Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Новини

?????????? ?? ??????????????? ??????: WALQING - ???????? ?? ????? ? ?????? ??? ?????? ??????? ?????

21-03-2010

WALQING - Качество на труда и живота при новите работни места
WALQING - Work and Life Quality in New and Growing Jobs

www.walqing.eu

РЕЗЮМЕ (на български език):

WALQING е изследователски проект, който се реализира съвместно от 11
европейски академични и изследователски институции (FORBA - Австрия,
K.U.LEUVEN - Белгия, IS - България, NRCWE - Дания, UDE - Германия, IPS HAS -
Унгария, LABOR - Италия, VMU - Литва, SINTEF - Норвегия, UAB - Испания и USFD -
Англия) и координиран от FORBA (Forschungs-und Beratungsstelle Arbeitswelt),
Австрия. Изследователският екип от ИС при БАН е представен от д-р Васил Киров –
ръководител, д-р Екатерина Маркова и Дарина Пейчева – докторант.

Проектът е финансиран по Седма рамкова програма на Европейската
комисия. Проектът стартира на 1 декември 2009 г., а продължителността му
е 3 години.


Проектът WALQING се основава на успешно преследваната цел на Европейската
стратегия за заетостта (ЕЕS) – а именно създаването на „повече” и по-добри
работни места”, а също и на наскоро проведени изследвания, показващи, че въпреки
ръста на работни места в периода 1995 – 2006 г., растежът на заетостта и
повишаване качеството на работите места не са непременно свързани.
WALQING цели да изследва връзките между "новите работни места", условията на
труд и заетост на тези „нови работни места”, както и повече или по-малко
благоприятните резултати върху качеството на труд и живот на заетите лица.

За да постигне тази цел, WALQING си поставя следните основни задачи:
• да идентифицира икономическите дейности в Европа с нарастващ брой
работни места и проблематични конфигурации по отношение на ниско
възнаграждение, несигурност на работното място и липса на социална интеграция;
• да изследва политиките на социалните партньори и други
заинтересовани страни,
целящи да подобрят условията в тези отрасли и да включи заинтересованите
страни в оценката както на проблематичните, така и на благоприятните практики;
• да обедини институционалните, организационни и интервенционни
(action research) перспективи с цел пренасянето на примери от
добрите практики отвъд техния национален контекст.


WALQING интегрира няколко аналитични нива и изследователски парадигми:
задълбочен анализ на данни от изследвания за ръста на работни места,
качеството
на труда и живота (от основните източници на данни за ЕС - Проучването на
работната сила в ЕС (EU LFS), Проучването условията на труд в Европа
(Еurofound EWCS), Статистически данни за доходите и условията на живот
(EU-SILC) и Проучване качеството на живот в Европа (Еurofound ESQL);
сравнителен институционален и критичен анализ на европейските и
национални политики и социалния диалог; анализ на случаи (кейс стъди)
и сравнителен анализ на фирмено и индивидуално равнище; бърза постоянна
комуникация със заинтересованите страничрез методиката „action research”,
която има за цел да ги подпомогне в разработването на аргументирани
и адекватни политики в съответните сектори.


WALQING ще се стреми да повиши информираността на изследователите,
заинтересованите страни, работодателите и управляващите, за качеството на
труда и живота в новите работни места, способността им да идентифицират
проблемни конфигурации при развитието на пазара (на труда), политиките и
фирмените стратегии, както и добрите примери и практики, които да бъдат
пренесени отвъд националните контексти.

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology