Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
За института

Институтът по социология при БАН е създаден през 1968 г. Негов основател и първи директор е проф. Живко Ошавков. Институтът е основният академичен изследователски център по социология в България. Разработва фундаментални проблеми на теорията, методологията и историята на социологията, развива познанието в частни социологически дисциплини, изследва социалните процеси и структури в различни области на обществения живот. Провежда национални и международни сравнителни социологически изследвания.

Институтът по социология определя изследователските си приоритети съобразно принципно новата ситуация и перспективи пред българското общество в контекста на глобализацията и евроинтеграцията и постиженията на съвременната социология. Институтът провежда теоретични и приложни изследвания в областта на социалните общности, социалната стратификация и социалната мобилност; социалните патологии; социологията на труда, организациите и политиката; социологията на образованието, науката и технологиите; етносоциологията и социологията на религиите и всекидневния живот; регионалното и глобалното развитие; емпиричните социологически изследвания и съвременните методи за изучаване на социалната действителност.

Институтът участва в обучението на бакалаври и магистри по социология в български и чуждестранни университети и самостоятелно подготвя доктори по социология. Извършва експертна и консултантска дейност към национални и международни институции и организации.

Институтът по социология издава тримесечно списание «Социологически проблеми» (основано през 1968 г.). Разполага с богата база данни от социологически изследвания и библиотека с българска и чуждестранна научна литература.

Социалните промени в България създадоха поле за социологически изследвания на значими процеси на социалната трансформация. Изследователските усилия на учените са насочени към изучаване на институционалните и културни основи на демократизацията - състоянието и формите на развитие на гражданското общество и местното самоуправление; социалната структура и неравенствата в контекста на социално-икономическите промени; бедността и социалното изключване; етническите взаимоотношения; промените в националната и регионалната идентичности и други.

Институтът по социология участва в съвместни проекти с много национални, чуждестранни и международни организации в рамките на различни, предимно европейски, изследователски програми. Поддържа научни контакти и развива активно сътрудничество със социологически институти от много страни.

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology