Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Конференции и семинари

??????? ??????????? ?? ????: "?????????????? ?? ??????: ????? ?????????? ? ??????????"

ИНСТИТУТ ПО СОЦИОЛОГИЯ ПРИ БАН
СЕКЦИЯ “ОБЩНОСТИ И ИДЕНТИЧНОСТИ”
БЪЛГАРСКА СОЦИОЛОГИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ
ИК “СОЦИОЛОГИЯ НА СЕЛОТО И АГРАРНА СОЦИОЛОГИЯ”
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ “СОЦИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ”

ПРОГРАМА

на годишната конференция
на тема:
Преоткриването на селото – между социалното и природното
10 юни 2009г. (сряда)
Институт по социология
”Московска” 13А

Първо сутрешно заседание
Председател: ст.н.с. І ст. д.с.н. Таня Неделчева

9.00 ч-9.15 ч. Откриване 

9.15 ч-9.30 ч.
н.с. д-р Галина Колева (Институт по социология при БАН)  „Селото – съществуване в  капаните на развитието”

9.30 ч-9.45 ч.
ст.н.с.д-р Нина Пехливанова (Институт по социология при БАН) "Многообразие и диференциация на социални времена в българското село"

9.45ч. – 10.00 ч. 
Prof. d-r Jorde Jakimovski (Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Skopje- Republic of Macedonia)  „Social exclusion of children in rural areas in Mcedonia”

10.00ч-10.15 ч.
доц. д-р Цветан Давидков (СУ «Кл. Охридски» "Предприемачите на село - огледала и образи"

10.15ч–10.30 ч.
ст.н.с. д-р Валентина Миленкова (Институт по социология при БАН)  "Учене през целия живот в контекста на селската реалност"

10.30 ч-11.00 ч. Дискусия по докладите 
11.00 ч-11.15 ч. Кафе пауза
 

Второ сутрешно заседание
Председател: ст.н.с. д-р Емилия Ченгелова

11.15ч-11.30 ч.
доц. д-р Мария Шишманова (ЮЗУ) «Устойчиво развитие на селото в периферията на централните райони на България»

11.30ч-11.45 ч.
ст.н.с. д-р Мая Келиян  (Институт по социология при БАН) "Подкрепяното от локалните общности земеделие в Япония - постмодерното преоткриване на социалното и природното"

11.45ч-12.00 ч.
ст.н.с. д-р Мария Атанасова (Институт по аграрна икономика) "Влияние на селския туризъм върху социално-икономическото развитие на селските общини"

12.00ч-12.15 ч.
ст.н.с. д-р Нона Маламова (Институт по аграрна икономика) «Регионална дивергенция на пазара на труда в селските зони на районите за планиране»

12.15 ч-12.45 ч. Дискусия по докладите 
12.45 ч-13.30 ч. Обедна почивка 


Първо следобедно заседание
Председател: ст.н.с. І ст. д.с.н. Валентина Златанова

13.30ч-13.45ч.
ст.н.с. д-р Минка Анастасова –Чопева  (Институт по аграрна икономика) «Влияние на компенсаторните плащания върху икономическите резултати в земеделските стопанства»   
                                       
13.45ч–14.00 ч.
гл. ас. д-р Стефан Видев и Йорданка Икова  (Аграрен университет – Пловдив) “Сравнителен анализ на заетостта, доходите, трудовата миграция, социалното разслояване и мобилност при неземеделското и земеделското население в българското село”

14.00ч-14.15 ч.
н.с. д-р Светлана Стаменова (Институт по социология при БАН) «Българското село между патриархалните и модерни ценности. Има ли промяна в ценностните нагласи на селското населенеие в периода 1995-2006 година?»

14.15 ч-14.30 ч.
ст.н.с. д-р Нина Белова (НИКК при МВР) «Виктимизация на селските жители в резултат от насилствени престъпления»

14.30ч-14.45 ч.
н.с. д-р Албена Накова (Институт по социология при БАН)  «Отношенията на “комшулук” в българското село – преоткрита истина или забравена реалност»

14.45ч-15.00 ч.
Пеньо Пенев, юрист  «Българското и Европейско законодателство, свързано със замърсяването на селскостопанските земи»

15.00ч-15.15 ч.
ст.н.с. д-р Вихър Мицов ( Институт по аграрна икономика ) “Има ли социална справедливост в съвременното селско стопанство?”

15.15ч-15.45 ч. Дискусия по докладите 
15.45 ч-16.00 ч.  Кафе пауза
 


Второ следобедно заседание
Председател: ст. н.с.  д-р Максим Молхов


16.00ч-16.15 ч.
гл.ас. д-р Стефан Видев и Йорданка Икова (Аграрен университет – Пловдив) «Натуралното производство – скритата икономика в селските райони на България»

16.15 ч-16.30 ч. ст.н.с.д-р Мариана Драганова  (Институт по социология при БАН), проф.д-р Лео Гранберг (Руралия институт, Университет на Хелзинки) и ст.н.с.д-р Йоуко Никула ( Алексантери институт, Университет на Хелзинки) “Развитието на местните общности: нови подходи в преструктурирането на селските райони: случаи от България и Финландия”

16.30 ч-16.45 ч.
д-р Детелин Дачев (Минно-геоложки Университет “Св. Иван Рилски”) «Устойчиво развитие, природоползване и природоопазване”

16.45ч-17.00 ч.
ст.н.с. I ст.д.с.н. Веска Кожухарова (Институт по социология) “Не преоткриване, а ново ценностно отношение към българското село”

17.00ч-17.15 ч.
доц.д-р  Мария Стоянова (катедра „Икономическа социология”, УНСС) „Несъстоятелност на търговеца в аграрния отрасъл”

17.15ч-17.30 ч.
ст.н.с.д-р Петър Петров ( Географски институт при БАН) и Александра Киселкова ( БАСЕТ) „Формиране на национална система за селски и екотуризъм от базови общини и селища”

17.30ч-17.45 ч.
ст.н.с. д-р Велина Топалова „Възприемане и интерпретация на социалните неравенства в съвременното българско село”

17.45ч-18.15 ч. Дискусия по докладите 

18.15 ч. Представяне на книгата  “Българското село – между романтиката и трезвата преценка
” 


 

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology