Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Периодични издания

????????

??????????? ?? ????????

ОСНОВНИ УКАЗАНИЯ КЪМ АВТОРИТЕ


1. Приемат се само непубликувани статии (текстът да не е бил публикуван със сходна форма или съдържание другаде и да не се намира в процес на оценка или публикация от друго научно списание), което авторите удостоверяват с декларация при депозирането на статията в сп. „Социология”.

2. Ръкописите трябва да бъдат по стандарт А4, 1800 знака (на страница); Times New Roman 12 pt, междуредие 1,5. Максимален обем - 20 страници. Статиите се представят на електронен носител (Word.doc или Adobe Acrobat Reader [PDF] формат) и на хартиен носител в 3 екземпляра в редакцията на списанието на адрес:
София 1000, ул. „Московска” № 13-А
Институт по социология при БАН
Списание „Социология”
E-mail: sociologyjournalbas@gmail.com
           sociologyjournal@sociology-bg.org


3. Дебатни статии, пояснения към предходни публикации, прегледи на книги и др. да бъдат в обем 2-5 страници.

4. Изисква се резюме на статията на български и английски език до 200 думи и избор на 5 - 8 ключови думи, както и кратка биографична справка.

5. Таблици, диаграми и графики се изискват и като отделни файлове. Трябва да е ясно обозначено мястото на тяхното позициониране в текста.

6. Текстът трябва да е внимателно проверен за грешки преди да бъде представен за рецензия, редакция и публикуване. Текст, съдържащ множество правописни и граматически грешки, се връща на автора.

7. Начин на цитиране:
Цитиране в рамките на текста: Фамилия, година, страница. Например, (Ошавков, 1970 : 56). При наличие на цитиране на две или повече публикации от един автор в рамките на една и съща година, към годината на публикуване се добавят буквени индекси. Например, (Ошавков 1970А : 56) и (Ошавков 1970Б : 17) и т.н.

Обща библиография - представя се по азбучен ред в края на текста в следния вид:

ЗА КНИГА:
Фотев, Г. (1999), Криза на легитимността, Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, Академично издателство „Проф. М. Дринов”, София.
В случай, че авторите са повече от един :
VON NEUMANN J. and O. MORGESTERN, (1944), Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, NJ.

ЗА СТАТИЯ В СПИСАНИЕ:
SMITH M.P. (1992), “Postmodernism, Urban Ethnography, and the New Social Space of Ethnic Identity”, Theory and Society, vol. 21, no. 4, pp. 493-531.

ЗА ПУБЛИКАЦИЯ ОТ СБОРНИК НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК:
Михайлов, Ст. (1969), Косвената анкета като метод в социологическите изследвания. В: Поглед върху социологията днес, издателство „Наука и изкуство”, София.

ЗА ПУБЛИКАЦИЯ ОТ СБОРНИК НА ЧУЖД ЕЗИК:
Boudon R. (1992), „L’actualité de la distinction parétienne entre actions logiques et actions non-logiques”, In: Bouvier, A. (ed.), Pareto aujourd’hui, coll. « Sociologies », PUF, Paris, pp. 30-75.

За по-подробна информация посетете уеб-страницата на Института по социология при БАН
 на адрес:
www.sociology-bg.org

 

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology