994, с. 3-7.

Предпоставки и перспективи на етническата толерантност. В: Философски алтернативи, кн. 4, 1994, с. 3-10.

Реализацията на една утопия: "опаковане" на етноси и деетнизация. В: Политически изследвания, кн. 3 1994, с. 287-299.

Православие и ислям. В: Этнокультурное соседство. Минск. 1994

Феноменът балканизация и изграждането на Европа Магна. В: Демократически преглед, бр. 1994, с. 107-115.

The Phenomen of Post-totalitarian Society. In: Sociology in a society in transition. Bulgarian Sociological Association. 1994, pp. 27-34.

Boundaries of the world of islam. XIIIth world congress of sociology. 1994

Флориан Знанецкий: гуманистическая социология. В: Современная американская социология (под ред. В. И. Добренькова/. М., Изд. Московского университета, 1994, с. 50-62.

Джордж Хоманс: теория социального обмена. В: Современная американская социология (под ред. В.И. Добренькова/. М., Изд. Московского университета, 1994, с. 119-131.

Герберт Блумер: символический интеракционизм. В: Современная американская социология (под ред. В.И.Добренькова/. М., Изд. Московского университета, 1994, с. 146-156.

Ethnic mobilization in the post-totalitarian society. – In: Contested Boundaries and Shifting Solidarities. XIII World Congress of Sociology. Bertelsmann Bielefeld. 1994, c. 48

Мястото на етноса в социума. В: Социологически преглед, кн. 3, 1993, с. 5-12.

Ortodox christianity and Islam: Ethnocultural Neighborhood. Neighborhood Cultures III, Minsk, Belarus. 1993.

Преструктурирането на социалния свят в пост-тоталитарното общество. В: Социологически проблеми, 1992, кн. 4, с. 3–14.

Cooperatives - A Bulgarian Perspective. In: The New Entrepreneurs: Self-Employment and Small Business in Europe. (Ed. by P. Leighton and A. Felstead). London: Kogan Page Limited, 1992, pp. 343-351.

About the Drama of Sociology at the Edge of Europe: The Case of Bulgaria. In: Emerging Sociology. (Edited by Josef Langer), Aldershot-Brookfield: Avebury, 1992, pp. 111-122.

Драматургичната социология на Гофман. В: Социологически проблеми, кн. 4, 1990, с. 128-131.

Философска основа на една възможна обща социологическа теория на социалното съществуване. В: Социологически проблеми, кн. 1, 1990,с. 124-128.

Рефлексивност на съвременната социология. В: Философска мисъл, кн. 1, 1990,с. 71-83.

Цивилизация или цивилизации. В: Съвременни социални теории, кн. 4, 1990,с. 62-73.

Когнитивната социология на Аaрон Сикурел. В: Социологически проблеми, кн. 2, 1990,с. 118-122.

The Reflexivity of Modern Sociology. В: In: Research Dimensions of Bulgarian Sociology Today. Sofia, Svyat, 1990,pp. 142-152.

Етническият конфликт в България, 1989. (Съставител в съавторство), София, Профиздат, 1990,344 с.

Диалектическата социология на Жорж Гурвич. В: Социологически проблеми, кн. 5, 1989, с. 122-133.

Символен интеракционизъм. В: Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", Философски факултет. Социология, Т. 82, 1989, с. 5-34.

Социологически перспективи и критика. (Съставител в съавторство), София, Бьлгарска академия на науките, 1989, с. 272.

Марксовият анализ на социалното. В: Социологически перспективи и критика, 1989, с. 37-58.

Екзистенциалната социология. В: Социологически перспективи и критика, 1989, с. 82-102.

Vie quotidienne et conflits des orientations culturelles. In: Le lien social. Identites personnelles et solidarites collectives dans le monde contemporain., t.I, Universite de Geneve, 1989, p. 333-341.

Социална ефективност на емпиричните социологически изследвания. (Съставител в съавторство), София, Наука и изкуство, 1988, 332 с.

Плурализмът на теоретичната социология в САЩ. В: Философска мисъл, кн. 6, 1988, с. 45-53.

Маркс и социологията като строга наука. В: Социологически проблеми, кн. 3, 1988, с. 3-14.

Най-нови тенденции на социологията в САЩ. В: Философска мисъл, кн. 7, 1988, с. 101-108.

"Проблема Хобс": за социалния ред. В: Политическа просвета, кн. 10, 1988, с. 70-80.

Социология на управленската диагностика. В: Проблеми на социологическата диагностика в управлението. София, ИСУ, 1988, с. 30-40.

"Рационалността" и "демонът" на Макс Вебер. В: Ново време, кн. 1, 1988, с. 110-120.

Социология и социално проектиране. В: Социална ефективност на емпиричните социологически изследвания. София, Наука и изкуство, 1988, с. 249–267.

Основни идеи в социологията на Фердинанд Тьонис. В: Социологически проблеми, кн. 4, 1987, с. 111-120.

Теория на социалната размяна. В: Социологически проблеми, кн.6, 1987, с.123-135.

Проблеми на социологията на трудовия колектив. София, Наука и изкуство, 1986, с. 260.

"Интегралистката" социология на Питирим Сорокин.В:Социологически проблеми, кн. 4, 1986, с. 114-125.

Традиция и модернизация. В: Социологически проблеми, кн. 5, 1986, с. 51-61.

Society and Social Change. (Editor), Sofia, Svyat, 1986, 352 p.

Tradition and Modernization. In: Society and Social Change. Sofia, Svyat, 1986, pp. 265-277.

Антология на българската социологическа мисъл. Т.3, (Съставил в съавторство), София, Наука и изкуство, 1985, с. 752.

"Третата линия" на Дюркем, Парето, Вебер В: сравнителен анализ, В: Антология на българската социологическа мисъл. Т. 3, София, Наука и изкуство, 1985, с. 654-664.

Елементи на ренесансовата социалност. В: Социологически проблеми, кн. 2, 1985, с. 59-67.

Предизвикателствата на Чарлз Райт Милс. В: Социологически проблеми, кн. 2, 1985, с. 113-125.

Ренесансовият титанизъм. В: Проблеми на културата, кн. 2, 1985, с. 70-80.

Дилеми на екзистенциалната социология. В: Ново време,кн. 7, 1985, с. 95-105.

Социология и социална реконструкция: Карл Манхайм. В: Социологически проблеми, кн. 6, 1985, с. 136-149.

История и социология: методологически принципи. В: Социологически преглед, кн. 5, 1985, с. 1-15.

"Разбиращата социология" на Макс Вебер. В: Социологически проблеми, кн.2, 1984, с. 102-109.

Социологията като "чиста" наука: Вилфредо Парето. В: Социологически проблеми, кн. 3, 1984, с. 68-77.

Централни категории и задачи на социологията. В: Социологически проблеми, кн. 2, 1984.

Социологическое эпистеме и критерий социологической истины: историко- теоретический анализ ключевых концепций. В: Болгарский социологический журнал, Т. 6, 1983, с. 26-33.

The Sociological Episteme and the Criterion of Sociological Truth: A Historico-theoretical Analysis of Key Conceptions. В: Bulgarian Journal of Sociology, Vol. 6, 1983, pp. 24–31.

Subjectivity as a Sociological Problem. В: Bulgarian Journal of Sociology, Vol. 6, 1983, pp. 172-173.

Adaptation, Creativity and Genius in Modern Psychoanalysis. В: Bulgarian Journal of Sociology, Vol. 6, 1983, pp. 195-196.

Концепцията на Емил Дюркем за социологията като наука. В: Социологически проблеми, кн. 1, 1983, с. 99-104.

Социологическото епистеме и критерият за социологическата истина: историко-теоретически анализ на ключови концепции. В: Социологически проблеми, кн. 2, 1982, с. 53-60.

Концепция за социалната промяна в рамките на "фундаменталния порядък". В: Социална промяна и обществен прогрес. София, Наука и изкуство, 1981, с. 57-64.

Методологически принципи на феноменологическата социология. В: Методология и критика, Т. 3, София, Наука и изкуство, 1981, с. 164-186.

Общество и разум. В: Социологически проблеми, кн. 5, 1981, с. 101-113.

"

Радикальная конкретность" в феноменологической социологии. В: Болгарский социологический журнал, Т. 4, 1981, с. 58-60.

"Radical Concreteness" in Phenomenological Sociology: Substantive-methodological Critical Analysis. В: Bulgarian Journal of Sociology, Vol. 4, 1981, pp. 51–59.

An Empirical Sociological Survey. В: Bulgarian Journal of Sociology, Vol. 4, 1981, pp. 189-190.

"Радикалната конкретност" във феноменологичната социология. В: Социологически проблеми, кн. 5, 1980, с. 121-130.

С утвърдена научна стойност. В: Социологически проблеми, кн. 4, 1980.

Хармоничният човек. София, Профиздат, 1978, 208 с.

Социологическият възглед на Хърбърт Спенсър за обществото като организъм. В: Социологически проблеми, кн. 3, 1977, с. 111-123.

Хегел и Гьоте. В: Политическа просвета, кн. 2, 1976 .

За спецификата на социологическите закони, В: Социологически проблеми, кн. 2, 1976.

Проблемът за обективността в социологическия метод на Емил Дюркем. В: Социологически проблеми, кн. 3, 1974, с. 22-32.

Структурно-функционалният анализ на Вилфредо Парето. В: Философска мисъл, кн. 4, 1974, с. 78-87.

Времето като философски проблем във "Физика" на Аристотел. В: Философска мисъл, кн. 5, 1973, с. 73-82.

Принципи и противоречия на социологията на политиката на Макс Вебер. В: Социологически проблеми, кн. 6, 1972, с. 24-37.

Аспекти от методологията на социалните науки на Макс Вебер. В: Социологически проблеми, кн. 1, 1971, с. 116-128.

Ст.н.с. ІІ ст. д-р Илона Иванова Томова

Монографии

Томова, И., Я. Янакиев, 2002. Етническите отношения в армията. София: МЦПМКВ (156 с.)

Томова, И. Гласовете на младите: Проучване на мнението на децата и младежите. София: УНИЦЕФ, 2001, стр. 9-45 (А-4)

Научни статии и студии:

‘Soziale Exklusion von Roma im Postsozialismus: Das bulgarische Fallbeispiel’. In: Sudosteuropa Mitteilungen, 04/2008; 48. Jahrgang. Munchen.

„Външни миграции при ромите в посткомунистическа България: причини, нагласи, поведение и последици”. В: Социологически проблеми, 2008 г. Специален брой.

„Социологията и интердисциплинарното познание: Изследването на малцинствата – интердисциплинарният диалог”. В: Социологически проблеми, бр.4, 2007.

„Етничност и социално изключване. Ромите в посткомунистическия период”. В: сб. Светове в социологията. 2006. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, стр. 537-560.

‘Migrations of Roma in Bulgaria’. In: Forced Ethnic Migrations on the Balkans: Consequences and Rebuilding of Societies. 2006. IMIR, Sofia, Meiji University, Tokio. (p. 124-138).

‘Are Ethnic Revolts Possible in Bulgaria’. В: Мир и Согласие № 2(27), 2006. Москва. (с. 109-119).

„Конструиране на ромската идентичност в България” в: Социологически проблеми, бр. 3-4, 2005 г.

„Проблеми на образованието на уязвимите малцинствени общности в България”. В: сб. Десегрегация или интеркултурна интеграция”. 2005. Изд. на Великотърновския университет (с.191-212).

„Конструиране на ромската идентичност”. В: ТЕМЕ: Часопис за друштвене науке, бр. 2/2005. Ниш: Универзитет у Нишу (под печат).

”Демографски процеси в големите етноконфесионални общности в България”. В: сб. Демографско развитие на Република България. 2005. София: Издателство на БАН (с. 155-177).

„Демографски политики – международен опит”. В: сб. Демографско развитие на Република България. 2005. София: Издателство на БАН (с.271-298)

„Неправителственият сектор в демографската област”. В: сб. Демографско развитие на Република България. 2005. София: Издателство на БАН (с.391-406).

Атанасов, А., Т. Коцева, И. Белева, В. Жекова, М. Иванов, И. Томова, З. Тонева, С. Тодорова, 2005. Национална стратегия за демографското развитие на Република България (2006-2020). София: Издателство на БАН.

“Domestic Violence in the Large Ethno-confessional Communities in Bulgaria”. In: Culture of Peace and the Balkan Youth. Ed.: Petar-Emil Mitev and James Riordan. Sofia: IMIR. 2002. (pp. 181-193).

Petar-Emil Mitev, Ilona Tomova, Liubena Konstantinova. The Price of Procrastination? The Social Costs of Delayed Market Transition in Bulgaria. In: Poverty, Ethnicity and Gender During Market Transition. Еd. Rebecca Emigh and Ivan Szelenyi, PRAEGER, Library of Congress, 2001 (pp. 33-67)

Отношение към ромите в България. В сб. Аспекти на етнокултурната ситуация – осем години по-късно, съст. В. Русанов, АКСЕС, 2000, (с. 281-318).

Социална промяна и етнорелигиозни отношения. В сб. Съседство на религиозните общности в България, съст. Георги Фотев, Институт по социология, БАН, София, 2000, (стр. 171-269).

Roma. In: Communities and Identities in Bulgaria. Ed. Anna Krasteva. Longo Editore Ravenna. 2000. (pp. 255-275).

The Rhodope Mountains in 90-es: Development Tendencies. In: Bulgaria: Social and Cultural Landscapes. Eds. Christian Giordano, Dobrinka Kostova, Evelyne Lohmann-Minka II. University Press Fribourg Switzerland. 2000. (pp. 129-143).

ст.н.с. ІІ ст. д-р Веселин Босаков:

Книги и монографии:

Идентичност и многообразие на исляма в България. Издателство “Виртуален център за музика, култура и научни изследвания”, София, 2006.

Българските турци между културата на съседство и религиозната идентичност. Издателство ЛиК, София, 2000.

Празникът на исляма. Кодът. София, 1996.

Хуманистичната социология на Флориан Знанйецки. София, 1995.

Научни статии и студии:

Religious and Sociocultural Dimensions of the Kazalbashi Community in Bulgaria, in Dordevic, D.B. (ed) Facta Universitatis, Series Philosophy and Sociology, vol. 2, N 6/2, University of Nis, 1999, 277 – 283.

Текст, смисъл, неща. Сп. Социологически проблеми, кн. 1 – 2, 2000, с. 253-255.

Religious and Sociocultural Dimensions of the Kazalbashi Community in Bulgaria,in: Beliefs, organization and activities of religious communities and movements /5-th Annual International Conference YSSSR/, Nis, 2001, pp 29-33.

Българските турци-мюсюлмани през призмата на съседството им с най-масовия етнорелигиозен тип в България. Списание на БАН, 2004.

Профили на исляма в България: етническа и религиозна идентификация в проявленията на „другостта”. Сп. Социологически проблеми, кн. 1-2, 2004, сс. 354-375.

Модерността поражда не секуларност, а плурализъм. Сп. Социологически проблеми, кн. 3-4, 2004, сс. 352-357.

Bulgarian Turks in the context of neighborhood with other ethnic-religious communities in Bulgaria. In: International Journal of Sociology of Language, 179 /2006/, pp. 29-40.

Българският етнически модел /конструиране на основа за неговата интерпретация и изследване/. В: Светове в социологията. /2006/, УИ „Св.Климент Охридски”, София, сс. 471-481.

Н.с. І ст. д-р Алексей Пампоров:

Книги:

Пампоров, А. (2006) Ромското всекидневие в България. София: Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, с. 395

Пампоров, А. (2004) Ромското семейство – аспекти на всекидневието. София: Ефект, с.130

Научни статии и студии:

Пампоров, А., Д. Колев, Т. Крумова, И Йорданов (2008) Ромите в България. Информационен справочник. София: Институт Отворено общество – София. Автор на разделите: Етническа идентичност, брой на ромите, Заетост, Политическо участие, Нагласи към ромите

Пампоров, А. (2007) “Етническите дистанции в България през 2007 г.” В: Младите хора в Европейска България, (съст. Г.Михова), ЦИН-БАН, с. 266-285

Пампоров, А. (2007) “Броят на ромското население в България като проблем при изграждането на адекватна социална политика”. В: Интеграция на ромите в България, (съст. В.Топалова, А.Пампоров), БАН, с.63-76

Топалова, В., А. Пампоров (2007) “Ромската проблематика в академичната наука”. В: Интеграция на ромите в България, (съст. В.Топалова, А.Пампоров), БАН, с.7-12

Пампоров, А. (2003) “Местоположение на циганското гето”. В: Балканите и културата на балканските народи (съст. Веселин Тепавичаров) София : ИФ-94 (Ethnologia academica 3)

Пампоров, А. (2003) “Аз времето преди това го сънувам” (село Болярци). В: Състояние на обществото. Приложение 2 – Теренни изследвания. София. Отворено ощество. eBook. CD-Rom. с. 22-73

Пампоров, А. (2002) Димитровград. в: "Сивата икономика в България. Причини, следствия, политики", София, ЦСП и НБУ, с.48-66

Angelova, M., M. Gueorgieva, A. Pamporov, G. Grigorov (2001) The stranger is not so much strange. - антропологическа авторефлексия, ROK-Studien, Nr.6, Vienna, IFF, pp.39-51

Пампоров, А. (2001) Властовите взаимоотношения в ромските общности. в: “Гюпци – 2001”, София, Ефект, с.5-14

Статии в рецензирани академични издания

Pamporov, A. (2008) Patterns of family formation: Marriage and fertility timing in Bulgaria at the turn of the twenty-first century — A case-study of Sofia. The History of the Family Journal. Vol. 13 (2008) pp. 210–221

Пампоров, А. (2008) Подходи и проблеми при формиране на извадки за изследване на ромското население в България. Социологически проблеми. Специален брой 2008, стр. 52-65

Pamporov, A. (2007) Sold like a donkey?: Bride Price among the Bulgarian Roma. Journal of the Royal Anthropological Institute, (N.S.) vol. 13, No. June 2007, pp. 471-476

Пампоров, А. (2007) Saper vedere: Наблюдението като метод за набиране на данни. Социологически проблеми, No. 3-4/2007

Пампоров, А. (2007), Социология на семейството като пресечна точка на социалните науки. Социологически проблеми, No. 1-2/2007

Пампоров, А. (2006) Раждаемост и репродуктивно поведение на ромските общности в България. Балканистичен форум, No.1-2-3/2006, с.183-190

Пампоров, А. (2004) Конструиране и граници на ромската идентичност. Списание на БАН, № 6/2004, с.65-69

Пампоров, А. (2004) Границата като демографски фактор. Балканистичен форум, № 1-2-3/2004, с. 92-96

Пампоров, А. (2003) Ромският брачен модел. Население, № 1-2/2003, с. 164-178

Пампоров, А. (2003) Вторият демографски преход в Европа – проблеми и перспективи. Население, № 1-2/2003, с. 184-186

Пампоров, А. (2003) В старо село накрай света. - размисли върху Balkan as Metaphor. Between Globalisation and Fragmentation. Dušan Bjelić & Obrad Savić (eds.), 2002. Социологически проблеми, кн. 1-2/2003

Пампоров, А. (2002) Мешерето – структура и социална функция. Балканистичен форум, №1-2-3/2002, с. 207-212

Пампоров, А. (2002) Демографски характеристики на ромските миграции в България. Население, № 1-2/2002, с.63-79

Н.с. І ст. д-р Теодора Карамелска

„Zum Verhaltnis von Religionsphilosophie und Religionssoziologie bei Ernst Troeltsch“, in: Akten des 8. Kongresses der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie (ÖGP), 2008 (im Druck)

„Ернст Трьолч и Макс Вебер: гледни точки към ролята на протестантството за конституиране на модерната социалност“ (в съавт. с К. Коев), в: Е. Трьолч, М.Вебер, Протестантска култура и модерна епоха, изд. „Просвета“, София, 2006, с. 7-38.

Участието на жените в политическия живот на България (съавт.), Издание на Либерален политологичен институт, София 2006.

„Значението на протестантството за възникването на модерния свят: приятелство и съвместена научна работа между Ернст Трьолч и Макс Вебер в Хайделбергския университет“, в: сп. Социологически проблеми, бр. 1-2/2004, с. 334-353

„Zum geschichtsphilosophischen Programm des späten Ernst Troeltsch in seinem Buch ‘Der Historismus und seine Probleme’ (1922)“, във: Philotheos, International Journal for Philosophie and Theology Bd. 3, Beograd-Nikšić-Trebinje 2003, с. 264-273.

„Годишна среща на секция Биографични изследвания към Германското общество по социология, (10-12 юли, Фленсбург)“, в: Социологически проблеми, бр. 3-4/2008 (под печат)

„Качество на публичните политики (Ангажираност на социалните учени)“, в: Социологически проблеми, бр. 1-2/2008, с. 400-407.

„Мозък и личност“, Осми конгрес на Австрийското общество по философия (юни 2007, Грац), в: Алтера, кн. Есен 2007, с. 173-181.

„Девети международен конгрес на Обществото на Ернст Трьолч: трансформации в изследването на религията (7-9 март, Ерфурт) в: Социологически проблеми, бр. 1-2/2007, с. 354-358

„Девети международен конгрес на Обществото на Ернст Трьолч: трансформации в изследването на религията (7-9 март, Ерфурт) в: Социологически проблеми, бр. 1-2/2007, с. 354-358.

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology