Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Новини

?????? ?? ????? ???? ?????

25-02-2010

През м. януари 2010 г. излезе от печат книгата "Изкуството да се задават въпроси и да се получават отговори"

Автори:
чл. кор. ст.н.с.І ст. д.с.н. Атанас Атанасов
ст.н.с.І ст. д.с.н. Светлана Съйкова
ст.н.с.ІІ ст. д-р Емилия Ченгелова
ст.н.с.ІІ ст. д-р Максим Молхов
н.с.І ст. д-р Екатерина Маркова

 

 

РЕЗЮМЕ

В социалната област въпросникът е най-важният инструмент за научни изследвания. От неговите качества зависят в крайна сметка и адекватността на събираната информация, и успехът на всяко конкретно изследване. Проблемите в тази област са извънредно много. И са поне толкова сложни, колкото езикът и социалните взаимодействия между хората, взети заедно. Понякога се мисли, че всеки образован човек може успешно да конструира, апробира и прилага този научен инструмент – въпросника. Но това е една илюзия, защото уменията да се задават въпроси в научните изследвания са едновременно наука и изкуство. Конструирането, апробирането и прилагането на въпросника има своя собствена технология, процедури и принципни изисквания.

Настоящата монография е опит да се отговори на потребността на изследователите от конкретни знания и умения за технологията на конструиране и апробиране на въпросниците. Толкова повече, че тази потребност се очертава на фона на все по-широко разгръщащите се емпирични изследвания в почти всяка социална област.

В отделните части на монографията са представени основните резултати от: 1) направения критичен анализ и обобщения на съвременните достижения в областта на конструиране и апробиране на въпросника; 2) разработените систематизации на функциите, принципите и конкретните процедури и етапи в процеса на създаването на адекватен на целта, задачите и практически работоспособен въпросник; 3) критериите за оценка на качествата на конструирания въпросник; 4) проблемите, засягащи апробиране на отделни въпроси и на въпросника като цяло. Специален акцент е поставен върху предварителните когнитивни проверки и експерименталното прилагане на въпросника в конкретните практически условия преди самото изследване. Предложена е авторска концепция за принципните изисквания, етапите и процедурите, през които преминава сложният изследователски процес по създаване на въпросника. Обосновава се и един допълнителен етап за проверка на качествата на въпросника „post factum”, т.е. след като изследването е вече приключило. Предложена е специална „SOS-техника” предназначена за проверка и контрол на „опасните точки”, т.е. на рисковете за грешки при разработване на въпросника.

Към всичко това се прибавят и най-важните резултати от критичния анализ на българския опит в това отношение. Той е оценен през погледа на представители на академичната общност и на социологическите агенции. Както и резултатите от проведените методически опити, засягащи различни аспекти от процедурите по създаване на въпросника.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

РЕЗЮМЕ.............................................................................................................. 9

ПРЕДГОВОР...................................................................................................... 10

ПЪРВА ГЛАВА. ЗАДАВАНЕТО НА ВЪПРОСИ И ПОЛУЧАВАНЕТО

НА ОТГОВОРИ – ИЗХОДНА ПОСТАНОВКА.............................................22

1. Какво получаваме при провеждане на едно емпирично изследване?....................................................................................................23

2. Въпросът в познавателния процес при емпиричното изследване.............27

3. Отговорът в познавателния процес при емпиричното изследване......................................................................................................33

4. Задаването на въпроси и получаването на отговори като познавателен

    процес и технология на изпълнение.....................................................................................................36

5. За трънливия път при задаването на въпросите
и получаването на отговорите.......................................................................................................
40

ВТОРА ГЛАВА: КОНСТРУИРАНЕ НА ВЪПРОСНИКА. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ............................................................................45

1. Критерии за оценка на качеството и
работоспособността на въпросника
.............................................................45

2. Критичен анализ на изследванията на грешките при събиране на социологическа информация........................................................................55

3. Модели и методи за изследване качествата на въпросника, източниците и величината на грешките................................................................................78

4. Етапи при конструиране, апробиране и оформяне на въпросника......................................................................................................89

5. „SOS”-сигнали към проектантите на въпросници в ЕСИ................................................................................................................102

ТРЕТА ГЛАВА. ИЗ ОПИТА НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ...........................................................109

1. Количествена оценка на избора при конструиране на въпросник и

..... на ефекта на методиката върху надеждността и валидността на отговорите.  (“Оценка на ефекта на измерващите характеристики върху качеството на изследователските въпроси” – Вилем E. Сарис, Ирмтрауд Галхофер, Университет “Рамон Люл”, Барселона, Испания).......................................................................................................109

2. Методически проверки върху лексикалния подбор при съставянето

на въпросник (“Въпрос на думи” – Филип Глендал, Джанет Хук,

Университет “Мейси”, Палмерстън Норт, Нова Зеландия)......................................................................................................116

3. Фактори, влияещи при отговарянето на респондента. (Френски изследвания при формулиране на въпроси в анкетни  проучвания – резултати от един първоначален обзор. Ж. П. Греми,1987)..................................................................................................119

4. Въпросите и въпросникът в търсене на социологическо знание (Социология: искуството да се задават въпроси. Л. Я. Аверянов, Москва, 1998г.)...........................................................................................................135

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. БЪЛГАРСКАТА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА

ПРАКТИКА И ИЗКУСТВОТО ДА СЕ ЗАДАВАТ ВЪПРОСИ И ПОЛУЧАВАТ ОТГОВОРИ.............................................................139

1. Един възможен подход за изследване на
българската практика
.................................................................................139

2. Изследователите и техните теоретични основания за

     конструиране на инструментариум...........................................................144

3. Изследователите за изкуството да се задават въпроси и
получават отговори....................................................................................
155

4. Отново за принципите и правилата за формулиране

     на анкетни въпроси - какво се случва в изследователската практика......................................................................................................162

5. Основни подходи и етапи при конструирането на въпросници -

     из опита на българските изследователи...................................................179

ПЕТА ГЛАВА. МЕТОДИЧЕСКИ ОПИТИ................................................207

1. Методическо изследване с анкетьори и изследвани лица

   ”Особености при формулирането на отговори на отворени въпроси”...........................................................................................................207

2. Изследване на познавателните процеси при формиране отговорите на респондентите. Електронна анкета сред студенти и граждани......................................................................................................226

3. Изследване с помощта на интервю “лице в лице” –

     провеждане, резултати и обобщения.........................................................245

4. Влияние на формулировката на въпроса върху процеса на формулиране на отговора. Тест-анкета сред потребители в интернет форум...........................................................................................................265

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ............................................................................................274

ЛИТЕРАТУРА.................................................................................................280

ПРИЛОЖЕНИЯ..............................................................................................286

 

 

 

РЕЗЮМЕ

В социальной области вопросник является одним из основных инструментов научных исследований. В конечном счете, от качества вопросника зависят как адекватность полученной информации, так и успех самого исследования. Проблем в этой области немало. И они так сложны, как и сам язык, и социальные взаимодействия в своей совокупности. Иногда принимается, что каждый образованный человек успешно может сконструировать, провести пилотные тесты и применить научный аппарат типа вопросника. Но это одно из величайших заблуждений, потому что в области научных изсследований умение задавать вопросы является одновременно и наукой, и искусством. Конструирование, апробация и применение вопросника подчиняются собственной технологии, процедурам и принципным требованиям.

Настоящая монография является попыткой ответить на потребность исследователей в конкретных знаниях и умениях по отношению технологии конструирования и апробации вопросника. Тем более, что эта потребность становится виднее на фоне все шире разворачивающихся эмпирических изсследований.

В отдельных частях монографии представлены основные резултаты: 1) критический анализ и обобщение современных достижений в области конструирования и апробации вопросника; 2) разработка систематизации функций, принципов и конкретных процедур, и этапов процесса конструирования адекватното вопросника, соответствующего цели и задачам исследования; 3) критерии оценки качеств сконструированного вопросника; 4) проблемы, касающие апробации отдельных вопросов и вопросника в целом.

Специальный акцент поставлен предварительным когнитивным проверкам и экспериментальному применению вопросника в конкретных практических условиях, до самого исследования. Предлгается авторская концепция о принципных требованиях, этапах и процедурах сложного процесса создания вопросника. Обоснован еще один дополнительный этап post factumпроверки качеств вопросника, т.е. после завершения самого исследования. Предложена специальная SOS-техника”, предназначенная для проверки и контроля „опасных точек”, так называемых рисков возможных ошибок при конструирования вопросника.

Ко всему этому добавлены и важнейшие результаты критического анализа болгарского опыта в этом отношении. Он оценен через взгляд представителей академической общности и представителей социологических агенций. Добавлены также и результаты проведенных методических опытов, касающих разных аспектов процедур для конструирования вопросника.

СОДЕРЖАНИЕ

 

РЕЗЮМЕ...............................................................................................................9

ВВЕДЕНИЕ.........................................................................................................10

ПЕРВАЯ ГЛАВА. ЗАДАВАТЬ ВОПРОСы И ПОЛУЧАТЬ ОТВЕТы

ИСХОДНАЯ позиция.................................................................................22

1. Что получается при реализации эмпирического исследования.................23

2. Вопрос в познавательном процессе эмпирического исследования...........27

3. Ответ в познавательном процессе эмпирического исследования.............33

4. Задавать вопросы и получать ответы как познавательный процесс

   и технология выполнения...............................................................................36

5. О тернистом пути при построении вопросов и получении ответов.........40

ВТОРАЯ ГЛАВА: КОНСТРУИРОВАНИЕ ВОПРОСНИКА. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМы И РЕШЕНИЯ...........................................................................45

1. Критерии для оценки качества и релевантности вопросника....................45

2. Критический анализ исследований ошибок при
сборе социологической информации..........................................................55

3. Модели и методы исследования качеств вопросника, иссточников и
величины ошибок.........................................................................................78

4. Этапы при составлении, апробации и оформлении вопросника....................................................................................................89

5. SOS”-сигналы к проектантам вопросников для эмпирических социологических исследований..............................................................................................102

ТРЕТЬЯ ГЛАВА. ИЗ ОПыТА ИНОСТРАННыХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ......................................................109

1. Количественная оценка выбора при составлении вопросника

     и эффектов методики надеждности и валидности ответов

„Оценка эффекта измеряемых характеристик качества исследовательских вопросов – Вильям Е. Сарис, Ирмтрауд Галхофер, Университет “Рамон Люл”, Барселона, Испания).....................................................................................................109

2. Методические проверки лексикального выбора при составлении

     вопросника („Все на словах”, Филип Глендал, Джанет Хук,

Университет “Мейси”, Палмерстън Норт, Новая Зеландия).......................116

3. Факторы, влияющие на ответы респондента (Французские исследования процесса разработки вопросов  в анкетных опросах – результаты одного первоначального обзора. Ж. П. Греми, 1987).........................................119

4. Вопросы и вопросник в поисках социологического знания

 (Социология: исскуство задавать вопросы. Л. Я. Аверьянов, Москва, 1998г.).........................................................................................................135

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА. БОЛГАРСКАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА И ИСКУСсТВО ЗАДАВАТЬ ВОПРОСы И
ПОЛУЧАТЬ ОТВЕТы
..................................................139

1. Один из возможных подходов для исследования болгарской практики.....................................................................................................139

2. Исследователи и их теоретические основания для

    конструирования инструментариума........................................................144

3. Исследователи об искусстве задавать вопросы и получать ответы.......155

4. Снова о принципах и правилах разработки

   анкетных вопросов – что происходит в исследовательской практике...162

5. Основные подходы и этапы при разработке вопросников- 

    из опыта болгарских исследователей........................................................179

ПЯТАЯ ГЛАВА. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОПыТы........................................207

1. Методическое исследование интервьюеров и опрашиваемых лиц
„Особенности при построении ответов на открытые вопросы”
..........207

2. Исследование познавательных процессов при разработке ответов респондентов
Электронная анкета среди студентов и граждан
....................................226

3. Исследование с помощью формализованного интервью „face-to-face

     реализация, результаты и обобщения.......................................................245

4. Влияние формулировки вопроса на процесс разработки ответа

Тест-анкета среди потребителей в интерент-форумах.................................265

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ............................................................................................274

БИБЛИОГРАФИЯ.........................................................................................280

ПРИЛОЖЕНИЯ..............................................................................................286

 


ABSTRACT

Questionnaire is the most important scientific research tool in the social domain. All things considered, both adequacy of the collected information and the success of any specific survey depend on its qualities. The problems in that field are quite a few. And they are at least as complicated as the language and the social interactions among people taken together. It is an illusion to presume that any educated person could successfully construct, approbate and apply that scientific tool – the questionnaire. Because asking questions is both a science and an art. The construction, approbation and application of a questionnaire include their own technology, procedures and basic requirements.

The present monograph is an attempt at responding to the researchers needs for special knowledge and skills on technology of construction and approbation of questionnaires. More so, on the background of the ever growing number of research surveys in almost every social domain, it becomes a necessity.

Results from: 1) a critical analysis and generalization of contemporary achievements in the field of construction and approbation of questionnaires; 2) a systematization of functions, principles and particular procedures and stages for the creation of adequate to the research aims and tasks as well as efficient questionnaires; 3) criteria for the estimation of the qualities of a constructed questionnaire; 4) the necessity of approbation of particular questions and of the questionnaire as a whole with a special accent on cognitive verification and on experimental application of the questionnaire in the field, are presented in the monograph. An authors' concept on basic requirements, stages and procedures, through which the complicated process of questionnaire creation passes, is proposed here. A concluding stage for the verification of the qualities of the questionnairepost factum”, i.e. following the end of the survey, is argued. A special "SOS-technology" designed for check-up and control of the "risk points" at the elaboration of the questionnaire is suggested.

Moreover, the most important results from the critical analysis of the Bulgarian experience in that respect, estimated through the point of view of representatives of the academic community as well as of the research agencies are added. One can also find here results from specially conducted methodological trials, concerning different aspects of the procedures for the creation of a questionnaire.

 

TABLE OF CONTENTS

 

SUMMARY..........................................................................................................9

PREFACE...........................................................................................................10

CHAPTER ONE. ASKING QUESTIONS AND OBTAINING ANSWERS –
A STARTING POSITION..................................................
22

1. What do we get conducting a field research survey?............................................23

2. Questions in the cognitive process during survey..................................................27

3. Answers in the cognitive process during survey....................................................33

4. Asking questions and obtaining answers as a cognitive process and technology of its realization.........................................................................................................36

5. Following the thorny way of asking questions and getting answers........................40

CHAPTER TWO. CONSTRUCTION OF THE QUESTIONNAIRE. METHODOLOGICAL PROBLEMS AND SOLUTIONS........................................................................45

1. Estimation criteria for the quality and for the efficiency of questionnaires...............45

2. A critical analysis of errors investigating in the process of the collection
of sociological information
.................................................................................55

3. Models and methods of investigation of qualities of the questionnaires, error sources and sizes.................................................................................................................78

4. Stages at the construction, approbation and shaping of a questionnaire.................89

5. „SOS”-signals to questionnaire designers for field research surveys....................102

CHAPTER THREE. FROM THE EXPERIENCE OF
FOREIGN RESEARCHERS
............................................109

1. A quantitative estimation of choices in questionnaire construction and of the effects of methodology over reliability and validity of answers ("Estimation of the Effects of Measurement Characteristics on the Quality of Survey Questions" - Willem E. Saris, Irmtraud Gallhofer, Barcelona, 2007)............................................................................................................109

2. Methodological verification of the lexical choice in questionnaire construction ("A Question of Wording" - Philip Glendall, Janet Hoek, Palmerston North, New Zealand 2006).............................................................................................................116

3. Factors influencing respondents' answers (French investigations on question formulation in research surveys – results from an initial review: J. – P. Gremy, Paris 1987).............................................................................................................119

4. Questions and questionnaires in search of sociological knowledge ("Sociology: the art of asking questions" – L. Averyanov, Moscow 1998)...........................................................................................................135

CHAPTER FOUR. THE BULGARIAN RESEARCH PRACTICE AND THE ART OF ASKING QUESTIONS AND OBTAINING ANSWERS........................................................................139

1. A possible approach to investigate the Bulgarian research practice....................139

2. Researchers and their theoretical arguments on instrument construction.............144

3. Researchers on the art of asking questions and obtaining answers.....................155

4. Again on principles and rules for the formulations of inquiry questions

– what is happening in research practices.............................................................162

5. Basic approaches and stages of questionnaire construction –
form the experience of the Bulgarian researchers
............................................179

CHAPTER FIVE. METHODOLOGICAL TRIALS.....................................207

1. A methodological survey with interviewers and respondents: "Specific features of the formulation of answers to open questions".......................................................207

2. An investigation of cognitive processes of respondents' answers formulation. An electronic inquiry with students and townspeople...........................................................226

3. A survey employing face-to-face interview –
ts realization, results and conclusions
.............................................................245

4. The influence of the formulation of questions over the formulation of answers.
A test-inquiry among Internet forum customers
..............................................265

 

CONCLUSION................................................................................................274

REFERENCES................................................................................................280

ANNEXES........................................................................................................286

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology