Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Структурни звена
?????? „???????? ? ????????????”

?????? ???????


Неделчева, Т. Национална идентичност и социални времена: етнически диференциации
Период на провеждане: 2006 – 2009
Финансиране: Национален фонд “Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката
Позиция: Ръководител
Членове: Албена Накова, Нина Пехливанова
Златков, Ц. Социалнопрофесионална ситуация на заетите в изпълнителските
изкуства (самостоятелна тема). Период на провеждане: 2002-2008


Келиян, М. Модели на потребление на средните слоеве в България и Япония (2004-2007)
Финансиране: БАН
Резюме: Определено е понятието “модели на потребление” и са изследвани особеностите на потребителските модели на средните слоеве в двете изследвани общества.
Публикации по проекта:
Keliyan, M. 2006. Consumption Patterns and Socio-structural Transformations in Contemporary Bulgarian Society. In: Sociological Problems, Special Issue XVI ISA world Congress. “Trajectories of Contemporary Sociology in Bulgaria”. 152-168.
Келиян, М. 2007. Социологически и интердисциплинарни подходи към изследването на моделите на потребление. В: Социологически проблеми. 1-2, 275-287.
Келиян, М. 2008. Модели на потребление на селските домакинства. В: Кожухарова-Живкова (ред.). Мобилност, уязвимост, устойчивост. Институт по социология. . Издателство “Аля”, София. 112-126.


Келиян, М. Стил на живот в локалната общност: съвременна Япония (2005-2007)
Финансиране: БАН
Резюме: Изследва се предприемчивият стил на живот в локалните общности и се характеризират социалногруповите особености на инициативните местни актьори.
Публикации по проекта:
Келиян, М. 2004. Земеделският труд и селските традиции в японските градски общности. В: Кожухарова-Живкова, В. (Ред.). Духовният живот в българското село – регулатор на социалните отношения. Издателство “Аля”, София. 76-82.
Келиян, М. 2005. Местни инициативи и стилове на живот на старите хора в японското село. В: Кожухарова-Живкова (Ред.). Село и евроинтеграция – българският случай. Издателство “Аля”, София. 231-241.
Келиян, М. 2007. Туризмът като ресурс и стратегия на локалните общности в съвременна Япония. В: Кожухарова-Живкова (Ред.). Село и туризъм. Издателство “Аля”, София. 144-154.


Келиян, М. Middle Classes Patterns of Development in China and Bulgaria from Comparative Perspectives (2007-2010)
Финансиране: БАН, по линия на международното сътрудничество и взаимния обмен с КАСН.
Автори: Мая Келиян и Чунлинг Ли от Института по социология при КАСН.
Резюме: Изучават се моделите на развитие на средните класи в България и Китай, техните социалногрупови характеристики и въздействието на цялостната социалноикономическа среда върху рекрутирането и стабилизирането им като социални слоеве.
Публикации по проекта:
Keliyan, M. 2007. Middle Strata Patterns of Development in China and Bulgaria. In: International Forum Middle Class Research with Comparative Perspective The 17th Annual Meeting of China Sociological Association. Sociology Institute, CASS, Changsha. 136-154.


Планова тема - Детската бедност в България – от стратификационни позиции към девиантно поведение
Научен ръководител: н.с. ІІ ст. д-р Румяна Буджева;
Членове на екипа:н.с. ІІ. ст.д-р Камелия Петкова
Период на провеждане 2006-2009
Основни резултати:
o Анализ на литературата, вкл. на публикувани книги, студии и статии у нас и в други страни, в т.ч. в Интернет;
o Анализ на нормативни документи касаещи бедността;
o Обобщаване на наличната статистическа и социологическа информация, изясняваща състоянието, измеренията и последиците от детската бедност в страните от Европейския съюз и балканските страни;
o Извършване на вторичен анализ на статистическа и социологическа информация от проведени международни сравнителни проучвания на детската бедност в страните от Европейския съюз и Балканските страни;
o Извършване на вторичен анализ на данни от проведени международни сравнителни изследвания на детската бедност в страните от Европейския съюз и балканските страни;
o Извършване на контент-анализ на материали в печатните медии по въпроси свързани с въпросите на детската бедност и нейните последици;
o Написване на монографичен труд.

Планова тема: Етностратификация и десегрегация: политики за преодоляване на отпадането на роми от училище
Научен ръководител: Проф. д.с.н. Николай Трифонов Тилкиджиев
Членове на колектива: Ст.н.с. ІІ ст. д-р Валентина Георгиева Миленкова,
Н.с. ІІ ст. Д-р Камелия Петкова Цветкова; Спец. Наташа Николова Милева
Период на провеждане: 2006-2009
Очаквани резултати от изследването:
o Проектът ще приключи с получаване на ценна многостранна и задълбочена информация за проблема с отпадането на ромите от българското училище, с което ще даде своя скромен принос за “десегрегирането” на ромското училище
o Ще бъде разработена система от предложения за подготовка и въвеждане на нови образователни политики и стратегии по въпроса с отпадането на роми от училище за различни нива на образователните институции.
o Подготвеният анализ и социална оценка ще съдържат препоръки за конкретни мерки за работа с родители, учители и деца, за задържане на ромските деца в образователната система и повишаване на тяхното образователно-културно ниво
o Създаване в Института по социология на по-широк кръг от специалисти, запознати в детайли с проблеми за образователната интеграция на ромите у нас и с направеното, постигнатото досега.

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology