Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Структурни звена
?????? „???????? ???????, ???????? ?????????? ? ???????”

??????-??????????????? ?????????

Главни изследователски проблемно-тематични насоки

 • изследвания на социалните норми, отклонения и контрол, девиантната мотивация и поведение, процесите на аномия в обществото и маргинализацията на големи социални групи;
 • изследвания върху социалните неравенства и конфликти в условията на промяна;
 • основни проблеми на развитието на страната от гледна точка на уязвимите социални групи и техните модели на поведение с оглед осъществяването на превенция и социална защита, тенденции на преструктуриране на обществото и формиране на нови социални групи и елити;
 • теория, методология и методики на социологията на отклоняващото се поведение;
 • анализ на типовете отклоняващо се поведение в зависимост от неговите форми и от гледна точка на субектите на отклонения с оглед тяхната превенция и ресоциализация

Основни приоритети:

 • Мобилност и социална стратификация (характер, структура, интензитет) ;
 • Демографските промени, устойчивото развитие, социални неравенства и конфликти. В т.ч. изучаване на: стареене на населението, е/имиграция; полови, етнически и възрастови неравенства;
 • Рискове, адаптация и цена на социалната трансформация в условията на глобализация с акцент върху уязвимите социални групи;
 • Социални отклонения и девиантна мотивация;
 • Отклоняващо се поведение и социален контрол

Най-важни достижения на секцията:

 • Разработен е теоретико-методологически апарат за системно изследване на социалните конфликти, адекватен за условията на прехода към пазарна икономика и гражданско общество. Задълбочено е анализирана същността, произхода, причините, локализацията и обхвата на социалните конфликти като база за социално напрежение и отклоняващо се поведение в сферата на приватизацията, поземлената реформа, политиката, труда, социалното осигуряване и др.;
 • Направени са теоретични и научно приложни постижения в областта на социологията на отклоняващото се поведение. Осъществен е анализ на категориите на девиантно поведение, актьорите и тяхната мотивация. Задълбочено е изследвано насилието като социален феномен и в частност домашното насилие. Направен е детайлен анализ на моделите на девиантно поведение, процеса на виктимизация, генезиса и начина на функциониране на модерните наказателни институции. Проучена е динамиката на престъпността от началото на прехода до наши дни;
 • Дълбочинно са изследвани наркоманните субкултури и начин на живот на употребяващи марихуана и зависими от хероин.Дефинирани са показателите за мащаба на разпространението и типологията на злоупотребяващите с алкохол;
 • Изследвани са измеренията и степента на разпространение на корупцията;
 • Задълбочено са анализирани степента на застрашеност на непълнолетните от различните форми на девиантно поведение. Направена е типология на отклоненията и девиантната мотивация, която има не само познавателно, но и приложно значение с оглед на превенцията на децата в риск;
 • Разработена е концептуална схема за изследване на детската престъпност, която отчита характеристики като пол и етнически произход. По повод на тях са експлицирани групово-релевантни закономерности;
 • Във връзка с превенцията и ресоциализацията е набрана експертна информация относно най-значимите фактори в нашето общество, пораждащи ефекта на социална изключеност, дезинтеграция и маргинализация, както и начините и методите на превенция, контрол и противодействие;
 • Изследвана е взаимовръзката различие - неравенства между половете в условията на съвременното българско общество.Дефинирана е значимостта на половата определеност за неравнопоставеността и скрито дискриминационното отношение към жените;
 • Проблематизирани са конфликтите в значението им на интеграционен модус чрез изявяване на различията. Изследвани са междугенерационните конфликти;
 • Дефинирани са особеностите на политическата култура на Балканите и са формулирани идеи за превенция и управление на етническите конфликти в светлината на регионалните представи и проблема за глобализацията

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology