Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Структурни звена
?????? „??????????? ?? ??????????? ?????????????? ???????????”

?????????? ?? ????????? ?? ????????

На тази страница:

Списък с публикации на членове на секцията

Колективни монографии

Атанасов, А., Съйкова, С., Неделчева, Т., Ченгелова, Е., Киров, В. Нагласи и отношение към българската наука. София, Академично издателство “М. Дринов”, 2008, 146 с.

Атанасов, А., Кожухарова, В., Съйкова, С., Неделчева, Т., Ченгелова, Е., Молхов, М. Новото лице на троянеца 100 години след рождението на Иван Хаджийски. София, Издателство „Аля”, 2008, 160 с.

Атанасов, А., Молхов, М., Съйкова, С., Ченгелова, Е., Маркова, Е., Пейчева, Д. Електоралните изследвания: изследователски проблеми и прогностични възможности. В. Търново, Издателство “Фабер”, 2006, 318 с.

Атанасов, А., Молхов, М., Съйкова, С., Ченгелова, Е., Георгиева, В. Емпиричното социологическо изследване на социалната действителност. Подходи, методи, организация. Проблеми и нови решения. София, Академично издателство “М. Дринов”, 2004, 253 с.

Атанасов, А., Молхов, М., Съйкова, С., Ченгелова, Е., Георгиева, В. Изследванията на общественото мнение в България – състояние, проблеми, перспективи, София, НЦИОМ, 2001, 78 с.

Молхов, М., Съйкова, С., Ченгелова, Е. Социологията. Обяснителни модели, структурни влияния, мотивационни процеси. София, 1996, 192 с.

чл.кор.д.с.н. Атанас Атанасов

Монографии

Атанасов, А. (в съавт.) Нагласи и отношение към българската наука. София, Академично издателство “М. Дринов”, 2008, с.75-99.

Атанасов, А. (в съавт.) Новото лице на троянеца 100 години след рождението на Иван Хаджийски. София, Издателство „Аля”, 2008, с. 47-67, 68-84.

Атанасов, А. (в съавт.)  Електоралните изследвания: изследователски проблеми и прогностични възможности. В. Търново, Издателство “Фабер”, 2006, с. 17-67, 151-201.

Атанасов, А. (в съавт.) Емпиричното социологическо изследване на социалната действителност. Подходи, методи, организация. Проблеми и нови решения. София, Академично издателство “М. Дринов”, 2004, с.19-42, 43-56, 193-205.

Атанасов, А. (в съавт.) Изследванията на общественото мнение в България – състояние, проблеми, перспективи, София, НЦИОМ, 2001, с.

Атанасов, А.(в съавт.) Общественото мнение – състояние, проблеми, перспективи, 1999.

Атанасов, А.(в съавт.) Емпиричните социологически изследвания при смяна на обществената система /интереси и поведение на изследвани лица, изследователи, възложители, общественост/. ІІ-ри етап. Практиката на анкетните изследвания в България – измерения и перспективи. София, Институт по социология, 1993.

Атанасов, А.(в съавт.) Анкетно поведение на населението при смяна на обществената система София, Институт по социология,1992.

Атанасов, А., Молхов, М., Съйкова, Емпиричните социологически изследвания при смяна на обществената система /интереси и поведение на изследвани лица, изследователи, възложители, общественост/. І-ви етап. Българите и социологическите изследвания. София, Институт по социология, 1992.

Атанасов, А. Достоверност и контрол при емпиричното социологическо изследване. София, 1990.

Статии

Атанасов, А. (в съавт.) Социалната цена на прехода към пазарна икономика. Социологически проблеми, 1991, 3, с. 25-32.

Атанасов, А. (в съавт.) Държавата и проблемът за младежката безработица в България. Социологически преглед, 1993, 2, с. 26-44.

Атанасов, А. Социологическите изследвания в периода на преход към парламентарна демокрация, Социологически преглед, 1993, 4-5, с 128-145.

Атанасов, А. Социологическите изследвания при променящата се социална система, В: Социологията в общество на преход (ред.. Н. Генов), Българска социологическа асоциация, София, 1994, с. 35-43.

Атанасов, А. Младежката безработица: състояние, проблеми, решения, В: Рисковете на прехода, (ред. Н. Генов), Национално и глобално развитие, София, 1994, с. 167-182.

Атанасов, А. Общественото мнение в период на преход, В: Социологически проблеми, с. 3-13, 1994.

Атанасов, А. Анкетно поведение на населението, Статистика, кн.2, с. 19-31, 1995.

Атанасов, А. (в съавт.) Икономиката през 1992-1997 и жизненият стандарт на българските пенсионери. Статистика, кн.6, с. 29-46, 1998.

Атанасов, А. Изследванията на общественото мнение в България –състояние, проблеми и перспективи (1996-1999), Институт по социология, Българска социологическа асоциация 2001.

Атанасов, Ат. Оценяващите изследвания – нови приложно направление в социологията, Социологически проблеми, N3-4, 2001.

Атанасов, А., Тонева, З., Тодорова, С., Седлов, А. П., Власкин, Г. А. Проблеми на пазара на труда в София и Москва (прилики и разлики). В: Панорама на труда, 4, 2005.

Атанасов, А., Тонева, З., Тодорова, С. Состояние, проблемы и тенденции развития рынка труда, В: Россия-Болгария: перспективы пост-индустриального развития и сотрудничества, ИМЭПИ, Москва, 2005, 90-122 с.

Атанасов, А. Ромите в България – в намиране или в търсене на тяхното място и роля в обществото, В: Penser l”Europe. Religion and European culture, Academia Romana, Bucharest, 2005, p. 197-201.

Атанасов, А. Населението на България в бъдещето – по-голям брой или по-добро качество, сп. Списание на БАН, кн.1, 2007.

Атанасов, А. Накъде върви световния човешки океан, Списание на БАН, кн. 2, 2007.

Доклади и научни съобщения след 2000 г.(в страната и в чужбина)

Атанасов, А. Методология на програмната акредитация на магистърски и докторантски програми в България, Конференция с международно участие „Висшето образование в Европа”, София, 2007.

Атанасов, А. Изследователският потенциал на БАН – национални и международни измерения, Втора конференция на Академиите на науките от страните-членки на ЧИС, Анталия, Турция, 2006, (на англ.)

Атанасов, А. Среща на работната група към Програма за изследванията на поколенията и половете, Истанбул, Турция, 6-8 октомври 2005, доклад на тема: ”Провеждане на изследването за взаимоотношенията между поколенията и половете в България” (на английски език).

Атанасов, А. Българската наука и европейското научно пространство, Теоретична конференция „Глобализация, евроинтеграция и устойчиво развитие”, София, 2004.

Атанасов, А. Българската наука и нейното влияние върху социалните процеси, Международна конференция „Модели на трансформация на системата и социалната цена на реформата”, Москва, 2004, (на руски).

Атанасов, А. Ромите в България – в намиране или търсене на роля в обществото, Международен семинар „Религиите и европейската култура”, Букурещ, 2004, (на англ).

Атанасов, А. Изтичане на мозъци от науката в България, Конференция „Човешки ресурси в изследователската дейност”, Лайпциг, 2002, (на англ.).

Атанасов, А. Глобализация и научна кариера, Международна научна конференция „Глобализация на съвременния свят", Варна, 2001.

 

ст.н.с. І ст. д.с.н. Светлана Съйкова

Монографии

Съйкова, С. (в съавт.) Нагласи и отношение към българската наука. 2008. Академично издателство “М. Дринов”, София.

Съйкова, С. (в съавт.) Новото лице на троянеца 100 години след рождението на Иван Хаджийски. 2008. Издателство „Аля”.

Съйкова, С. (в съавт.) Електоралните изследвания:изследователски проблеми и прогностични възможности. 2006 г. Издателство “Фабер”, В. Търново, В съавт., стр. 38-60; 202-259; 280-285.

Съйкова, С. Изследване на факторни връзки в социологията. Методологически проблеми и решения. 2005 г. Издателство “Фабер”, В. Търново, 347 стр.

Съйкова, С. (в съавт.) Емпиричното социологическо изследване на социалната действителност. Подходи, методи, организация. Проблеми и нови решения. 2004. Академично издателство “М. Дринов”, София. стр. 57-70; 206-220.

Съйкова, С. (в съавт.) Статистическо изследване на зависимости. 2002. Университетско издателство “Стопанство”, София. стр. 24-26; 27-40; 79-111; 289-306; 383-389; 390-418.

Съйкова, С. (в съавт.) Изследванията на общественото мнение в България – състояние, проблеми, перспективи, 2001. София, НЦИОМ. стр. 37-46.

Съйкова, С. Технология на творческото мислене. 1999. София.

Съйкова, С. Проблеми на емпиричните социологически изследвания. 1998. ИС на БАН.

Съйкова, С. Структурни влияния при сравнителните анализи в емпиричните социологически изследвания. 1996 г. София. 89 стр.

Съйкова, С. (в съавт.) Социологията. Обяснителни модели, структурни влияния, мотивационни процеси. 1995. София. В съавт., стр. 76-111.

Съйкова, С. (в съавт.) ЕСИ в научноизследователската дейност на ИС - насоки, промени, перспективи (опит за методологическа и методическа самооценка). 1995 г. София. стр. 18-26; 34-55; 133-145.

Съйкова, С. (в съавт.) Евристичното мислене. 1993 г. София., стр. 36-46; 60-68; 81-166.

Съйкова, С. (в съавт.)Практиката на анкетните изследвания в България - измерения и перспективи. 1993 г. София, МОН. стр. 5-13; 41-67; 95-103.

Съйкова, С. (в съавт.) Българите и социологическите изследвания. 1992. София, МОН. стр. 27-32; 53-60; 87-100; 105-107; 123-130.

Съйкова, С. (в съавт.) Анкетно поведение на населението при смяна на обществената система. 1992 г. София, МОН. стр. 41-52; 59-70; 132-140.

Съйкова, С. (в съавт.) Сравнителните изследвания в емпиричните социологически изследвания (методологически и методически аспекти). 1992 г. София, 100 стр.

Статии

Съйкова, С. Корреляционный анализ социологического исследования эффективности идейно-воспитательной работы в трудовом коллективе. 1986. В: Теории и практики идеологической работы, М. В съавт., стр. 91-102.

Съйкова, С. Една методика за изучаване на "деликатни" въпроси в емпиричните социологически изследвания. 1987. Социологически проблеми, № 3. Стр. 48-56.

Съйкова, С. Сравнителният анализ при емпиричните социологически изследвания. 1991. Социологически проблеми, № 6. Стр. 68-78.

Съйкова, С. Общи представи и интерес към предизборните социологически изследвания. 1993.

Социологически преглед, № 4-5, стр. 163-176.

Съйкова, С. Методите в емпиричните социологически изследвания. 1995. Седми конгрес на Българската социологическа асоциация. София.

Съйкова, С. Структурни влияния при сравнителните анализи в емпиричните социологически изследвания. 1996 г. София. 89 с.

Съйкова, С. Концепция и програма за системата на връзките на УНСС с обществеността. 1996. УНСС, София. В съавт., 65 с.

Съйкова, С. Отношение и оценки на домакинствата, пълномощниците на домсъветите и специалистите за състоянието, проблемите и перспективите на топлофикационен район "Пловдив-Север". 1996. София. В съавт., с. 5-48.

Съйкова, С. Смущаващи влияния при събирането, анализа и използването на информация от анкетни изследвания. 1997. Статистика, № 5.

Съйкова, С. Новаторско мислене в емпиричните социологически изследвания. 1998. Социологически проблеми, № 1-2. Стр. 165-174.

Съйкова, С. Social Innovations and the Role of Empirical Sociological Research in Providing Information for Them. 2002. “Sociological Problems”, Special Issue. XV Congress of ISA. Pp. 251 – 258.

Съйкова, С. Проблеми на синтетичните изследвания в социологическото научно познание. 2004. Социологически проблеми, № 3-4. Стр. 358-374.

Съйкова, С. Малките извадки в социологическите изследвания. 2004. Списание на БАН, № 6.

Съйкова, С. За грешките при социологическите изследвания. 2004. В: Съвременни проблеми на статистическата теория и практика, УНСС, С.

Съйкова, С. Public Control Over Quality of Information in the Global Society. 2006. “Sociological Problems”, Special Issue. XVІ ISA World Congress. Pp. 261 – 272.

Съйкова, С. Моделирането в статистиката. 2006. В: Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през ХХІ век. Изд. “Наука и икономика”, Икономически университет, Варна.

Съйкова, С. Смяна на концепциите – “инструмент” за търсене на нови идеи в изследователската работа. В: Наука, 5, 2007.

Съйкова, С. Грижите за науката са недостатъчни. В-к Монитор, 11, 2007.

Съйкова, С. Българинът се гордее със своите учени, държавата – нехае. В-к Монд, бр. 11, В съавт. 2007.

Съйкова, С. Виждания – представи, отношение и оценки на българите за значимостта и ролята на науката и научните изследвания в България. 2007. Сп. Наука, 6.

Съйкова, С. Възможности и необходимост от повишаване иновативния капацитет на човешкия капитал на България. 2008. В: Членството на България в ЕС: очаквания и реалности.

Доклади и научни съобщения след 2000 г.
(в страната и в чужбина)

Съйкова, С. Проблемът за грешките при представяне и тълкуване на резултати от изследвания на общественото мнение. 1997. Национален конгрес по социология. София.

Съйкова, С. (в съавт.) .Електоралната социология в контекста на евроинтеграционните процеси в българското общество. Конференция “Българското общество и Европейската интеграция – проблеми и перспективи”, Институт по социология, БАН, 2006.

Съйкова, С. Днешният Троян – накъде? Научна конференция, посветена на 100 годишнината от рождението на Иван Хаджийски, 13 октомври 2007, Троян.

 

ст.н.с. ІІ ст. д-р Емилия Ченгелова

Монографии

Ченгелова, Е. (в съавт.) Нагласи и отношение към българската наука. 2008. Академично издателство “М. Дринов”, София, с. 44-68.

Ченгелова, Е. (в съавт.) Новото лице на троянеца 100 години след рождението на Иван Хаджийски. 2008. Издателство „Аля”, София, с.85-111, 141-160.

Ченгелова, Е. (в съавт.) Електоралните изследвания. Изследователски проблеми и прогностични възможности. 2006 г. Издателство “Фабер”, В. Търново, стр. 5-17; 156-180; 202-259; 260-268.

Ченгелова, Е. (в съавт.) Емпиричното социологическо изследване на социалната действителност. Подходи, методи, организация. Проблеми и нови решения. 2004. Академично издателство “М. Дринов”, София, с.145-162,163-172, 173-192.

Ченгелова, Е. (в съавт.) Изследванията на общественото мнение в България – състояние, проблеми, перспективи, 2000. София, с. 123-157; 158-191.

Ченгелова, Е. (в съавт.) Социологията. Обяснителни модели, структурни влияния, мотивационни процеси. 1995. София, с. 111-182.

Ченгелова, Е. (в съавт.) ЕСИ в научноизследователската дейност на ИС - насоки, промени, перспективи (опит за методологическа и методическа самооценка). В съавт., София. 1995 г. стр.58-69; 133-145.

Ченгелова, Е. Мотивиране на респондентите за участие в анкетни изследвания. София. 1996. 101 с.

Ченгелова, Е. (в съавт.) Емпиричните социологически изследвания в научно-изследователската дейност на Института по социология – насоки, промени, перспективи /опит за методологическа и методическа самооценка. София, Институт по социология, 1995.

Ченгелова, Е. (в съавт.) Методологически и методически проблеми на емпиричните социологически изследвания.София, Институт по социология, 1995.

Ченгелова, Е. Сравнителен анализ на поведението на респондентите при основни видове интервю, 1995, 182с.

Статии

Ченгелова, Е. Социологическото интервю като специфичен вид междуличностно взаимодействие, В: Социологически четения за млади социолози в памет на Живко Ошавков, Април, 1989.

Ченгелова, Е. Влияние на системата от ценностни ориентации върху поведението на изследваните лица, В: “Социални структури и социален конкрол”, Май, 1989, Институт по социология, София.

Ченгелова, Е. Механизми на формиране на отговорите на респондентите, В: ІІІ-ти Социологически четения за млади социолози в памет на Живко Ошавков, Май, 1991, Институт по социология, София.

Ченгелова, Е. Наръчник на анкетьора. Практически съвети за провеждане на структурирано интервю. Социологически преглед, N4, 1991, София.

Ченгелова, Е. Ролята на поведението на анкетьора при провеждането на стандартизирано интервю. В: Социологически проблеми, N1, 1992, София.

Ченгелова, Е. Проблеми на мотивирането на населението за адекватно участие в анкетни изследвания. В: Годишен обзор “Общественото мнение- НЦИОМ. София. 1998, стр. 127-133.

Ченгелова, Е. Социологът – ловък манипулатор или жертва на “горещата журналистика”. В: Наука, кн.4. 2000, с.44-51.

Ченгелова, Е. Анкетьорите между каноните на социологията и реалностите на терена. В: Методически бюлетин, НЦИОМ практикум, декември, 2000.

Ченгелова, Е. Фокус групите – изследователски проблеми и решения. В: Социологически проблеми, кн.3, 2001, с. 87-103.

Ченгелова, Е. Кой как използва социологическите данни. В: Медиасвят, юни, 2001, с. 4-6.

Ченгелова, Е. Пипълметрия срещу дневникови изследвания, Медиасвят, март, 2002. с.37-39.

Ченгелова, Е. Антикорупционно образование и гражданско противодействие на корупцията в СУ “Кл.Охридски”, В съавт. София, 2004.

Ченгелова, Е. Как да направим сътрудничеството по-ефективно. Добри практики от MATRA проекта „Укрепване сътрудничеството между Дирекции “Бюра по труда” и Дирекции “Социално подпомагане” и развитие на про-активна политика на пазара на труда”, В съавт. София, 2004.

Staykova, R., Chengelova, E., Labour Market and Labour Force in Bulgaria: Qualifying Labour For Enlargement, in Employment of vulnerable groups within the framework of European Union Enlargement, Tech. University, Athens, 2005, pp. 495-571

Стайкова, Р., Ченгелова, Е. Пазар на труда, квалификация на работната сила и анализ на политиките (България), София, 2005, 94 стр.

Chengelova, E. Bulgaria Country Report. Project FALDE: The new member states and local employment development: taking stock and planning for the future. October 2005. 71 pp. (in English)

Ченгелова, Е. Алтернативният туризъм като възможност за съживяване на българското дело. В: Село и туризъм. Bulgaria Rusticana. Сборник доклади от конференция, Институт по социология. 2006. София. 12 с.

Ченгелова, Е. Подобряване на управлението на публичните ресурси за опазване на околната среда, (в съавт.) В: Икономическа политика за устойчиво развитие, Университетско издание „Стопанство”, УНСС, София, 2007, с. 26-38.

Ченгелова, Е. Изследванията на селото – количествени или качествени. В: Сборник материали от Годишната конференция на тема „Мобилност, уязвимиост, устойчивост”, София, Институт по социология, 2007.

Ченгелова, Е., Мичева, А. Мотивиране за работа в машиностроителни предприятия, София, 2007.

Ченгелова, Е. Иван Хаджийски – всеотдаен и оригинален изследовател на българската душевност. В: сп. Наука, кн.6, 2007, с.59-60.

Ченгелова, Е. Приносът на българската наука за развитието на обществото - в огледалото на общественото мнение. В: сп. Наука, кн.6, 2007, с.32-39.

Ченгелова, Е. Структура на работната сила в строителния отрасъл. София,2008, 62 с.

Ченгелова, Е., Мичева, А., Колева, Г. Професионалното обучение на кадри за строителството - между потребностите на бизнеса и държавната политика. София, 2008, 140 с.

Ченгелова, Е., Ганчева, В.Социални услуги за хората от третата възраст. Омда, 2008, http://www.omda.bg/biblioteka/vyara_gancheva/vyara_emi/vyara_emilia_00.htm

Доклади и научни съобщения след 2000 г.(в страната и в чужбина)

Ченгелова, Е. Международен научен семинар на тема: “Новите страни-членки на ЕС и създаването на заетост на местно ниво: Преглед и планове за бъдещето”, 14 юли 2005, София.

Ченгелова, Е. Електоралната социология в контекста на евроинтеграционните процеси в българското общество (в съавт.) Конференция “Българското общество и Европейската интеграция – проблеми и перспективи”, Институт по социология, БАН, 2006.

Ченгелова, Е. Жените и социалното предприемачество: нагласи и готовност за стартиране на собствен бизнес в сферата на социалните услуги. Международна научна конференция на тема:“Евроинтеграцията – предизвикателства пред социолозите от Балканските страни”, Катедра “Икономическа социология и психология”, УНСС, 2006. София. 19 с.

Ченгелова, Е. Заключителна конференция по проект: “Новите страни-членки на ЕС и развитието на заетост на местно ниво: Преглед и планове за бъдещето”, подготвен и представен аналитичен доклад на тема: The New Member States and Local Employment Development: Taking Stock and Planning for the Future. BULGARIA COUNTRY REPORT, Варшава, Полша, 3-7 април 2006.

Ченгелова, Е., Неделчева, Т. Днешният Троян – обществото и хората. Научна конференция, посветена на 100 годишнината от рождението на Иван хаджийски, 13 октомври 2007, Троян.

Ченгелова, Е. Развитието на заетостта на местно равнище в България – натрупан опит и бъдещи предизвикателства. Международна конференция „Гъвкавост и сигурност: ключов инструмент за развитието на заетостта на местно ниво, 3-ти октомври 2008, София.

Ченгелова, Е. Развитие на заетостта на местно равнище в България и държавите-членки. Регионален семинар "Гъвкавост и сигурност на заетостта: обмен на добри практики в областта на развитието на заетост на местно ниво. Пловдив, 1-декември 2008.

 

ст.н.с. ІІ ст. д-р Максим Молхов

Монографии

Молхов, М. В съавт. Новото лице на троянеца 100 години след рождението на Иван Хаджийски. София, Издателство „Аля”, 2008, 160 с.

Молхов, М. В съавт. Електоралните изследвания: изследователски проблеми и прогностични възможности. В. Търново, Издателство “Фабер”, 2006, с. 5-17, 68-150, 181-201.

Молхов, М. (в съавт.) Емпиричното социологическо изследване на социалната действителност. Подходи, методи, организация. Проблеми и нови решения. София, Академично издателство “М. Дринов”, 2004, с. 71-91, 125-144, 221-241.

Молхов, М. (в съавт.) Изследванията на общественото мнение в България – състояние, проблеми, перспективи, София, НЦИОМ, 2001, 78 с.

Молхов, М. (в съавт.) Социологията. Обяснителни модели, структурни влияния, мотивационни процеси. София, 1996, 192 с.

Георгиева, В., Молхов, М. Скали и скалиране в социологията, 1995. Ръкопис, Институт по социология, БАН.

Статии

Молхов, М. Общественото мнение в контекста на новата политическа култура, Връзки с обществеността, възпитание и обществено обслужване, Год.І, 1, Благоевград, 2001, с.15-18.

Молхов, М. Подобия и различия в професионалната кариера на учени от България и Гърция (в съавт. с Рая Стайкова), Социологически проблеми, 3-4, 2002, 184-203.

Молхов, М. Културата като мост или граница за изследователската общност (в съавт. с Рая Стайкова) /на англ. ез./, в: Глобализациjа, акултурациjа и идентитети на Балкану, Ниш: Пунта, 2002, 331-343.

Молхов, М. Частното училище в България – неговата идентичност и присъствие в публичното пространство (в съавт. с В. Миленкова) /на англ. ез./ Sociological Problems, Special Issue 2002, 224-236.

Молхов, М. Общественото мнение и обществената оценка (в съавт. С В. Георгиева) В: Донев, Ст., Н. Тилкиджиев, Социологически перспективи, София, Издателство на БАН “Марин Дринов”, 2002, с. 317-325.

Молхов, М. Към нови подходи при емпиричните социологически изследвания, В: Генов, Н. (съавт.), Перспективи пред социологията в България, София, Университетско издание “Св.Кл.Охридски”, 2001, с.63-90; на английски език В: N. Genov (Ed.), Prospects of Sociology in Bulgaria, Sofia: RECLO, 2003, 34 – 44.

Молхов, М. Светът на селските жени (в съавт.), София, ЛИК, 2001, 159 с.

Молхов, М. Социология на селото в България (в съавт. с Б. Ставров) /на англ. ез./ в: V. Kozhouharova (Ed.), Rural Bulgaria: The Village to Make It in the 21st Century, Sofia: Alfa Press, 2003, 5-12.

Молхов, М. Специфика на образованието на ромите в условията на съвременното общество /на англ. ез./ (в съавт. С В. Миленкова), В: електронно издание New Balkan Politics, април 2007: www. Newbalkanpolitics.org.mk/political essays.

Молхов, М. Връзки с обществеността като политически инструмент за формиране на общественото мнение, в: Сборник от научни съобщения, Благоевград: „Юриспрес”, 2006, 74 – 80.

Молхов, М. Социално-икономическо моделиране – връзка между икономика и социология, в: Социология и икономика – научна конференция УНСС. С.: Университетски издателство „Стопанство” 2006, 73 - 80.

Молхов, М. Емпирични социологически изследвания на възрастните хора и възрастните хора в социологическите изследвания, в: В. Кожухарова (ред.) Дългата трета възраст в българското село, С., : „Аля”, 2005, 26 - 32.

Доклади и научни съобщения след 2000 г.(в страната и в чужбина)

Молхов, М. Методология на извадките, Семинар на Майкрокон, Кюстендил, април 2008 г.

Молхов, М. Троян – място за живеене и работа, Научна конференция, посветена на 100-годишнината от рождението на Иван Хаджийски, Троян, октомври 2007 г.

 

н.с. І ст. д-р Екатерина Маркова

Монографии

Маркова, Е. (в съавт.) Електоралните изследвания: изследователски проблеми и прогностични възможности. В. Търново, Издателство “Фабер”, 2006, с. 151-180, 260-267.

Статии

Казакова, Е., М. Стоянова. Социалните промени в България през погледа на Теория за дългите вълни, 441-454, Научни трудове 64, В.Търново, 1998.

Казакова, Е., колектив, Гражданското общество – права и задължения през погледа на студентите от УНСС (рационализация, защита и социална толерантност); В: “Човешки права в условията на устойчиво развитие”, Българска асоциация за политически науки и Българска асоциация на Римския клуб, УНСС, 1999.

Казакова, Е., Социалните конфликти – конструктивни или деструктивни механизми за социална промяна?, “VI четения за млади социолози в памет на Живко Ошавков”, Институт по социология, Българска академия на науките, 2000.

Маркова, Е., Обхватът на емпиричното социологическо изследване – дефиниране, измерване, проблеми. В: Алтернативи, 1-2 (55-56), Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, 2003.

Маркова, Е., Някои проблеми при прилагане на процедурата “импутация” на липсващи данни. В: Сборник от научна конференция “Социология и икономика”, Катедра Икономическа социология, Университетско издателство “Стопанство” УНСС, 2003.

Маркова, Е. Методът “Приписване” на значения на липсващи данни. В: “Алтернативи”, Университетско издателство “Стопанство”, УНСС, София, 2004.

Маркова, Е. Симулационната техника «Мистериозен клиент». Адаптация и приложения. VІІ Четения за млади социолози на името на Живко Ошавков, Институт по социология, БАН, 2005.

Маркова, Е. Концепция за третиране на проблема с липсващите данни при извадкови изследвания. Анг. Първа конференция на Европейската асоциация за количествени изследвания. Резюме, 2005.

Маркова, E., В. Киров, Р. Желева. Ромските деца и образованието – задържане в училище. В: “Ромската интеграция в Българското общество”, 2007.

Маркова, E., В. Киров, Здравнонеосигурените лица в Република България, В: Политики 06/07, Институт Отворено общество, http://politiki.bg/?cy=78〈=1&a0i=222942&a0m=readInternal&a0p_id=253

Доклади и научни съобщения след 2000 г.(в страната и в чужбина)

Маркова, Е. Оптимизация на механизмите за защита на правата на децата – свидетели и жертви на престъпления, участници в наказателни производства. Конференция “Българското общество и Европейската интеграция – проблеми и перспективи”, Институт по социология, БАН, 2006.

Маркова, Е. Първа конференция на европейската асоциация за количествени изследвания, Барселона, доклад на тема: Концепция за третиране на проблема с липсващите данни при извадкови изследвания (на английски език), Испания, 2005.

 

ст.н.с. ІІ ст. д-р Дандолова, Искра

Монографии и статии

Дандолова И. (2008) Портиерът в жилищната кооперация на стара София, В: Върбанова В, Н. Кирова (ред.), Културно-историческото наследство на София, Издателство на териториалното строителство, София.

Dandolova I. (2007) National Report on Homelessness in Bulgaria: 2007, FEANTSA-EC, Brussels. (In English); 30 стр. + 6 стр приложения);

Dandolova I. (2007), Homelessness and Social Housing, Peer Review on Homelessness, FEANTSA, Brussels. (In English); (Think piece)

Dandolova I. & Masa Filipovich, Bill Edgar (2007), Home Ownership and Marginal Households, Peer Review on Homelessness, FEANTSA, Brussels. (Article in English)

Dandolova I. (2007), Substandard Housing, Peer Review on Social Inclusion, European Commission, Brussels. (Discussion paper, 60 pages; in English)

Dandolova I. (2007), Substandard Housing, Peer Review on Social Inclusion, European Commission, Brussels. (Synthesis Report, 42 pages, in English)

Dandolova I. (2007) The Master Plan of Sofia: paradoxes and questions or where to look for the expressions of local democracy? (in Bulgarian):

Дандолова И. (2007), Общият градоустройствен план на София: парадокси и въпроси или къде е местната демокрация ?, В: Николов С. и кол., Местната демокрация и новите политически реалности: социологически анализ на процеса на вземане на решение, Виртуален център, София, (научен сборник).

Dandolova I. (2006), "L'essor d'un mouvement urbain à Sofia, Bulgarie", In: Actes du colloque: "Les brèches dans la ville: organisations urbaines, environnement et transformations des rapports de genre", (en français), UNESCO- DDC, IEDP, Berne, Genève.

Dandolova I. (2006), Guidelines for Social Housing, UN-ECE, Geneva ‘In English).

Дандолова И. (ред.), (2005), Градове и неравенства: от локалното към глобалното, Изд. HURA, София.

Dandolova I. (2005), "L'émergence de la société civile en Europe de l'Est: le rôle des femmes dans la construction du mouvement urbain à Sofia", In: Hainard F. & C. Verschuur (éds), Mouvements de quartier et environnements urbains: la prise de pouvoir des femmes dans les pays du Sud et de l'Est, ENDA Diapol – KARTHALA, Dakar-Paris, pp. 217 – 248 (en français).

Dandolova I. (2005), "Old standing, new commers, migrants – dimensions of urbanisation and inequalities", In: Dandolova I. (dir.), (2005), Villes etinégalités:du local au global, Eds. HURA, Sofia. (In English)

Дандолова И. (2005), "Микрокосмосът на младата жена в търговията и услугите : парадокси в прехода към пазарна икономика", В: Владимирова К (ред.), Време и условия на труд, УНСС, София.

Dandolova I. (2005), "L'émergence de la société civile en Europe de l'Est: le rôle des femmes dans la construction du mouvement urbain à Sofia", In: Hainard F. & C. Verschuur (éds), Mouvements de quartier et environnements urbains: la prise de pouvoir des femmes dans les pays du Sud et de l'Est, ENDA Diapol – KARTHALA, Dakar-Paris, pp. 217 – 248. (en français)

Dandolova I. (2004), Social Housing and Social Cohesion, UN-ECE, Geneva-Sofia. (in English)

Dandolova I. (dir.), (2004), La famille et la petite enfance : la politique sociale en Bulgarie et en Europe, HURA, Sofia. (en français)

Dandolova I. (2004), Transformations des familles et des modes d’accueil à la petite enfance : les enjeux d’une nouvelle époque, Rapport EMES, Bruxelles. (en français)

Dandolova I. (2003), Le logement social en Europe de Sud-Est : états de savoir, réformes et politiques, Conseil de l’Europe, Paris & Strasbourg. (en français)

Dandolova I. (2002), “Deurbanisation in Bulgaria : Challenges of Transition and Sustainable Development”, In : Eckardt F. & D. Hassenpflug (eds.), Consumption and the Post-Industrial City, Peter Lang, Frankfurt /Main, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, рр. 127 – 139. (in English)

Dandolova I. (2002), The Revival of the Housing Market in Sofia, In: Ambivalent Legacies and Rising Challenges, Sociological Problems, Special Issue, Sofia, pp.237 - 250. (in English)

Dandolova I. (2002), Genre et crise. Les enjeux de la famille urbaine entre la ville et la campagne, In : Hainard F.1C.Verschuur (éds.), Femmes dans les crises urbaines. Relations de genre et environnement précaires, Karthala-MOST, Paris,pp.203-230. (en français)

Dandolova I. (2001), Dynamics of Tenants attitude in Housing Blocks of Flats during the Post-communist Period in Sofia: participation or abstination in the reconstruction activities? In: Reconstruction of Prefabricated Housing Estates: Urban Planning Instruments for Sustainable Development - The Introduction of Public-Private Ownership and Citizens’ Participation, RSS Report, Sofia. (in English)

Дандолова И. (2001), Метаморфозите на прехода в жилищната архитектура, В: Aрхитектура, N°2.

Dandolova I. & Dandolo-Tonev C. (2001), From Individualism to Collectivism: New Symbols in Housing Architecture during the transitional period in Bulgaria, In: Housing Sosiology, NEWI, Wales.

Dandolova I. & Dandolo-Tonev C. (2001), Deurbanisation in Bulgarian City: Challenges of Transition and Sustainable Development, In: The Balkan City - stage for the end of the XX century, Clio, Belgrade.

Dandolova I. (2001), L’idéal pour la Cité, CREHU, Besançon.

Dandolova I. (2001), La ville communiste et post-communiste, CREHU, Besançon.

Dandolova I. (2000), Les enjeux de la famille urbaine entre la ville et la campagne, In: Transition et ‘re’construction des sociétés, IRESCO/CNRS, Paris.

Dandolova I. (2000), Genre et crise: les enjeux de la famille urbaine entre la ville et la campagne, In: Villes, rapports sociaux hommes-femmes et environnement, MOST-UNESCO, Paris-Genève.

Dandolova I. (1999), Young Single Homeless, IS/BAS, Sofia.

Dandolova I. & S.Lowe, J.Hegedus (1998), Rental Housing Market in Sofia, In: Lowe S.G., J.Hegedus, I.Dandolova, A Tale of Two Cities - Rental housing in Budapest and Sofia During the 1990s, University of York, York.

Dandolova I. (1998), La Cité Idéale: des concéptions de l’espace urbain comme expression d’un idéal social (en français), Université de Paris X, Nanterre.

Dandolova I. (1998), La cohabitation dans l’espace urbain, In: Quels outils pour le developpement durable?, AMA, Marseille.

Dandolova I. (1998), Mutations in the Architecture of Housing Blocks: a Challenge for Management, Maintenance and Empowerment, In: A.J.Jaffe, I.Ambrose, K.Paadam (eds.) The Twin Pursuits of Satisfactory Housing and Housing Satisfaction: forging links between societal, institutional and individual perspectives, Tallinn Technical University, Tallinn

Dandolova I. (1997), Réflexions sur la cohexistence urbaine, In: »Quels outils pour un développement durable? » Deuxième Congrès d’Architecture Méditéranéenne, Marseille.

Dandolova I. (1997), Les enjeux de la participation, la reconversion créative des immeubles de grands ensembles - Sofia, In: Habitat créatif: éloge des faiseurs de ville, IREC, Lausanne;

Dandolova I. (1996), Imagine your Ideal House:How Housing Policy Influences Residents’s Expectations and Perceptions, In: CIBw69 meeting of Housing Sociology « Housing Policy, Social Changes and Estates Evolution », Paris.

Dandolova I.(1995), Ethnic Identity in Bulgaria and the Balkans: personal reshaping and citizenship restructuring, In: Future Of European Cities: Urban Restructuring in Europe, Meeting of RC21 ISA, European Science Foundation, Acquafredda di Maratea.

Дандолова И.(1995), Понятието бездомен, В: Социологически проблеми, N° 1.

Дандолова И. & Тонев Х. (1995), Млади самотни бездомни В: Социологически проблеми, N°1.

Dandolova I. (1995), La Cité dans les Balkans: histoire d’une pivot géopolitique en Europe, In: Les Balkans et l’Europe face aux nouveaux défis, IRESCO/CNRS, Paris.

Dandolova I.(1994), New Performance in Old Housing Areas: the Rapid Matrimony between Market Economy and Architecture in the Post-Communist City, In: Making Them Meet: Policy, Design, Management, Satisfaction: CIBw69 meeting of Housing Sociology, Copenhagen;

Dandolova I. (1994), Housing and Social Exclusion: The Vulnerability of Young People, In: Genov N. (Ed.), Sociology in a Society in Transition, RGD, Sofia.

Dandolova I. (1994), Housing Associations in Bulgaria - A Challenge between Ownership, State and Market, In: coll.(eds), Transitional Housing Systems: East-West Dialogue on the New Roles of Actors in Changing Housing Policies, CIBw69 meeting in Bauhaus, Weimar.

Dandolova I. & M.Koleva (1992), Housing Reform in Bulgaria, In: The Reform of Housing: Mith or Relity? Eastern Europe and the Soviet Union, Ed. Routledge, London & New York.

 

Публикации, които могат да бъдат закупени
на преференциални цени от секциятаЗаглавие: Нагласи и отношение към българската наука
Автор/и: Атанасов, А., Съйкова, С., Неделчева, Т., Ченгелова, Е., Киров, В.
Издателство: София, Академично издателство “М. Дринов”
Год. на изд: 2008
Страници: 146Заглавие: Електоралните изследвания: изследователски проблеми и прогностични възможности.
Автор/и: Атанасов, А., Молхов, М., Съйкова, С., Ченгелова, Е., Маркова, Е., Пейчева, Д.
Издателство: Издателство “Фабер, В. Търново
Год. на изд: 2008
Страници: 318Заглавие: Социологията. Обяснителни модели, структурни влияния, мотивационни процеси
Автор/и: Молхов, М., Съйкова, С., Ченгелова, Е.
Издателство: София
Год. на изд: 1996
Страници: 192Заглавие: Изследване на факторни връзки в социологията.   Методологически проблеми и решения
Автор: Съйкова, С.
Издателство: Издателство “Фабер”, В. Търново
Год. на изд: 2005
Страници: 347Заглавие: Технология на творческото мислене
Автор: Съйкова, С. в съавт.
Издателство: София
Год. на изд: 2005
Страници: 335

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology