Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Структурни звена
?????? „??????????? ?? ??????????? ?????????????? ???????????”

??????-??????????????? ?????????

Области на теоретична и методологическа активност

В секцията се полагат значителни усилия за осветляване на методологически, организационни и други проблеми на емпиричната социология. Те се отнасят главно до:

 1. Познавателните възможности на количествените методи в социологията;
 2. Качествените методи за набиране на емпирична информация;
 3. Достоверността на емпиричната информация, стратегиите и контролните действия за осигуряване и проверка на достоверността;
 4. Методологическите проблеми, подходи и решения при изследване на факторни връзки и оценка на влияния;
 5. Електоралните изследвания, включително и на общественото мнение;
 6. Сравнителните анализи в ЕСИ;
 7. Модели за математико-статистически анализ на информацията от ЕСИ;
 8. Малките извадки в ЕСИ;
 9. Адаптиране и внедряване на положителния български и чуждестранен методологически опит в ЕСИ.

 

Дейности с приложен характер

Секцията провежда емпирични изследвания по значими социални проблеми с прилагане на съвременни количествени и качествени методи. Организира и осъществява международни изследвания. Във връзка с това извършва разнообразни дейности:

 • Организация и контрол при провеждането на ЕСИ;
 • Консултации, методологическа помощ и контрол при разработването на програми на ЕСИ във и извън Института по социология;
 • Разработване на научнообоснован изследователски инструментариум за емпирични изследвания;
 • Поддържане на национална анкетьорска мрежа на Института по социология. Работи по обучение и повишаване на квалификацията на анкетьорския апарат. Организира работата на терен и осъществява методически контрол при събиране на първичната социологическа информация;
 • Статистико-математически анализи на емпирична информация (въвеждане и компютърна обработка на първичните данни, анализи) за нуждите на изследователи от Института и извън него. Секцията е обезпечена с високо квалифицирани специалисти, които са в състояние да изпълняват посочените дейности на високо професионално ниво.

 

Научноизследователска работа – стратегически насоки

 1. Днес обединяващ център за развитието на теоретичните и методологически проблеми на социологията (у нас и в световен мащаб) са проблемите на социалната динамика. Става дума за устойчивостта и промяната в социалното развитие. Първостепенна задача на българската социология е да се осъществяват научни изследвания в поне три главни насоки, свързани със социалната динамика:
  1.1. Изследване и теоретично осмисляне на източниците, процесите (механизмите) и резултатите на социалното развитие.
  1.2. Развитие на понятиен и методологически апарат, предназначен за производство и анализ на емпиричен материал за изследване на социалната динамика.
  1.3. Извличане на знания (обобщения, обосноваване на обяснителни хипотези и прилагане на ефективни прогностични процедури и предвиждания), отнасящи се до социалните промени и устойчивостта на социалното развитие.
 2. Причината за тази ориентация на социологическото научно изследване се крие в самата социална реалност. Както всекидневието, така и най-дълбоките социални зависимости са в ускорена промяна. За тази социална промяна са характерни:
  2.1. Тенденция към бързо индивидуализиране. В центъра е човекът, чиито детерминанти и последствия от дейността пресичат целия спектър на социалните процеси, структури и функции на последните. Те трябва да се изследват.
  2.2. Много нови обяснителни хипотези поражда и поддържа изключителната динамика на процесите на глобализацията. Явленията, пораждани от тези процеси също трябва да се изследват.
  2.3. Във връзка с променящата се околна среда се развива понятието за устойчиво развитие. Тук също са нужни анализи на социалните закономерности и процесите, които стимулират или препятстват това развитие.
  2.4. България вече е член на ЕС и това налага сравнителни социологически изследвания в национален и общоевропейски мащаб.
  2.5. Лисабонската стратегия очерта нова перспектива за социалното развитие върху основата на общество на знанието, ускорено творчество и широкобазирани иновации.
  2.6. Тези нови реалности предопределят и обосновават избора на стратегически насоки на научните изследвания в Института и в секцията.
 3. Немислимо е при съществуващите условия и ограничен изследователски състав на секцията да се покрият с изследвания всички възможни аспекти на социалната динамика. Затова предлагаме да се очертаят следните стратегически насоки:
  3.1. На базата на публикувани от НСИ, ЕВРОСТАТ, НЦИОМ, както и от нарочно проведени ЕСИ данни да се правят анализи и оценки на съществуващите противоречия, несъгласуваности, диспропорции в някои сектори и социални системи (напр. социална политика, образование, здравеопазване, административно обслужване) двукратно.
  3.2. Сравнителни анализи за страните от ЕС по различни проблеми (напр. демографско развитие, реализацията на младите и др.)
  3.3. Мониторинг на изпълнението на важни стратегии и социални политики в основни сектори и социални системи.
  3.4. Методологически разработки, оценки и обобщения, засягащи емпиричните изследвания на социалната динамика.
  3.5. Участие в обучението на специалисти в областта на социологията (докторанти, студенти, дейци от практиката).

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology