Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Структурни звена
?????? „??????????? ?? ??????????? ?????????????? ???????????”

?????? ???????

Проект „Изкуството да се задават въпроси и да се получават отговори”

Научен ръководител на проекта: чл.кор. д.с.н. Ат. Атанасов

Членове на колектива на проекта: ст.н.с. І ст. д.с.н. Св. Съйкова; ст.н.с. ІІ ст. д-р Е. Ченгелова; ст.н.с. ІІ ст. д-р М. Молхов, н.с. І ст. д-р Е. Маркова

Период на провеждане: ноември 2005 – декември 2008 г.

Източници на финансиране: бюджетни

Резюме:

Целта на предлагания проект е да се изследват многоаспектните проблеми, съпътстващи разработването на въпросниците в ЕСИ, с намерение да се направи критична оценка на състоянието, да се обобщят теоретичните постижения и опитът от практиката у нас и в чужбина, както и да се обосноват полезни методологически и методически решения.

В съответствие с поставената цел са формулирани следните основни задачи:

  1. Изследване и оценка на опита на другите страни в тази област;
  2. Изследване състоянието, проблемите и най-често допусканите грешки в българската практика на емпиричните социологически изследвания;
  3. Да се осъществи експериментална работа, засягаща конструирането на въпросниците, с намерение да се търсят перспективи и насоки за по-добри методологически и методически решения – имат се предвид конкретни варианти за верифицирането им;
  4. Да се обобщят теоретичните и методологически постижения в тази област, като се направят разностранни систематизации на функциите, видовете и принципните изисквания при конструиране на въпросниците.

Очаквани резултати:

  1. Осветляване на най-важните проблеми, пред които се изправя изследователят-социолог, когато решава задачите по конструиране и апробиране на въпросника;
  2. Оценка на състоянието и разкриване на проблеми и перспективи в българската практика на ЕСИ в изследваната област;
  3. Разработване на разностранни систематизации върху основата на различни класификационни критерии на: принципите; подходите; видовете (типовете) въпросници; начините на тяхното апробиране; рисковете за грешки и др.;
  4. Теоретични и методологически обобщения, засягащи функциите и задачите на въпросника, като: основен инструмент, осигуряващ прехода от теоретичните логически конструкти към адекватните емпирични индикатори (измерители) на изследваното явление; инструмент за събиране на социологически данни; основен материален носител на първична социологическа информация;
  5. Методологическа разработка, която да служи като основен източник за теоретична и методологическа подготовка на бъдещите социолози по тази материя.

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology